Svar på innlegg «Sollihøgda må bli i Hole» og «Sollihøgda i Hole».

Det etterspørres i innlegget «Sollihøgda må bli i Hole» gode argumenter for at Sollihøgda skal bli en del av Bærum. Ifølge innleggsskrivere finnes ikke et eneste godt argument. Her følger noen.

– Sollihøgda har geografisk sett nær tilhørighet til Bærum – og fjern tilhørighet til resten av bebyggelsen i Hole. I all hovedsak arbeider innbyggerne i Oslo- omegn, utfører handel og har sitt familiære og sosiale nettverk mot Bærum-siden.

– Deler av Sollihøgda tilhører allerede Bærum.

– Opprettelse av Viken-fylket vil gjøre den geografiske tilknytningen enda tettere.

Nina Lauritzsen

Innbygger på Sollihøgda

 

– Bærum leverer kommunale tilbud av svært god kvalitet – blant annet med flere skoler i nasjonal toppklasse og stor valgfrihet i forhold til ulike tjenestetilbud. Hole er en liten kommune og tilbyr det som er pålagt kommunen med varierende kvalitet og magre økonomiske rammer.

– Barnehagen på Sollihøgda er nedleggingstruet. Rådmannen i Hole vil ha barnehagen bort og politikerne i Hole er i beste fall uforpliktende. Familier risikerer å kjøre svært lang omvei mot Hole-siden for å levere og hente barn i barnehage før dagens gjøremål i Oslo. Dette vil gjøre området svært lite attraktivt for barnefamilier.

– Vi vil bli en del av Ruters kollektivsystem og vil per d.d. spare 115 kr per enkeltbillett. En billett koster i dag 170 kroner en vei fra Sollihøgda på Hole siden til Oslo. Fra Sollihøgda på Bærum-siden koster en enkeltbillett kr 55.

– Sollihøgda har siden 80 tallet da tilkoblingsavgift ble betalt av husstandene, blitt lovet rask oppkopling på kloakknettet. Fremdeles har innbyggerne på Hole-siden private septiktanker som koster helt opp til 20–25 000 i årlig vedlikehold per husstand.

– Med nyinnført eiendomsskatt er Sollihøgda et svært kostbart sted å bo–til tross for sin lave standard som følge av fraværende kloakknett. Hole har valgt å ikke differensiere eiendomsskatten for innbyggere som ikke er oppkoblet.

– Boligene som ligger på Bærumsiden av Sollihøgda er tilkoblet kloakk–og resten av husstandene skal kobles på i forbindelse med eventuell sammenslåing. Dette vil ha en stor økonomisk betydning for samtlige husstander–og det vil øke verdien på boligene betraktelig.

– Kommunepolitikerne i Hole bedyret under valgkampen i 2015 at det ikke skulle innføres eiendomsskatt–selv med visshet om snarlig vedtak. Nå lover de at skatten skal avvikles innen perioden–men i utredningen «Sollihøgda inn i Bærum» beregner de tapt eiendomsskatt, også med forbehold om en økning i promillesatsene årene som kommer. Politisk uforutsigbarhet er stikkordet.

– Bærum har ingen planer om å innføre eiendomsskatt–og har på tross av dette en solid økonomi og svært gode kommunale tilbud.

– Med utbygging av Avtjerna vil Sollihøgda bli en naturlig forstad. Dette vil føre til gode muligheter for videre utvikling på Sollihøgda av Bærum kommune. Hole har lagt planene for utbygging av Sollihøgda på is og en framtidig utvikling under Holes styre vil være lite sannsynlig. Bærum ser Sollihøgda som et stort potensial–og de har også kompetanse og økonomi til å følge opp videre utvikling.

– Hole har en dårlig økonomistyring og har på tross av svært gode inntekter foregående år havnet på ROBEK-listen.

– En enkelt skattyter på 95 år er spesielt vektlagt i utredningen til Hole, som vil forhindre grensejusteringen. Statistisk sett vil vedkommende ikke være en bidragsyter. Dette viser svak politisk styring av kommunen. For øvrig vil tapte inntekter nok tas høyde for ved et økonomisk oppgjør mellom kommunene.

– Sollihøgda vil bli et mer attraktivt boligområde når det blir en del av eiendomssøket i Bærum–kvadratmeterprisen vil gå opp.

– Det er nok kun et spørsmål om tid før Hole blir sammenslått med en annen kommune – med den konsekvens at Sollihøgda blir ytterligere distansert.

Kort oppsummert vil det være store fordeler for samtlige av Sollihøgdas innbyggere å bli en del av Bærum–både geografisk, politisk, økonomisk og for bedre tjenestetilbud.

Så til argumentasjonen «Sollihøgda må bli i Hole». Hva kan argumentene være for dette, annet enn innleggsskrivernes personlige tilknytning til Hole?

LES OGSÅ: Hole vil tape over 11 millioner kroner på å miste Sollihøgda