Ringerike har opplevd en til tider opphetet debatt om etablering av en Montessori-skole i lokalene til tidligere Vegård skole i Åsa.

KrF har i sitt program for Buskerud vedtatt at «Foreldre og elever må ha rett til å velge en annen skoletype enn det det offentlige tilbyr. KrF vil sikre retten og muligheten til å drive friskoler basert på alternativ pedagogikk og livssyn.»

Når så ulike partier som Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti i Ringerike skal samarbeide om en politikk der et vesentlig anliggende er å få bedret kommunens økonomi, vil det noen ganger gå ut over primærstandpunktene til noen av partiene.

Det er derfor veldig gledelig at KrF i kommunestyret stemte i tråd med sitt program for fylket, og dermed var med å sikre flertall for en Montessori-skole.

KrFs hovedmål er en skole alle kan lykkes og trives i, enten den er offentlig eller privat. Noen spør hvorfor den offentlige skolen ikke kan ha spennende pedagogikk.

KrF fremholder at den offentlige skolen har spennende pedagogikk og gjør veldig mye bra, men alle skoler kan bli enda bedre.

Innslaget av alternativer er berikende, som eksempelvis Tyrifjord videregående skole, Rosendal skole i Mjøndalen, Røyken videregående steinerskole eller Drammen montessoriskole – og kanskje også en skole i Ringerike.

KrF vil ha fokus på den enkelte elev. Det innebærer blant annet at det utarbeides tiltaksplan for å sikre alle elevene et godt læringsmiljø, slik at de trives og opplever mestring.

Det er viktig at barn med lærevansker gis styrket opplæring også i fag som de mestrer godt. Det gir læringsglede og styrker selvfølelsen.

Vi har fått på plass et mobbeombud. Neste steg er å sikre at ombudet også får ressurser til å drive forebyggende arbeid i skoler og barnehager.

Samfunnet opplever økt innvandring. Det er spennende å bli kjent med nye kulturer, men det skaper også utfordringer. Barn og unge med fremmedspråklig bakgrunn trenger ekstra opplegg for å sikre god læring. Skolen må også sette seg klare mål. Enten skolen er offentlig eller privat er det viktig å formidle sunne holdninger og gode verdier.