Etter utskillelsen fra Ringerike i 1977, satset Hole kommune på tomtekjøp og feltutvikling i egen regi. Teknisk etat var en motor i dette arbeidet, og boligfeltene Grøndokka, Kroksund og Sollihøgda, med tomtetildelinger i regi av formannskapet, ble en stor suksess. Tomtene ble solgt til selvkost, og var en drøm for førstegangskjøpere av boligtomt.

På Sollihøgda måtte det legges inn en sperring på fem år for eventuell videresalg av tomt/bolig.

Ikke imponerende

Men med nedprioritering av teknisk etat ble boligbygging overlatt til grunneiere og utbyggere. Lovpålagt overordnet kommune planlegging og reguleringsplaner, men uten oppfølging. Ikke imponerende styring, slik mange ser det.

Klokkerlia på Elstangen kjøpte Hole kommune av 7.dagsadventistene, for kr 7,- pr. kvm. Området ble ikke utviklet og videresolgt i kommunal regi, men overlatt til Ringerike boligbyggelag. Kostnadsutviklingen ble enorm, som i Hole for øvrig.

Torgeir Haave Bentsen

 

Et oppslag i avisen Stavanger Aftenblad 20. desember 2017 forteller at Sandnes kommune – 75.000 innbyggere – har etablert et kommunalt tomteselskap med hovedsiktemål å utvikle tomter/ boliger der førstegangsetablerere får tilgang til rimelige boliger.

Tomteselskapet inviterer til flere prosjektkonkurranser årlig, der utbyggere må konkurrere om å få bygge ut. Boligprisene kan presses ned 10 til 15 prosent under markedspris.

Sandnes tomteselskap har leiligheter med 2 soverom til under 2 millioner kroner i sine prosjekter, og rekkehus der prisene varierer mellom 3 og 3,6 millioner kroner. Selskapet har en markedsandel på 20 prosent av nye boliger i Sandnes. Et prosjekt med 600 boliger i eget regi er på gang, med utbygging i etapper.

Sandnes Tomteselskap – regelverk for kommunal styring. For å være kvalifisert søker har selskapet disse reglene:

1. Søkere kan ikke eie enebolig eller eneboligtomt fra før, men trenger ikke bo i Sandnes.

2. Samboere/ektepar får tildelt to lodd i trekningen.

3. Ingen som er tildelt bolig tidligere i tomteselskapets prosjektkonkurranser, kan delta.

4. De som får kjøpe bolig i prosjektkonkurransen, kan ikke leie ut eller selge boligen før det er gått tre år.

Behold eiendomsskatten

Hole kommune har fortsatt et skattegrunnlag over gjennomsnittet, og er på vei ut av Robek. Eiendomsskatt ble løsningen. Og fortsatt eiendomsskatt i noen år kan ivareta Hole kommune som en foregangskommune.

Eiendomsskatt kan gi rom for gjenoppbygging av en teknisk etat som også kan administrere et tomteselskap. Styrket teknisk etat kan være en korrigerende motkraft til statlige utbyggingskrefter for ny E16 og Ringeriksbane gjennom bygda. Være et organ i kommunen for innbyggere som trenger praktisk bistand i avklaring og oppgjør med statlige organer.

Eiendomsskatt sikrer egenandel til investeringer, uten å forringe kvaliteten i kommunens skole- og omsorgstjenester. Og det må opprettes beredskapsfond, som buffer mot skattesvingninger. En helt nødvendig målsetting som ikke må gravlegges.

Først og sist: kommunen trenger en gjenoppliving av politisk engasjement i grunnleggende vilkår for fortsatt attraktiv og levedyktig kommune. Kostnads- og kvalitetsmessig kontroll med regulering og tomtetildeling for førstegangskjøpere av bolig er et viktig skritt å ta. Sandnes kommune har klart det. Hvorfor ikke Hole kommune?