Ringerikes Blad laget forleden dag et stort oppslag om at Hole kommune vil tape 11 millioner på at hele Sollihøgda samles i Bærum. Det kan man ikke laste bladet for, men derimot kommunens administrasjon. Grunnen er at de ikke vet noe som helst om dette, fordi det skal føres forhandlinger med Bærum etter at grensen er justert. Først da vil man vite det økonomiske resultatet. Dessuten er regnestykket sterkt kritikkverdig.

Hvorfor driver da kommunen med slike fantasiregnestykker av dårlig kvalitet akkurat nå?

– Kanskje kjenner de ikke til at det er først etter at grensen er endret, at det økonomiske oppgjøret med Bærum skal forhandles? Vi får tro at de kjenner spillereglene, og at de nå bare driver med forpostfektninger.

– Kanskje forsøker de å legge press på folk på Sollihøgda, og legge skylden på dem for at kommunen – angivelig – taper penger på å etterkomme folks ønsker? Slik ansvarsfraskrivelse skal vel ikke en kommune gjøre mot sine innbyggere?

Regnestykket mangler dessuten beregning av hvilke gevinster man oppnår ved «å slippe» Sollihøgda. Dessuten savner vi selvsagt at kommunen gjør et regnestykke over hva Sollihøgda vil tjene på å bli samlet til ett samfunn, og således stå sterkere overfor mektige krefter.

Lennart Hovland

Leder av gruppen

«Hele Sollihøgda inn i Bærum»

 

Kommunen er jo også kommune for Hole-delen av Sollihøgda. Det har vi ikke følt så mye, spesielt ikke den siste tiden. I stedet for å ville Sollihøgdas beste lar man seg dominere av prestisje (tap av ansikt om man «mister» en liten del av kommunen) og verden slik man ser den fra Vik og herredshuset. Ikke fra ståstedet til dem det gjelder, Sollihøgda.

Jeg ser av avisoppslaget at det sås tvil om det er et ønske her oppe om å samle Sollihøgda til et samfunn. Det er feil og det reneste tøv. Det er faktisk grunnleggende, hovedårsaken. Vi må samle oss for å stå sterkest mulig som grendesamfunn i utkanten av en kommune – ellers når vi ikke fram verken her eller der. Så vil ikke folk i Bærum til Hole og da må vi på Holesiden til Bærum – for å bli ett samfunn og sterke nok til å hevde vår rett.

Noen av oss har kjempet for dette i 15–20 år, fordi vi har forstått at splitt- og hersk ved å holde Sollihøgda i to kommuner ikke er til beste for oss. Se bare hva Sollihøgda har tapt, ikke oppnådd, de siste 30 årene – nå trues også barnehagen i Hole-delen.

Nei, vi må samle oss. Bli sterkere. Og avvises Hole kommunes vridde, amatørmessig angrep på Sollihøgda-flertallets ønsker. En kommune er til for folk, også for Sollihøgda.

En kommune skal ikke gå til angrep på sin egen befolkning. Det er gjør faktisk Hole kommune.

LES OGSÅ:

Flere innlegg finner du på samlesiden Sollihøgda.