Hvem spiller på lag med fortvilte barn og foreldre? | Terje Andersen

KRITISK: Dette virker ikke å være glitrende håndverk, verken politisk eller administrativt, skriver Terje Andersen om de nye skolegrensene i Hønefoss.

KRITISK: Dette virker ikke å være glitrende håndverk, verken politisk eller administrativt, skriver Terje Andersen om de nye skolegrensene i Hønefoss. Foto:

Av

– Er det tverrpolitisk enighet om å legge ned den eneste byskolen i Hønefoss, spør Terje Andersen i dette innlegget.

DEL

MeningerNi spørsmål til rådmannen og ett til ordføreren:

Debatten om skolenedleggelser pågår. Selv er jeg verken økonom, byplanlegger, eller politiker. Kanskje jeg ikke engang er «våken». Jeg tar nemlig høyde for at kjente fakta og debatter kan ha gått meg hus forbi. Det vil jeg i så fall beklage! 

Jeg håper uansett å få anledning til å stille 10 enkle spørsmål. 9 til rådmannen og ett til ordføreren. Spørsmålene kan heldigvis besvares med ja/nei. Subsidiært med «vet ikke». Dette skal derfor være fort gjort:

1) Ville du som pappa vært komfortabel med å sende 7-åringen din ut i mørket en vintermorgen – fra Vesterntoppen til Benterud? Hva med en 8-åring, 9-åring, 10-åring eller 11-åring? (Svaralternativer: ja/nei, og eventuelt på hvilket årstrinn rådmannen tenker at turen gjennom byen i rushtrafikken vil ha en akseptabel risikoprofil). Ville rådmannen, slik han kjenner diesellukta og trafikkbildet i Hønengata, hatt en bedre følelse for å sende barnet sitt langs Hønengata til Ullerål? (Svaralternativer: ja/nei/vet ikke)

2) Er jobben til rådmannen forenlig med et sjåføroppdrag til og fra skolen? Hvis svaret er nei: Ser rådmannen for seg mange andre profesjoner der logistikken er enklere? Hvis svaret fortsatt er nei: Hvilke løsninger vil Rådmannen anbefale yrkesaktive foreldre? (Dette delspørsmålet krever noen enkle og forslag, og bør ideelt sett ikke besvares med «vet ikke»)3) Går rådmannen til jobben? Hvis svaret er ja: Hvor mange minutters gange har rådmannen, og hva er rådmannens øvre smertegrense? (Svaret bør her formuleres i minutter/timer eller subsidiært i antall kilometer) Dersom rådmannen kjører til døra, faller siste del av spørsmål 3 i realiteten bort. Etter at den nye parkeringsplassen utenfor Rådhuset ble anlagt, er trolig antall skritt de ansatte utsettes for reduser til tosifret. (Dersom min påstand her er unyansert, kan og bør den korrigeres.) Dette henger vel delvis sammen med om hvorvidt rådmannen og hans kollegaer kan gå inn bakveien, eller om de tvinges til å gå fra parkeringsplassen og hele veien rundt rådhuset. I så fall er det grunn til å tro at antall skritt rådmannen utsettes for (så vidt) blir tresifret fra bilen og inn i kontorstolen.

4) Ringerike satser offensivt på å fortette sentrum. I kommunens strategi er det særlig ønskelig å tiltrekke seg barnefamilier. Det foreligger prognoser for hvor mange tusen personer vi håper å bosette i sentrum i de kommende årene. Synes rådmannen dette harmonerer godt med beslutningen om å oppgradere to skoler i hver sin ytterkant av sentrum, og stenge den som ligger i byen? (Svaralternativer: Ja/nei/vet ikke)

5) Hønefoss skole vil etter planen stå tom om halvannet år. Er det planer for hva bygningsmassen skal brukes til? Hvis svaret er ja: Hvilke planer? Hvis svaret er nei: Når forventer kommunen å presentere planer?

6) Har rådmannen besøkt Hønefoss skole? (Svaralternativer; ja/nei/vet ikke) PS: Dersom svaret er nei, er spørsmål 7 krevende. I så fall kan rådmannen se bort fra neste spørsmål.

 LES OGSÅ: Fortsatt behov for Hønefoss skole | Simen Strøm

7) Forutsatt at rådmannen har besøkt skolen, kunne rådmannen neppe oversett at det henger bilder fra tidligere klasser i alle fellesarealer. Mange av dagens elever finner ansiktet til sine foreldre, besteforeldre og endog oldeforeldre. I mange samfunn med kulturell stolthet, vil man mene at dette har stor verdi. Mange steder i verden ville det vært utenkelig å ikke videreføre institusjoner ala Hønefoss skole. Er rådmannen prinsipielt enig i påstanden? Hvis svaret er nei: Redegjør kort for rådmannens vurderinger. Hvis svaret er ja: Redegjør kort for hvorfor dette ikke ble tillagt betydning i denne skolenedleggelsen.

8) I skoledebatten i Oslo, så man nylig at det ble svært krevende for en lærer å delta. Noen lokale lærere påstår at det generelt er vanskelig å tilkjennegi sine synspunkter i det offentlige ordskiftet. I debatten om nedleggingen av Hønefoss skole, har ikke undertegnede registrert stemmene til verken lærere eller rektorer. Kan rådmannen bekrefte at ingen lærere eller rektorer i Ringerike kommune har begrensninger i forhold til sin ytringsfrihet? Kan rådmannen bekrefte at Ringerike kommune tvert imot oppfordrer alle ansatte til å engasjere seg i egen arbeidsplass, og at dere ønsker en fri og åpen debatt velkommen? Hvis ja: Har rådmannen noen synspunkter på at både lærere og andre kommunalt ansatte virker å være totalt fraværende i de fleste debatter?9) Hvis vi forutsetter at foreldrene ved Hønefoss skole velger (eller i realiteten tvinges) til å kjøre sine barn til og fra skolen med privatbil: Kan det presenteres et regnestykke på hva de samfunnsøkonomiske kostnadene for dette blir? Kan det presenteres et miljøregnskap. (Svaralternativer: Ja/nei/vet ikke)

LES OGSÅ: Elevene flyttet ut – og ingen vet hva bygget skal brukes til: Nå kan DU si din mening!

10) Det siste spørsmålet går til ordføreren: Er det tverrpolitisk enighet om å legge ned den eneste byskolen i Hønefoss? Hvis nei: Hvilke parti/partier spiller på lag med fortvilte barn og foreldre? Er det noen parti/partier som ønsker en grundigere gjennomgang av denne beslutningen, og av regnestykkene som (eventuelt) ligger til grunn? 

Trolig vil spørsmål 10 være relevant for mange foreldre, besteforeldre, onkler, tanter og bypatrioter som skal velge det neste kommunestyret.

Jeg skal ikke å foregripe noe, før svarene på disse enkle spørsmålene foreligger. Men umiddelbart virker ikke dette å være glitrende håndverk, verken politisk eller administrativt.

Selv små føtter kan lage mye bråk, spesielt når de tvinges til å traske langs Hønefoss mest trafikkerte og forurensede veier.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags