Nok en gang gjentar Lise Bye Jøntvedt /Inger Kammerud sitt mantra om at det må bygges en ny bilvei gjennom byen (Ringerikes Blad 17.8). I flere tidligere avisinnlegg begrunnet de dette med omsorg for bilen og bilens behov for framkommelighet.

Etter hvert som parhestene tydeligvis har oppfattet at deres gamle argumenter har liten støtte blant både sentrale og lokale politiske beslutningstakere, toneangivende næringslivsledere og lokalbefolkningen for øvrig, har begrunnelsen dreid mer i retning av behovet for å ta hensyn til myke trafikanter, kollektivtrafikken og sykkelbyen.

Miljøfiendtlig

Men med deres prioritering, som i grove trekk innebærer å flytte dagens gjennomkjøringstrafikk et par hundre meter vest for dagens hovedtrasé, er det snakk om å legge til rette for en miljøfiendtlig økt bilbruk gjennom byen ved en unødvendig grov rasering av etablerte, gode byelementer.

Deres retorikk minner om den gamle romerske politiker, Cato, som ifølge historien avsluttet alle sine taler i senatet med «Forøvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges».

Forkastet

Jøntvedt er tidligere journalist i Ringerikes Blad, men det forundrer meg at avisen gir så stor spalteplass til noe som etter hvert begynner å ligne på det gamle hakket i plata. Selv har jeg i lengre tid valgt «å sitte rolig i båten». Men nå ser det igjen ut til å være på tide å minne om at planene om en ny gjennomkjøringsvei vest i byen for lengst er politisk behandlet og forkastet.

Veivesenets konseptvalgutredning gir heller ikke dette førsteprioritet. Jøntvedt/Kammeruds ønskede vei går i traseen til den skrinlagte Vesttangenten. Likevel hamrer de videre på å få denne traseen inn i planene, men med en ny strategisk tilpasset begrunnelse.

De er selvsagt i sin fulle rett til å mene hva de vil om dette, men det kan virke som parhestene tror avisens lesere er litt tungnemme. Deres mening er med all sannsynlighet oppfattet av dem som følger med i debatten om byutvikling.

Respektere beslutninger

Ringeriksbanen og en ny sentrumstasjon vil gi et løft for vårt distrikt uten å gi grunnlag for å endre tidligere vedtak og anbefalinger.

Selv forventer jeg at planleggere som arbeider med en ny byplan, respekterer de politiske beslutninger som er fattet og de anbefalinger som er gitt om å forkaste planer om en ny gjennomkjøringsvei vest i byen. Så får vi heller ta til etterretning at Jøntvedt/Kammerud fremdeles ikke gjør dette.