Gå til sidens hovedinnhold

Framtidig løsning for tømmerhavn | NHO, LO m.fl.

Artikkelen er over 3 år gammel

– Som nasjon må vi tørre å satse på industriutvikling som bidrar til vekst i arbeidsplasser og nyskapning.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Drammensfjorden har det vært skiping av tømmer og trelast over havn i over 500 år, og behovet vil bestå så lenge vi har et aktivt skogbruk og en lønnsom skogindustri i regionen. Havnen har gitt grunnlag for sysselsetting, velferd og investeringer i årtier. Tømmertransport med lekter fra Lierstranda var en helt sentral del i verdikjeden til cellulosefabrikken på Tofte. Lierstranda tømmerhavn har, og vil ha en svært viktig funksjon ved å gi skognæringen i Buskerud, Vestfold, Akershus og deler av Oppland tilgang til nasjonale og internasjonale tømmermarkeder.

På Tofte skal Silva Green Fuel investere 500 millioner kroner i et demoanlegg for avansert biodrivstoff. Forutsatt at testingen blir vellykket vil eierne (Statkraft og Södra) vurdere muligheten for å bygge et fullskala kommersielt anlegg som vil ha behov for omlag 1,2 millioner kubikkmeter med tømmer årlig.

Dette tilsvarer 30.000 tømmerbiler årlig. Denne satsingen er i tråd med regjeringens plan om økt innblanding av biodrivstoff og vil potensielt være en svært viktig industriell satsing for Norge på det biokjemiske området. Samtidig jobber ST1 med en investeringsbeslutning om et tilsvarende anlegg på Follum i Buskerud. Begge disse to anleggene er helt avhengige av en forutsigbar og langsiktig logistikkløsning for utskipning av tømmer og ferdigvare fra en havn i Drammensregionen.

Som næring har vi alle forutsetninger for å lykkes, men vi er avhengig av lokale, regionale og nasjonale myndigheter som tør å legge til rette for en industrisatsing. Dette vil igjen gi verdiskapning og velferd i lang tid framover. Det er allerede vedtatt investeringer i skognæringen i Norge på ca. 1 milliard kroner.

I nær framtid skal det besluttes om det skal investeres 5–10 mrd. kroner i grønn, landbasert, konkurranseutsatt industri i vår region. Det er ikke gitt at disse investeringene havner her. Investeringsklimaet og forventningene om gode rammevilkår vil avgjøre.

Nå som nasjonen må omstille seg til et samfunn uten de store oljeinntektene er vi avhengige av systemer som sikrer god logistikk og konkurransekraft. Dette gjøres best ved at det legges til rette for investering i infrastruktur som bidrar til en effektiv logistikk til sentrale knutepunkt langs kysten og i innlandet.

Som nasjon må vi tørre å satse på industriutvikling som bidrar til vekst i arbeidsplasser og nyskapning. Skog er et uttalt satsningsområde fra regjering, NHO, LO og andre aktører som en svært viktig bidragsyter i det grønne skiftet. Næringsministeren, Kristin Skogen Lund i NHO og Idar Kreutzer i Finans Norge har begge uttalt at det må skapes minst 20.000 nye arbeidsplasser i det private næringsliv årlig for å kunne opprettholde den velferden vi har i dag.

Skog er et uttalt satsningsområde fra regjering, NHO, LO og andre aktører som en svært viktig bidragsyter i det grønne skiftet.

 

Lier kommune vedtok i 2011 en kommuneplan som innebærer at Lierstranda tømmerhavn skal avvikles til fordel for Fjordbyen. Miljøverndepartementet godkjente Liers kommuneplan i 2013 under forutsetning av at Lier kommune i samarbeid med Drammen kommune, regionale og statlige myndigheter arbeider videre med fastsetting av den detaljerte arealbruken, herunder transportløsninger med dypvannskai for tømmertransport.

I Buskerud fylkeskommune foreligger det nå et forslag om å utarbeide en regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden. Her vil skog- og næringslivets behov bli avveid mot samfunnets andre planer og behov for arealer i området. Undertegnede representanter for næringen støtter dette forslaget, og oppfordrer alle parter til å delta i denne planprosessen på en konstruktiv måte. Det er fullt mulig å finne løsninger som gir rom for utvikling både av bolig- og næringsinteresser ved Drammensfjorden

Skrevet av:

Grete Karin Berg, regiondirektør i NHO Buskerud

Jan Petter Gundersen, distriktssekretær LO avd. Buskerud

Rune Gjessing, adm. dir. Silva Green Fuel AS

Olav Veum, styreleder Norges Skogeierforbund

Arne Rørå, adm. dir. Norskog

Gudmund Nordtun, adm. dir. Glommen Skog

Tor Henrik Kristiansen, daglig leder Viken Skog SA

LES OGSÅ: Stig Hellerud: Skognæringen behøver en ny tømmerhavn

Kommentarer til denne saken