For en «ny» innflytter på Sollihøgda, som ikke sitter på hele Sollihølgdas historie så kjenner jeg meg ikke helt igjen til det herrene Solheim/Skaret/Næss beskriver, relatert til hva som har skjedd de siste 10–15 årene.

Kommunen har sikkert ca. 62 millioner grunner til å ønske at Sollihøgda forblir i Hole, men hva får beboerne igjen?

Mens rådmannen virker mest opptatt av å unngå å miste skatteinntekter (eiendomsskatt som argument ble vel kanskje glemt i Ringblad sin artikkel i november), så er nok Sollihøgdas befolkning mer opptatt av blant annet det manglende kommunale tilbudet som gis her oppe i høyden på Holes tak.

LES OGSÅ: Lennart Hovland: Hole kommunes fantasiregnestykker

Barnehagen

Eneste bidrag på høyden er barnehagen og selv om denne er meget bra for både beboere på Sollihøgda og andre Oslo pendlere, har den de siste årene gjentatte ganger vært truet med nedleggelse.

Ja, sant skal sies så virker det ikke som om mange rådmenn eller lokalpolitikere ofrer Sollihøgda så mye som en tanke, bortsett fra på inntektssiden. Vi har dessverre heller ingen lokalpolitikere med adresse på Sollihøgda som kan kjempe våre kamper i kommunestyret.

Mikkel Myhre

Sollihøgda

Det savnes at rådmannen og Hole kommune gjør seg en refleksjon rundt hvorfor beboerne ønsker å løsrive seg fra Hole kommune – om rådmannen ønsker å beholde Sollihøgda burde det ha vært første prioritet å analysere dette.

Vi har dessverre heller ingen lokalpolitikere med adresse på Sollihøgda som kan kjempe våre kamper i kommunestyret.

 

Som innbygger på Sollihøgda er følgende de tre viktigste punktene som det ønskes at kommunen tar tak i:

1. Kommunalt avløp som erstatning for dagens septik løsninger

a. Det hadde vært bra og komme opp på 50-talls standard når det gjelder avløp. Her på Sollihøgda er det fortsatt tømming av septik. Mange av disse med tett tank, og der de resterende tanker har slamfilter med avrenning i grunn (ikke spesielt miljøvennlig). På Bærum siden har det vært offentlig avløp i alle fall de siste 20 årene. Ja, vi er kjent med at planer om ny E-16 er diskutert de siste 50 årene, men det å iverksette etablering av kommunalt avløp som tar høyde for utvidelser og dimensjonert for boligutbygging (punkt 2) gitt planverket, kunne vært iverksatt for mange år siden.

b. Det skal også nevnes at nytt kommunalt avløpsanlegg er en forholdsvis billig investering (allerede beregnet til noen få millioner), som vil være nedbetalt ila få år for deretter å generere ytterligere inntekter til Hole kommune. I tillegg det vil redusere beboernes kostnader betydelig med dagens avgiftssatser i Hole.

LES OGSÅ: Lennart Hovland: Legg deg flat, Ødegaard

Utbyggingsmuligheter

2. Utbyggingsmuligheter

a. Det er «byggestopp» pga. E-16, men dette er snart historie. Sørg for at det er økonomisk mulig for utbyggere å gå i gang med det løftet som må gjøres. Det må kraftsamles, 10 boliger i året over 30 år (totalt 300) er altfor lite, jf. det som gjøres andre steder i kommunen. Fylkeskommunen argumenterer mot utbygging med at økt befolkning på Sollihøgda vil gi mer biltrafikk til «handlesentre» i nærområdet, samtidig som de gir sin tilslutning til Sollihøgda som et satsingsområde for «utfart og natur» med det økte behov for parkeringsplasser som dette innebærer. Denne utfarten genererer og vil generere betydelig mer trafikk enn den planlagte utbyggingen. Vi har opplevd kommunen som fraværende i arbeidet med å få fortgang i planverket for utbyggingen.

b. Sollihøgda er i ferd med å forgubbes, og uten betydelig utbygging så vil det gjøre Sollihøgda til et særdeles lite attraktivt sted å bo. Hva skal da Sollihøgda barnehage, dagens eneste kommunale tilbud på høyden, brukes til?

3. Skolevalg vedrørende videregående skoler på tvers av fylkesgrenser

a. Sørg for å få på plass fleksible ordninger på tvers av kommune/fylke (Hole/Buskerud), slik at det blir mulig for Holeværinger å konkurrere seg inn på videregående skoler i Akershus på likt grunnlag som beboere i Bærum/Akershus. Tilsvarende løsning eksisterer for beboere på Jevnaker (Oppland) som kan konkurrere seg til plass på Ringerike og Hønefoss VGS (Buskerud).

LES OGSÅ: Rapport: – Stasjon på Avtjerna blir ikke dyrt

Yte tilbake

Vi ønsker å være tilknyttet en kommune som ikke bare ser hva vi kan gjøre for den, men en kommune som ønsker å yte en tjeneste tilbake for de skattepengene vi betaler inn. En kommune som ser verdien i å samle et samfunn, og videreutvikle et samfunn, og gi god grobunn for barn og unge.

Vår husstand er i tenkeboksen vedrørende Hole eller Bærum da vi er meget fornøyd med grunnskoletilbudet i Hole, men håper en utredning vil avdekke konsekvenser samt hvilke planer de ulike kommunene har og hvilket kommunalt tilbud som kan tilbys oss beboere på Sollihøgda. Vi ønsker å bo på et sted som tilbyr våre barn en god oppvekst og oss voksne tilfredsstillende kommunale tjenester.

Nå skal det nevnes at den avstemningen som har vært (2016), var en pekepinn på stemningen blant innbyggerne. Rådmannens artikkel i Ringerikes Blad (november 2017), med ensidig fokus på hva Sollihøgda tilfører Hole i form av inntekter, bidrar ikke nødvendigvis til at innbyggernes holdning til Hole kommune blir bedre?

LES OGSÅ: Hole vil tape over 11 millioner kroner på å miste Sollihøgda