Regjeringen vil sikre tidlig hjelp til elever som sliter.

Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har nettopp lagt frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats og kvalitet i skolen. Stortingsmeldingen viser at det som regjeringen med Høyre i spissen legger opp til har stor betydning for våre barneskoler, men innholdet i meldingen dessverre fått liten oppmerksomhet. Den inneholder en rekke gode og viktige nyheter for barn i barnehagen og elever ved 1.-4. trinn i grunnskolen, og særlig småbarnsforeldre oppfordres til å sette seg inn i den.

Øremerkede penger

Jan Egil Lyng

Leder Hole Høyre

Det har i en årrekke vært kjent at for mange elever blir hengende etter tidlig i skoleløpet og at de aldri klarer å ta igjen klassekameratenes forsprang. Dette har regjeringen gjort noe med. I statsbudsjettet for 2016 fikk kommuner som trengte det, øremerkede penger til styrket innsats for 1.-4. trinn.

I stortingsmeldingen går regjeringen nå enda lenger: Regjeringen vil gi skolene en lovfestet plikt til å gi elever som henger etter et tilbud om intensiv opplæring i lesing, skriving og regning på 1. – 4. trinn. Og: Den vil gi skolen penger til å gjennomføre dette. Regjeringen vil flytte mer penger nedover i systemet slik at kommuner og skoler som kjenner egen situasjon best, kan drive sin egen kvalitetsutvikling.

Holeskolen fikk f.eks som en del av denne satsningen medio februar en øremerket bevilgning på drøyt 1,6 mill kroner til styrket undervisning på 1.-4. trinn. Gitt at kommunen rapporterer at pengene blir brukt som forutsatt, vil det også bli tildelt penger i 2018.

Les også

Jan Frantzen og Runar Johansen: Gode lærere gir dyktige og motiverte elever

 

På sikt ser regjeringen for seg å bruke 500 mill kroner til lokal skoleutvikling.

Flere pedagoger i barnehagene

Tidlig innsats starter i barnehagene. Regjeringen angir i stortingsmeldingen at den vil ha flere pedagoger i barnehagene og vil skjerpe kravene slik at flere av de ansatte skal være barnehagelærere. Den tar også sikte på at det skal bli én pedagogisk leder pr 7 små barn, og én pr 14 store barn. Regjeringen vil snart komme med en bemanningsnorm som angir hvor mange barn det kan være pr voksen.

Styrket spesialundervisning i skolen

Behovet for spesialundervisning i skolen, har i lengre tid hatt en urovekkende tendens til å øke gjennom skoleløpet. Tall for Buskerud for 2016, synliggjør dette. I følge KOSTRA var det i 2016, 135 elever som fikk spesialundervisning på 1. trinn. Tallet økte for hvert årstrinn og for 9. trinn, var det kommet opp i 395. Dette vil regjeringen gjøre noe med og angir en rekke tiltak i stortingsmeldingen.

Stortingsmeldingen inneholder for øvrig en rekke gode tiltak som det vil føre for langt å gå inn på her. Den bekrefter imidlertid at utdanning er en hovedsak for Høyre.

LES OGSÅ: