«Hun skal lage sykkelby» sto det å lese i Ringerikes Blad 13. august i fjor. Artikkelen gjaldt oppfølging av samarbeidsavtalen 26. 11.2015 mellom Ringerike kommune, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen, og gjaldt da nytilsatt prosjektleder. Stillingen gjelder oppfølging av kartleggingsarbeidet angående sykling i Hønefoss, muligheter og utfordringer i forhold til bilbruk.

Kommunen har allerede et bra gang- og sykkelveinett flere steder, men stykkevis og delt.

Med høstens stortingsvalg like om hjørnet er det betimelig å etterspørre status for prosjektet.

Miljøpartiet Venstre har over år hatt gang- og sykkelveinett som en av sine kjernesaker.

Veksten i persontrafikken i storbyområder tas med kollektivtransport, sykkel- og gange.

Mary Blikken Gravdahl

Medlem i Ringerike Venstre

 

Det nasjonale målet om en sykkelandel på åtte prosent må videreføres, og som vil kreve en sykkelandel på opp mot 20 prosent i de store byene. Det må også være et nasjonalt mål at flest mulig barn og unge skal sykle eller gå til skolen.

Venstre har programfestet flere tiltak for bedre tilrettelegging av sykkel- og gange. Følgende oppramsing ikke uttømmende:

• Styrke statlig belønningsordning for utbygging og samkjøring av gang og sykkelveinett.

• Bygge ut sammenhengende sykkelekspressveier i alle storbyer. Koples til sammenhengende sykkelveinett.

• Alle kommuner innføre krav om sykkelparkering ved alle kollektivknutepunkt, sentrumsområder og skoler.

• Vurdere krav til veibredde/ beskylder på riksveier uten separate gang og sykkelveier.

LES OGSÅ: – Hva skjedde med sykkelbyen?