Reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 fra Høgkastet til Hønefoss ble framlagt i februar 2018, til høring og behandling. Beskriver i detalj de enorme inngrep som framføring gjennom Hole av vei og bane vil innebære. Gå inn via internett, og bli skræmt!

BAKGRUNN: Reguleringsplanen er klar: Nå kan du se hvordan veien og banen skal gå

Firefelts ny E16 fram til Høgkastet er ikke en del av Fellesprosjektet for vei og bane.

Statens vegvesen region sør har eneansvar for planlegging og tilrettelegging for utbygging. Trafikkmaskinen i Vøyenenga fullføres i 2019, og ressursene skal flyttes til oppstart av utbygging i henhold til vedtatte planer via Sollihøgda-tunnel og til Skaret.

LES OGSÅ: Advarer mot kaos og omkjøringer når ny E16 bygges

Torgeir Haave Bentsen

 

Hvorfor ikke kreve videreføring uten opphold fram til Høgkastet? Med firefelts E16 og fartsgrense 110 km/t derfra til Sandvika, står det på utbygging av E18 inn til Oslo, før reisetid fra Sundvollen til Oslo/Skøyen blir under halvtimen.

Busselskapene kan forvente enorm markedsvekst, om pendlerparkeringer tilrettelegges. Grunneiere og utbyggere som satser i Sundvollen vil bli godt tjent og fornøyd med ny E16.

Det er bevilget 60 millioner kroner over statsbudsjettet til forberedende arbeider mellom Bjørum og Skaret. Må kunne dobles, for å inkludere Skaret – Høgkastet samt veiløsninger i Sundvollen-området.

Og hvorfor ikke tofelts utbygget E16 gjennom Åsa til Hverven?