Er det en redselskultur blant kommuneansatte? | Marianne Skogstrøm Endrerud

STEM: – Jeg håper at de som er for å opprettholde Hønefoss skole som en sentrumsskole og gode oppvekstvilkår for barn i sentrum, stemmer for de partiene som har tatt et klart standpunkt til dette. Det er det Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk venstreparti, Miljøpartiet de grønne og Venstre som har gjort, skriver Marianne Skogstrøm Endrerud.

STEM: – Jeg håper at de som er for å opprettholde Hønefoss skole som en sentrumsskole og gode oppvekstvilkår for barn i sentrum, stemmer for de partiene som har tatt et klart standpunkt til dette. Det er det Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk venstreparti, Miljøpartiet de grønne og Venstre som har gjort, skriver Marianne Skogstrøm Endrerud. Foto:

Av
DEL

Valg 2019: DebattJeg har fulgt saken rundt Hønefoss skole tett siden 2014. Det har gitt innsikt i et kommunalt system som har begynt å bekymre meg i høy grad. Det er på disse årene siden 2014 investert rundt 700 millioner kroner på barneskoler i Hønefoss by.

Investeringer som ble gjort for å erstatte gamle skolebygg, det er vel og bra! Problemet er at byggene ikke treffer befolkningens egentlige behov, da Benterud er for stor og Ullerål blir for liten og de matcher ikke med planene for utvikling av byen. Det er nå åpenlyst!

Hvordan kunne dette skje? Rundt årsskiftet 2013-2014 fikk vi ny rådmann i Ringerike. Rett etter at han ble ansatt holdt han det som ble kalt «temamøter» for politikerne i kommunen. Det var på disse møtene den nye skolestrukturen for Ringerike ble skissert opp. Innholdet i disse møtene har ikke fulgt saken om nedleggelse av Hønefoss skole eller byggingen av Benterud og Ullerål.

Jeg nevner dette fordi jeg mener det er et demokratisk problem at viktige avgjørelser med en kostnad på rundt 700 millioner kroner i Ringerike kommune har blitt tatt muntlig, uten mulighet for at innholdet kan etterprøves. Prosessene har fulgt vanlig kommunal saksgang med høringer som skulle gi medvirkning, men min påstand er at dette har vært proformasaksgang for å gi et skinn av utredning og demokrati.

Manglende utredning har blitt påpekt underveis i prosessen, men disse spørsmålene har enten ikke blitt svart ut, vi har fått svar om at utredning skal komme, eller vi har fått beskjed om at det er for sent fordi prosessen har kommet for langt. Rådmannen selv, som helt klart startet denne prosessen, har underveis vært helt taus og det er kommunalsjefene som har måttet svare ut spørsmål for han.

Noe som øker min bekymring for de demokratiske prosessene i Ringerike er at politikerne som har sittet i posisjon har virket svært sammenvevd med administrasjonen i denne prosessen. De har hørt det muntlige innholdet i temamøtene, de har vært med på å bestemme at det skulle brukes 700 millioner kroner uten videre utredning. Det virker for meg som at dette er tungt å svelge. Så tungt, at når det blir åpenlyst at det man antagelig gjorde med de beste intensjoner ikke ble slik det burde, da prøver man å dysse det ned så godt man kan.

Jeg vil presisere at jeg ønsker alle barn i Ringerike en god skole og jeg er glad for at de som har hatt skole i bygg hvor det har vært helsefarlig å være har fått nye skolebygg. Men, jeg mener det hadde vært så mye bedre om man hadde bygd skoler som passet for den befolkningen av skolebarn som faktisk finnes i denne byen.

Hvis man hadde laget en helhetlig plan for fremtidig behov for barneskoler og ungdomsskoler i forkant av bygging, så kunne vi fått en bedre utnyttelse av pengene. Det er jeg sikker på! Jeg vil også nevne at man i byggingen av nye Ullerål har revet et bygg til ca 60-70 millioner kroner. Et bygg som sto ferdig rundt 2012.

Noen vil kanskje tenke at det jeg skriver om uansett er for sent å gjøre noe med, men jeg mener man ikke skal glemme forhistorien. Det er viktig å ta ansvar for prosesser som går galt for å unngå at det samme skal skje i fremtiden. Og det er her min neste bekymring kommer.

Det fremstår for meg som om ingen tar fullt ansvar for denne prosessen. På den ene siden forsøker man til dels å opprettholde et bilde av at det har vært en suksess, på den andre siden virker det som det jobbes hardt for å pulverisere ansvaret for hva som har skjedd.

Det virker også som det i Ringerike har bygget seg opp en redselskultur hvor ansatte i kommunen i liten grad tør å si ifra om ting som ikke fungerer. Det har de siste årene vært en knallhard nedskjæring på bemanning i skoler og barnehager, men det har vært forbausende taust fra fagfolk angående hva disse nedskjæringene har gitt av konsekvenser.

Samtidig skal man ikke snakke lenge i uformelle fora før man hører stor grad av misnøye for hvordan de ansatte i skole og barnehage opplever sine rammer. Jeg har som mor til to gutter som går i skolen møtt fantastiske barnehagelærere og lærere. Jeg er ikke bekymret for at det er mangel på gode fagfolk i kommunen, det er premissene de jobber under jeg er bekymret for.

For hvordan er kulturen for medvirkning i Ringerike kommune? Føler ansatte og foreldre seg hørt og sett? Blir innspill tatt hensyn til, og blir det laget rom for faglig diskusjon som kan gi de beste løsningene? Nei, slik jeg opplever systemet er det svært lukket. Det å få innsyn i prosesser er vanskelig, det å få svar på spørsmål er vanskelig, og jeg tror også at det å si ifra om ting som ikke fungerer ikke blir tatt imot med takk.

Det var politisk tema-møte om skole og barnehage i regi av utdanningsforbundet forrige uke. Der fremsto det som at skolene kjempet mot hverandre i kampen om ressursene i kommunen. Det kom også tydelig frem fra flere på dette møtet at de har en oppfatning av at nedleggelse av Hønefoss skole er nødvendig for at god drift eller oppussing av andre skoler skal være mulig.

Jeg lurer på hvem som har satt disse premissene. Det finnes ikke et helhetlig regnestykke for hva man sparer ved å legge ned Hønefoss skole eller om man vil spare noe som helst. Premisset for antakelsen, «nedleggelse av Hønefoss skole er nødvendig for å få ressurser til andre skoler», er derfor ikke tilstede.

Jeg vil hevde at det er et alvorlig ledelsesproblem når skolene kjemper mot hverandre på denne måten og er redde for ikke selv å få det de trenger. Jeg tenker dette er negativt for driften av Ringeriksskolen og negativt for barna.

Ringerike kommune har kjøpt inn en et program i barnehagene som skal gjøre at de ansatte bruker en autoritativ stil ovenfor barna. Det å være autoritativ fordrer ut ifra programmet at man «finner balansen mellom varme og kontroll. Gir trygghet og gode rammer og er en forutsigbar voksen». Jeg tenker at for å få dette til i praksis i barnehagene og skolene, må de ansatte også bli behandlet på denne måten av sine ledere.

Dette hadde vært et godt sted å begynne for å utvikle Ringeriksskolen. Og her må man begynne endringen helt til topps i organisasjonen!

Nå er det valg. Jeg håper vi etter valget står igjen med politikere som tør å si ifra og stå imot når utredninger eller betingelser fra administrasjonen ikke er gode nok. Dette fordrer etter min mening en endring i den politiske maktalliansen som har vært i Ringerike.

Jeg håper at de som er for å opprettholde Hønefoss skole som en sentrumsskole og gode oppvekstvilkår for barn i sentrum, stemmer for de partiene som har tatt et klart standpunkt til dette. Det er det Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk venstreparti, Miljøpartiet de grønne og Venstre som har gjort. GODT VALG!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags