Det er skandaløst at Hole kommune har latt store deler av Sollihøgdas befolkning i stikken i så mange år når det gjelder kloakkløsning. Kommunen kunne for lengst ha fikset dette.

Det ligger en 6-toms ledning fra kommunens vannverk øverst i Fagerliveien og ned til et renseanlegg for gråvann vest for E16. Denne ledningen kan transportere kloakk fra alle eiendommene i Hole som har tilknytningsavstand til ledningen.

Bærum kommune har et kloakkrenseanlegg med en kloakkledning som terminerer i en kum ved den nåværende kommunegrense. Kommunen har opplyst at renseanlegget har kapasitet til å ta imot kloakken fra Sollihøgdas Holebefolkning også. Det som gjenstår er en ledning langs E16 på et par hundre meter. Her kan de resterende husstander på Sollihøgda koble seg til. Det eksisterende renseanlegget for gråvann legges ned.

LES OGSÅ: Er det Vik som ER Hole, eller?
 

Kostbart

De berørte husholdningene har årlige utlegg på flere titalls tusen kroner for å få tømt de lukkede septiktankene. Slike septiktanker innebærer en sårbarhet for miljøet, i tillegg er transport med septikbil en lite miljøvennlig måte å få transportert bort kloakk. 

Det er et rimelig prinsipp at innbyggere i en kommune stilles likt. 

Lennart HovlandAt Sollihøgda fortsatt ikke har en tilfredsstillende vann- og kloakkløsning vitner om en årelang neglisjering av beboerne på høgda. Det er flaut å bo i en kommune som viser så liten interesse for å gi sine innbyggere et minimum av kommunale tjenester, for så å be om eiendomsskatt fordi vi «alle må dra lasset sammen» for å få kommunen ut av Robek.

LES OGSÅ: Ber om uttalelse om Sollihøgda

Må løse dette sammen
 

Aksjonsgruppen «Hele Sollihøgda inn i Bærum» vil sette dette øverst på sin prioriteringsliste når den varslede utredningen om grenseflytting kommer i gang. Bærum og Hole kommuner må sammen løse denne utfordringen og kostnadene inngå i oppgjøret mellom kommunene ifm flyttingen av grensen slik at hele Sollihøgda innlemmes i Bærum. 

Inntil løsningen er på plass er det rimelig at de berørte beboerne får fradrag i kommunalskatten slik at deres respektive kostnader til septiktømming kommer ned på linje med hva andre beboere i kommunen betaler i kloakkavgift. Det er et rimelig prinsipp at innbyggere i en kommune stilles likt. 

Vi ber Sollihøgda Vel sørge for å ta dette raskest mulig opp med de to berørte kommunene, slik at kompensasjonen til de berørte beboere trer i kraft fra 1. januar 2017, og at den skisserte løsningen over kommer i stand raskest råd er. 
 

LES OGSÅ: