Ringeriksbanen er et særs usikkert prosjekt, selv om det pøses på med planleggingsmidler til Fellesprosjektet. Som raskt når 1000 millioner kroner – hvor er finansministeren? Om banedelen i prosjektet omsider får stoppordre, blir ettermælet at Fellesprosjektet var blåblåblå-regjeringens mest kostbare sysselsettingstiltak.

Hole kommune har en flott logo: «Eventyrlig fortid, eventyrlig framtid». Mye å minnes, men hvorfor en framtid som transportetappe for E-16 og Bergens-banen gjennom bygda? Hole manglet ressurser og kompetanse til å stå imot, da Fellesprosjektet for ny E-16/jernbane via Sundvollen og gjennom Hole ble etablert. Statlig reguleringsmyndighet ble dessverre godtatt også av Hole, og vi opplever manglende vektlegging av viktige forhold som kan vanskeliggjøre og fordyre prosjektet. Forslaget til «reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 med konsekvensutredning» ble utarbeidet av Fellesprosjektet, og er av Kommunaldepartementet lagt ut til høring i perioden 19. april til 24. juni.

Torgeir Haave Bentsen

 

Trafikkgrunnlag for intercitytilbud på en bane via Sandvika? Se til Follobanen og strekningen Ski–Oslo for å innse at det vil ta mange år før det er grunnlag for intercity Oslo–Sandvika–Hønefoss. NSB-fakta: 7,1 mill. reisende på lokaltogene mellom Stabekk og Ski i 2017. Forsøksvis korrigert for annen trafikk, betyr dette i gjennomsnitt mer enn 25.000 hverdagsreisende pr. dag! Noen lokale fakta (Ringerikes Blad): Innbyggertall rundt 44.000 i de tre kommunene i Ringeriksregionen, og veksten siste år var en prosent. Ringerike kommune planlegger doblet folketall–fra 30.000 til 60.000–i løpet av 20 år. (Se annonse for næringssjef). Betyr 1.500 flere innbyggere pr. år! Noe kortere reisetid på regiontoget Oslo- Bergen blir i mange år hele utbyttet av en Ringeriksbane til stort antall milliarder kroner. Kostbar fjær i hatten til statsministeren! Og planene for lyntog øst/ vest for å utkonkurrere den miljøskadelige flytrafikken forblir i skuffen.

Hønefoss har Randsfjordbane og Bergensbane, så hvorfor en tredje jernbane? Eksisterende baner har alt det en Ringeriksbane gjennom Sandvika til Hønefoss ikke vil tilby–kundegrunnlag / opplegg for godstransport / forutsigbart banevedlikehold / banehistorie med attraktivt stasjonsbygg og potensial for satsing på turisme. I stedet vil Sandvika by på store trafikale utfordringer.

En tunnelreise under Krokskogen og lyntogtransport på planlagt felles bane-/ veitrase gjennom Hole blir ingen god turistopplevelse. Enorme naturinngrep å beskue! Tankekors: foreliggende forslag til opprusting av Bergensbanen via Gjøvikbanen til Hønefoss vil mer enn halvere dagens reisetid fra Oslo, slik det også forespeiles for en Ringeriksbane. Gambleren Kjell Opseth fikk sin Lærdals-tunnel, med støtte fra SV. Og som motytelse til partiet sørget han for Stortingsvedtaket om tospors ny jernbane til Hønefoss. Via Sandvika, men hvorfor ikke trase direkte fra Oslo til Hønefoss? Bergensbanen var opprinnelig planlagt med direktespor fra Oslo, men Stortinget valgte Roa-linjen via Gjøvik-banen for å spare penger. Med dagens kostnadsnivå og teknologiske forutsetninger burde Stortinget valgt direktelinjen for en Ringeriksbane.

Fellesprosjektet E-16/Ringeriksbanen trakasserer et helt bygdesamfunn. Hvem har gitt fullmakter og bevilgninger til iverksetting av grunn og boliger i Hole, uten endelige planer, uten avklart finansiering, uten byggetillatelse! Bevisst opplegg for å tvinge Stortinget til å finansiere en Ringerikebane – koste hva det koste vil? Stortingsfadesen burde være en lærepenge om mangel på styring, men Fellesprosjektet har kanskje en Olemic i sin midte, som pådriver?

Ny regjering høsten 2021 må ta tak i dette. Spare statsbudsjettet for videreføring av et ekstremt dårlig kost/nytteprosjekt. Spare holebygda og det unike landskapet for omfattende ødeleggelser. Gjennom avisoppslag og planmøter blir stadig flere holeværinger skremt og får øynene opp for omfanget av naturinngrepene som Fellesprosjektet innebærer. Det haster med framlegg til fredningsvurderinger for hele Hole kommune.