Vannavgiften må sikre en årlig inntekt | Stein Torgersbråten

VANNMÅLERE: - Det nåværende styret ønsket ikke at det skulle installeres vannmålere, men i løpet av sommeren og høsten 2019 endret situasjonen seg vesentlig, skriver, Stein Torgersbråten i Tyristrand vannverk.

VANNMÅLERE: - Det nåværende styret ønsket ikke at det skulle installeres vannmålere, men i løpet av sommeren og høsten 2019 endret situasjonen seg vesentlig, skriver, Stein Torgersbråten i Tyristrand vannverk.

Av
DEL

MeningerSvar til Ellen Magnussen angående spørsmål rundt Tyristrand vannverk:

LES OGSÅ: Endringer i Tyristrand vannverk | Ellen Magnussen

Takker for interessante spørsmål. De fleste er allerede besvart i informasjonsmøtet 12. september, i det ekstraordinært årsmøtet 17. oktober, og på vannverkets hjemmesider hvor også den informasjonen som ble gitt i informasjonsmøtet og det ekstraordinære årsmøtet er gjengitt.

I tillegg står det en del om spørsmålene i vannverkets vedtekter. Også disse kan hentes fra hjemmesiden. Så det som kommer her, inneholder egentlig lite nytt.

Vedtektene

Først budsjett og økning i vannavgiften: Vedtektene (som ligger på vannverkets hjemmeside under «Om Vannverket»), sier i § 15 om styrets arbeid at:

«Vannavgiftene må fastsettes slik at vannverket er sikret en årlig inntekt som er tilstrekkelig til å dekke de årlige driftsutgifter, renter og avdrag på lån, fornyelse, tilsyn og vedlikehold.»

Det er dermed styret som fastsetter vannavgiftene basert på en vurdering av kommende års kostnader.

Styrets vurdering er at det i både løpet av 2020 og 2021 kommer en rekke ekstra kostnader forbundet med vedlikehold og oppgraderinger.

Varsel om dette ble først gitt på informasjonsmøtet 12. september og deretter lagt ut på hjemmesiden. Deretter ble varslet trykket i heftet til det ekstraordinære årsmøtet 17. oktober.

Dette heftet ble distribuert til samtlige andelshavere i tillegg til at begrunnelsen ble detaljert gjennomgått under selve møtet. Begge redegjørelsene kan hentes på vannverkets hjemmeside under «Årsmøter og årsmøtepapirer/ekstraordinært årsmøte 12. september 2019» og «Siste nytt».

Etterslep av vedlikehold

Det er i første rekke etterslep i vedlikeholdskostnader, alarmanlegg, fjernstyringsanlegg, og oppgradering av renseanlegget til et akseptabelt nivå som trekker mest penger.

Siden vannverkets budsjett formelt vedtas på det ordinære årsmøtet (noe som er bestemt i Vedtektene § 13) betyr det at vannverket i realiteten opererer uten et godkjent budsjett i nesten et halvt år.

Dette har vært praksis i årevis bakover, og har aldri vært en god løsning verken for styret eller for andelshaverne.

Kontaktprinsippet

Budsjettutkastet fra 12. september var satt opp etter kontantprinsippet.

Litt skjematisk forklart betyr dette en oversikt over penger inn og penger ut av vannverkets bankkonto.

Finansielle poster, for eksempel avdrag på lån, var tatt med siden det er penger som trekkes fra konto og gjør vannverkets bankkonto mindre.

I et tradisjonelt budsjett ville disse pengene ikke tas med i kostnadene og ville gi et inntrykk av at vannverket hadde mer penger å rutte med enn det egentlig hadde.

En regnskapsmann ville sikkert kunne gi en bedre forklaring, men denne holder til vårt formål.

Forklaring for andelshaverne

Budsjettet var ment som en forklaring til andelshaverne på hvorfor det var nødvendig å sette opp vannavgiften for å ha nok penger til å dekke kostnadene i 2020 og som en skisse av hva økningen i vannavgiften konkret ville gå til.

Det var ingen hensikt å starte en diskusjon om denne skissen på det ekstraordinære årsmøtet.

Årsmøtets viktige sak var å ta stilling til om det skulle åpnes for forhandlinger med Ringerike kommune og budsjettet var ment som en illustrasjon.

Etter at årsmøteheftet var ferdig så vi at tittelen på denne saken lett kunne misforstås. Det ble derfor gjort et forsøk på å forklare uklarheten i starten av årsmøtet. Åpenbart uten særlig hell.

Mange problemer

Dernest: Hvorfor kom det så mange problemer sommeren 2019? Årsaken er at problemene ikke var kjente før Ringerike kommunale vannverk begynte å rapportere feil og mangler da de overtok driften av renseanlegget sommeren 2019.

Det står ingenting i årsmøtepapirene verken for 2018 eller 2019 om etterslep i vedlikeholdskostnader, alarmanlegg, fjernstyringsanlegg, nødstrømsanlegg, kloringssystem, ventilasjonsanlegg eller oppgradering av renseanlegget.

Det er heller ikke satt av penger til disse problemene i det langtidsbudsjettet som ble lagt fram til årsmøtet i mai 2019.

Årsmøtedokumentene fra 2018 og 2019 med årsrapporter og budsjetter kan hentes ut på hjemmesiden under «Om vannverket/Årsmøter».

Tidligere styres planer

Hvorvidt det tidligere styret hadde en plan for disse problemene har ikke det nåværende styret drøftet. Det er selvsagt en mulighet for at noen hadde en mistanke, men det framkommer ingenting om det verken i rapporter eller budsjetter som ble lagt fram for andelshaverne i 2018 og 2019.

Det ble heller ikke lagt fram konkrete planer for å løse disse problemene. Ikke ble det nye styret advart om eventuelle problemer heller.

Nåværende styre har derfor valgt å gå ut fra at tidligere styrer ikke var orientert om problemene siden de verken var løst, planlagt løst, eller rapportert til andelshaverne.

Hadde man vært klar over disse problemene burde man gjort noe med dem.

Men egentlig er dette et uinteressant problem. De fleste manglene ble klarlagt sommeren og høsten 2019, selv om vi fremdeles ikke er helt ferdig med jobben.

Alle de rapporterte feilene gjorde at styret i september ba ingeniørselskapet COWI om å foreta en gjennomgang av vannverket. Rapporten ble lagt ut på hjemmesiden 16. oktober 2019 og kan hentes ned under «Siste nytt».

Flere mangler

Rapporten er omfattende og konkluderer med: «Tyristrand VBA framstår i dag som et anlegg med flere mangler og ikke et større hovedproblem. Dette kommer trolig av en beskjeden pengebruk over lengre tid som nå må rettes opp i.»

Ønske om og motstand mot vannmålere: Det nåværende styret ønsket ikke at det skulle installeres vannmålere. Men i løpet av sommeren og høsten 2019 endret situasjonen seg vesentlig. Det ble klarlagt at vannverket sto overfor en rekke problemer det ikke hadde mulighet til å håndtere alene.

Det dreier seg i mindre grad om etterslep i vedlikehold og nødvendige oppgraderinger, noe som trolig kunne løses med dagens forhøyede vannavgift i løpet av noen år.

Hovedproblemet er at vannverket må ha et firma (eller kommunen) til å ha et døgnkontinuerlig ettersyn med renseanlegget etter at Fossum & Sandum trakk seg. Dersom renseanlegget går ned lille julaften, må det opp lille julaften, ikke tredje juledag.

Å leie inn et firma til denne jobben er lite realistisk. Denne kompetansen er det ikke lett å finne utenfor Ringerike kommunale vannverk.

Eller vi kan ansette et eget team på 5 personer og lære opp driftspersonell til denne jobben: Det vil ta tid og det vil koste millionbeløp. Om det da er mulig å finne kvalifiserte folk.

Reservevann

I tillegg har vannverket et krav om reservevann. Det er en vannforsyning som kan levere abonnentene vann helst i tre–fire dager dersom renseanlegget stenger for reparasjon.

Et høydebasseng på Fegri som det har vært arbeidet med i snart tretti år vil bidra til å løse dette problemet. Og kostnadene til bygging må dekkes opp av de omtrent 1.000 abonnentene vi har.

Og på toppen av dette kommer kravet om en alternativ vannkilde som reserve dersom Væleren blir ubrukelig. Etter styrets oppfatning gir dette problemer og kostnader som gjør det umulig for Tyristrand vannverk å fortsette som et selvstendig vannverk.

Billigere

De eksakte kostnadene til dette har ikke styret regnet på, men med dagens priser i Ringerike kommune vil det bli billigere for alle som ikke har et meget stort vannforbruk.

Ringerike kommune er etter styrets oppfatning egentlig det eneste realistiske alternativet.

Kommunen har en etablert organisasjon til å drifte vannverk og har betydelige stordriftsfordeler. Dette overkjører alle ønsker om å unngå vannmålere som er normen i Ringerike kommune.

Hvorvidt dette oppleves mer eller mindre rettferdig for den enkelte har ikke styret vurdert. Det er noe den enkelte må ta stilling til selv.

Hvilke kostnader Ringerike kommune vil kreve dekket av abonnentene til Tyristrand vannverk ved en overtakelse er et tema som drøftes under de pågående forhandlingene.

Ikke tallfestet

Foreløpig er ingenting tallfestet. Men kommunens argumentasjon hviler på at det ikke er rimelig at vannverkets abonnenter i årevis har hatt billigere vann enn kommunens abonnenter, og at det derfor blir feil om folk på Tyristrand og Nakkerud skal kunne flytte kostnadene for manglende oppgraderinger og vedlikehold av vannverket over på innbyggerne i resten av kommunen når regningen for mange år med altfor billig vann nå kommer.

Fordelene og ulempene ved fortsatt selvstendig drift kontra kommunal overtakelse er utførlig behandlet i årsmøteheftet til det ekstraordinære årsmøtet i november2019.

Foreløpig er ingenting avgjort, og det er derfor vanskelig å si noe om kostnader.

Intensjonsavtale

Når intensjonsavtalen er klar, vil den bli lagt fram på et ekstraordinært eller ordinært årsmøte og andelshaverne må si ja eller nei til overtakelse. Også dette ble understreket både i årsmøtepapirene og under årsmøtet.

Det er laget en egen side på hjemmesiden med informasjon om forhandlingene med kommunen. Her legges det ut informasjon etter hvert som ting blir klart.

Til slutt litt om kokeforbudet og varsling: I november oppdaget man en feil i renseanlegget.

Det ble etter samtaler med Ringerike kommunale vannverk umiddelbart sendt ut et kokevarsel til andelshavere via SMS, via Ringerikes Blad, og via Østlandssendingen.

Kokevarslet ble støttet av Mattilsynet og kommunelegen. Det ble opphevet 24. november uten at det var registrert noen uregelmessigheter i vannet.

Åpne registre


Vannverket er som privat firma avhengig av å benytte åpne registre i sin SMS-varsling. Slike registre har mange muligheter for feil. Det er kun de andelshavere som vannverket har mobilnummeret til som blir varslet.

Leietakere eller de som bare har fasttelefon, får ingen SMS. Heller ikke de som har telefonen avslått eller har hemmelig nummer. Det viste seg likevel at hele 85 prosent av andelshaverne fikk beskjed.

For å øke denne andelen ytterligere ved eventuelle senere varsler er det avtalt at Tyristrand vannverk får tilgang til å benytte RKV og Ringerike kommunes registre over befolkningen på Tyristrand og Nakkerud.

Dette er et register som er basert på gårds- og bruksnummer og som gir bedre dekning enn det registret som Tyristrand vannverk har tilgang til.

Men heller ikke dette registret fanger opp alle. I tillegg varsler det også beboere som ikke får vann fra vannverket.

Enig eller uenig? Si det her!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags