Paul ble født og vokste opp som nummer tre av fem søsken på Nedre Ullern. Foreldrene var Agnes f. Fekjær og Kristian Ullern.

Det er bare noen uker siden broren Erik døde, og med Pauls bortgang er nå alle de fem Ullern-søsknene borte: Ole på Ullern, Paul på Svarstad, Erik på Søhol, Bjørnar på Fjeld og søsteren Ragne Marie (Johbraaten) ved Utvika.

Sammen med eldstebroren Ole, forpaktet Paul fra 1952 Nedre Svarstad, som ble eid av farens kusine Bertha Fjeld. Ole og Paul drev sammen til 1957, da Ole overtok slektsgården Nedre Ullern og Paul og hans kone Inger (de giftet seg samme år) overtok forpaktningen av Svarstad. Bertha Fjeld var barnløs, og solgte i 1965 gården til Inger og Paul, mot borett i sin levetid (Bertha døde i 1969).

Rundt 1960 hadde de lagt om driften til kombinert grønnsak- og kornproduksjon. Tidlig i 1980-årene var Nedre Svarstad blant de første i Hole som startet med solbær-produksjon for maskinell høsting, etter å ha fått kontrakt med Gartnerhallen. Dette føres i dag videre av sønnen Anders, som overtok Svarstad i 1991. Foreldrene har siden bodd i kårbolig på gården (bygd 1985).

I årene 1975–76 representerte Paul Ullern Senterpartiet i Ringerike kommunestyre, etter å ha vært varamann (og medlem av Ringerike bygningsråd) 1968–75. Han var styremedlem i Gartnerhallen avd. Hønefoss fra 1965, og formann fra 1982.

Paul var opptatt av familien, gården og bygda. Han har skrevet to slektsbøker: Slektshistorien over gården Nordre Fjeld i Hole (1997) og Det jeg husker fra mitt liv (2005).

Den siste er et vitnesbyrd fra et liv som bonde på Røyse vi knapt har maken til. Her skriver han blant annet om da han ble konfirmert i 1943. For pengene han fikk, kjøpte han en rød hingstefole med hvite «sokker» på beina, som fikk navnet Rauen. Det er også et tidsbilde, noen tiår før konfirmanter flest kjøpte motorsykkel for gavepengene de fikk.

Paul Ullern var medlem av Hole bygdebokkomite fra 2005 til 2013. Hans kunnskaper om og interesse for bygda og folket i Hole, gjorde han til et høyt skattet medlem av komiteen. Paul tilførte mye nyttig kunnskap om så vel jordbruk og skogbruk som slekter og kirker i bygda.

Han var dessuten en av de få som snakket det gamle Hole-målet, slik det er blitt talt i generasjoner. Når den gamle dialekten skulle fram i lyset, ble Paul hentet til radioprogrammer og skoler, og brødrene hans stilte i nesten samme klasse.

De hadde da også noe å slekte på, både bestefaren Ole og faren Kristian snakket ekte og uforfalsket Hole-mål. I Hole bygdearkiv har vi heldigvis lydbåndopptak av Paul, så det er bevart for ettertiden.

Bønsnes kirke på Røyse sto Paul Ullerns hjerte nær. Kirken har aldri vært sognekirke med egen menighet. Oppsitterne på gårdene rundt valgte en kirkeverge som førte tilsyn med kirken og forvaltet dens midler. Paul var kirkeverge i Bønsnes kirke i nær 40 år, fra 1974 til 2013. Vervet omfattet så vel plenklipping og vedlikehold som omvisertjeneste for besøkende. Han ga også ut et hefte om kirken.

For sin innsats for Bønsnes kirke og bygdebøkene, ble Paul i 2013 tildelt Hole kommunes kulturpris. Noen år tidligere mottok han også frivillighetsprisen.

Vi vil huske Paul for smil, raushet og hans aldri sviktende interesse for Hole-bygda. Takk for gode samtaler, varme og humor. Våre tanker går til Inger og de fire barna Eli, Anders, Ina og Helge med familier.