I sommer er eldreomsorgen kritisert sønder og sammen, spesielt har jo Hønefoss sykehjem vært utsatt for hard kritikk. Sykefraværet er høyt og ansatte har fortalt om en hektisk hverdag med manglende kompetente hender og for liten tid til omsorg.

Jo da, Ringerike Venstre bryr seg i høyeste grad om eldreomsorgen!

Den virkelige «eksplosjonen» kom etter beskrivelse av uønskede hendelser ved sykehjemmet fra to pårørende. Det betviles ikke at hendelsene inntraff. Derimot er det grunn til å minne om at ansatte har taushetsplikt og ikke kan gi sin fortelling knyttet til enkelthendelser.

LES LESERINNLEGG: Hvem eier sannheten om eldreomsorgen?

Vi kan jo minne hverandre om at store deler av eldreomsorgen i Ringerike fungerer meget bra også.

Må se effekter

Nok om det, nå er det grunn til å se framover når det gjelder Hønefoss sykehjem. Det er gledelig at organisatoriske endringer og gode grep er besluttet av ansatte, tillitsvalgte, ledelse og administrasjon i fellesskap.

LES OGSÅ: Grepene som skal gjenskape tilliten

LES OGSÅ: Rådmannen: – Ting har ikke fungert optimalt i helse og omsorg

Dette forventer vi å se en positiv effekt av. Nå skal det sies at en omorganisering der var i gang før aviseksplosjonen. Svikt i miljø, samarbeid, kompetanse og tilstedeværelse var kjent. Nå er det handlet. Nedskjæring av antall ledere i driften var uklokt. Politikere har blitt vekket, skremt, tar ansvar og følger utviklingen med argusøyne.

Viser det seg at trivselen går opp og sykefravær ned, at vikar- og overtidsmidler omgjøres til faste stillinger og at tilliten er til stede i organisasjonen er mye oppnådd. På sikt kan heller ikke vi avvise at budsjerrrammen må styrkes.

Tilsyn fra fylkeslegen

Vi må uansett vente med en vurdering av radikale uønskede løsninger som for eksempel økning av eiendomsskatt til vi vet mer. Vi er enige med ordføreren i at fylkeslegen bør gjennomføre et kontrolltilsyn i alle sykehjem og omsorgsboliger. Fakta må på bordet I alt vi gjør må vi samtidig være bevisste på at vi har et omsorgsansvar for flere sårbare grupper enn pleietrengende eldre, vi har barnevern, vi har en barnehagesektor som ikke er godt nok bemannet, vi har barn med spesielle behov, vi har ungdom som sliter.

Eldreomsorgen skinner ikke i Norge i forhold til lovverk og forventninger. Helsetilsynet fant lovbrudd ved 70 prosent av de 600 sykehjemmene som ble kontrollert de siste tre år. De fleste avvik ble forklart med manglende tilstedeværelse og/eller kompetanse. Antakelig ligger vi på samme nivå som i en norsk gjennomsnittskommune. Dette skal uansett ikke være en sovepute. Ingen i Ringerike kommune skal grue seg til å flytte på sykehjem.

Venstre ønsker et variert tilbud der vi legger tiilrette for at folk skal få bo i eget hjem så lenge de ønsker og har mulighet til det. Samtidig skal det være sykehjemsplass til alle som trenger det. I dag er terskelen for å få plass for høy. Vi vil innføre velferdsteknologi for å frigi tid til menneskelig omsorg der behovet er størst.

Nytt sykehjem

Ringerike Venstre har programfestet at det skal ferdigstilles nytt sykehjem i nærheten av sykehuset i neste periode. Vi har programfestet at Austjord skal rustes opp mht. tung rehabilitering og at det skal satses stort på omsorgsboliger. De fleste av oss ønsker å bo for oss selv så lenge vi kan.

Tettbygde omsorgsboliger er en trivselsgevinst for eldre med pleiebehov og er en økonomisk fordel for kommunen både når det gjelder investering og drift. Det er ingenting som tilsier at omsorgsboliger må være ensartede, her kan bygges boliger i ulik prisklasse og husleien tilpasses deretter. Vi har ulik økonomi og behov hele livet og det endrer seg ikke med alderen.

Ringerike Venstre er heller ikke fremmed for at private, fortrinnsvis deelle organisasjoner, kan vurderes i deler av eldreomsorgen på samme måte som vi har hatt privatskole (Steinerskolen) og private barnehager her i mange år.

Vi som ikke er pleietrengende ennå kan hjelpe oss selv ved å vurdere boligsituasjonen i tide. I eget hjem vil vi helst bo. Uhensiktsmessige boliger kan forlates til fordel for lettstelte leiligheter med heis, gjerne i sentrumsområder. Det blir byggeboom i Hønefoss og her må det bygges med livsstilstandard.

Over middagshøyden

Antakelig er det også et marked for seniorleiligheter og boliger med service/plussboliger her som i andre urbane strøk. Omsorgsleiligheter med en markedstilpasset husleie kan absolutt bygges i sentrum.

En fortettet grønn by med et solid innslag av mennesker over middagshøyden gir næring og nærhet til handel, kultur og liv – og en effektiv hjemmetjeneste. Det er ingenting som tilsier at eldre først og fremst ønsker landlig idyll. Bærum kommunes «Vennersborg» kan være et eksempel til etterfølgelse.

Vi vet at Ringerike forventer en massiv innflytting i løpet av noen år, de aller fleste vil være mennesker i arbeid og gode skattebetalere. Vi kan forvente en solid bedring av kommunens økonomi og tjenester.

Hvorvidt tilflyttingen skjer som ønsket vil blant annet avhenge av: Ringeriksbane (ja, den kommer!), utbedring av E16, byutvikling og godt omdømme.

Robek

Godt omdømme får vi ikke med dårlig kvalitet på omsorgstjenester. Omdømmet styrkes heller ikke med høy eiendomsskatt. Det er også særdeles lite fristende å flytte til en av landets 52 Robek -kommuner.

Det skal ikke være lett. Derfor skal ingenting heller loves lett – og ingen løsninger bør avvises på autogir. Dette gjelder samtlige partier. En vedvarende elendighetsbeskrivelse av eldreomsorgen i Ringerike gavner ingen.

Fortell naboen og lokalavisen om gode erfaringer.

LES ALT OM VERDIGHETSKAMPEN HER