Skognæringen har formet Buskerud. Gjennom hundrevis av år har den skapt verdier, arbeidsplasser og valutainntekter. Tømmeret fra Buskeruds skoger er foredlet til trelast, cellulose, papir og energi.

Høyre vil legge til rette for at næringen kan øke sin konkurransekraft, og utvikle nye markedsområder. Regjeringen har nå lagt fram sin Skogmelding. Den bidrar til økt lønnsomhet for næringen.

Under de rød-grønne opplevde skognæringen kraftige tilbakeslag. Nedleggelsen av Follum i Hønefoss og Tofte i Hurum var dramatisk.

Vest for Oslofjorden gikk næringen fra å være eksportør av foredlede produkter til å bli selger av råstoff. Det gjør næringen sårbar for internasjonal konjunktur og variasjoner i kroneverdi.

Nå lysner det litt. Buskeruds skogeiere fikk fra 2013 til 2014 en inntektsvekst på over 16 prosent. Avvirkningen av skog er økt like mye, fra 2013 til 2015. Vi ser en næring som igjen er offensiv og investerer, blant annet i Ringerike, men vi vet at vi kan få til enda mer.

En fordobling

Det offentlig utnevnte utvalget, Skog 22, mente at det var mulig å firedoble omsetningen i skognæringen til 180 milliarder kroner. Tallet kan diskuteres, men at skognæringen kan bli viktig for fremtidens næringsliv i Buskerud, er det ingen tvil om.

Næringens ønskeliste inneholder grep for å styrke konkurransevilkårene til næringen. Regjeringen leverer. Investeringer i skogsveinettet, jernbane, kaianlegg, reduserte skatter og avgifter og bedre tilgang på kapital.

En rekke veier er de siste årene blitt oppskrevet til 60 tonns totalvekt, en rekke flaskehalser er kartlagt og utbedret, og satsing på skogsbilveger og utskipningshavner er mer enn doblet fra da Senterpartiet var ansvarlig for dette feltet. Flere og oppgraderte skogsveier reduserer avvirkningskostnader og legger til rette for økt aktivitet. Sammen med redusert næringsbeskatning, bidrar dette til reduserte kostnader.

Skognæringen i Buskerud har et enormt potensial for vekst, for jobber og for en fornybar fremtid.

Like viktig som skatter og avgifter, er tilgang på kapital.

I Skogmeldingen endres Investinors mandat slik at midler derfra nå kan brukes til investeringer i ikke-børsnoterte bedrifter i skognæringen. Dette bidrar til å styrke det private eierskapet i næringen, og gir kapital til nødvendige investeringer i skogbaserte verdikjeder.

Biodrivstoff

Vi går mot en fornybar fremtid, hvor skogen er en fantastisk ressurs. Ikke bare binder skogen CO2, skogen kan bidra til å erstatte fossil energi.

For eksempel er det stort potensial for andre generasjons biodrivstoff, basert på trevirke.

Nå har regjeringen besluttet å øke innblandingskravet frem mot 2020, med virkning fra 1. januar 2017. Dette vil bidra til å stimulere denne utviklingen.

Skognæringen i Buskerud har et enormt potensial for vekst, for jobber og for en fornybar fremtid.

LES OGSÅ: – Hele Hønefoss kan bygges i tre

LES OGSÅ: