God oppvekst i barnehage og skole | Hege Irene Fossum Krf

LÆRING: - Hole KrF vil sikre et godt barnehagetilbud med tilstrekkelig voksentetthet, sier Hege Irene Fossum (KrF). Dette bildet er fra en språkdag for alle femåringer i Holes barnehager.

LÆRING: - Hole KrF vil sikre et godt barnehagetilbud med tilstrekkelig voksentetthet, sier Hege Irene Fossum (KrF). Dette bildet er fra en språkdag for alle femåringer i Holes barnehager. Foto:

Av
DEL

Valg 2019: DebattEn god barndom varer livet ut. Hole KrF vil arbeide for at barn og unge får en trygg og god oppvekst som fremmer trivsel, helse og en sunn utvikling fram mot voksenlivet. Vi vil føre en helhetlig politikk der vi ser alle forhold rundt barn og unges oppvekst i en sammenheng. Alle skal ha mulighet til lek og en meningsfull fritid, ha en trygg skolevei og oppleve læring og mestring i barnehage og skole. Alle barn og unge skal få muligheter ut fra egne forutsetninger, alle skal verdsettes og bli hørt, og få en likeverdig og rettferdig behandling.

Tidlig innsats allerede i barnehagen og de første skoleårene er avgjørende for at elevene skal oppleve mestring og læringsglede, og oppnå et godt grunnlag å bygge videre på i ungdomsskolen og på videregående skole fram mot fagbrev eller videre studier.

Barnehagene skal være et tilbud med høy kvalitet, som fremmer lek, trivsel, mestring og læring. I barnehagen skal hvert enkelt barn blir sett, og få mulighet til å utvikle språk, sosial omgang osv. sammen med andre barn.

Hole KrF vil sikre et godt barnehagetilbud med tilstrekkelig voksentetthet, minstekrav til antall pedagoger og gode lokaler og uteområder.

Vi vil beholde barnehagen på Sollihøgda fram til ny barnehage kan bygges der, for å opprettholde et tilbud i nærområdet. Videre må det utredes og legges til rette for bygging av nye og/eller utvide eksisterende barnehager for å dekke økt behov for barnehageplasser ved fremtidig befolkningsvekst.

Skolen er samfunnets viktigste arena for felles læring og utvikling. KrF vil ha en skole som i samarbeid og forståelse med hjemmet, utruster barn til å møte livet. God læring er avhengig av både faglig innhold og rom for menneskelig dannelse og utvikling.

Hole KrF vil derfor styrke lekbasert læring i første trinn og legge til rette for større samhandling mellom barnehage og skole. Vi vil opprettholde lærertettheten i skolen for å sikre at lærerne får mer tid til hver elev. Vi vil styrke tidlig innsats med god oppfølging og tverrfaglig samarbeid, for å gi barna et godt grunnlag for hele skoleløpet, samt styrke skole/hjem-samarbeidet.

Vi vil styrke skolehelsetjenesten med flere faste helsesykepleierstillinger. Kommunen har fått prosjektmidler som bidrar til økt tilstedeværelse på ungdomsskoletrinnet og ved Tyrifjord videregående skole. Dette må videreformidles med faste stillinger for å beholde kvalifiserte ansatte og oppnå stabilitet i tilbudet. Vi vil også sikre at barn med nedsatt funksjonsevne og psykiske lidelser får nødvendig tilrettelegging.

Å intensivere kampen mot mobbing er en viktig satsing for oss. Vi vil videreføre samarbeidet med mobbeombudet i Viken fylke for rådgivning og kompetanseheving. Skolen skal være fri for mobbing og trakassering, diskriminering, rasisme og religionshets. Ingen barn skal måtte grue seg til neste skoledag av frykt for å bli mobbet eller oppleve krenkende adferd.

Det første som må på plass i ny periode, er få inn igjen et vikarbudsjett i barnehage og skole. Og å få på plass utvidelse av Hole ungdomsskole.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags