Bodil Gusgaard: Schjongslundens spesielle naturverdi

Slik kan det bli i Schjongslunden idrettspark. Denne mulighetsstudien er laget av konsulenter i Rambøll.  (Illustrasjon: Rambøll)

Slik kan det bli i Schjongslunden idrettspark. Denne mulighetsstudien er laget av konsulenter i Rambøll. (Illustrasjon: Rambøll)

Artikkelen er over 3 år gammel

Bodil Gusgaard mener det virker som om Schjongslundens spesielle naturverdi ikke blir ivertatt i framtidstankene. – Det er urovekkende, skriver hun i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevHøringsutkastet «Mulighetsstudie for Schjongslunden idrettspark - forslag til konsepter», sier at hensikten for Ringerike kommune er «å kunne styre prosessen med framtidig utvikling i Schjongslunden på en god måte».

BAKGRUNN: Dette er de fem idéskissene for Schjongslunden

Det er viktig, for en by med sterk befolkningsvekst, å ha et overordnet framtidsrettet syn i arbeidet med utviklingen av byens grønne lunge. Det er derfor urovekkende å se at det kan synes som Schjongslundens spesielle naturverdi ikke blir ivaretatt i de ulike konseptene i mulighetsstudien.

Det er viktig å presisere at det er politisk vilje i Ringerike kommune til å bevare og kvalitetssikre det unike natur- og friluftsområdet i Schjongslunden for allmennheten til rekreasjon og friluftsliv.

LES OGSÅ: Naboer vil ikke ha skating i Schjongslunden

Politiske vedtak

1. I 1938 overtok Hønefoss kommune Schjongslunden fra Norderhov kommune via Selskapet til Hønefoss Bys Vel. Området ble ervervet til offentlig friluftsområde for å sikre rettigheter for allmennheten.

2. Reguleringskartet av 1956 viser Schjongslundens to funksjoner – frilufts- og idrettsareal. Friluftsarealet er større enn idrettsarealet.

3. Grønn Plakat for Hønefoss, vedtatt i Ringerike kommunestyre 30.11.2000, angir Schjongslunden som område med meget stor verdi. I henhold til retningslinjer for saksbehandling skal det i plansak inngå en vurdering av tiltakets konsekvenser for grøntstrukturen.

4. Ifølge fylkesmannens brev av 7.7.2003 er arealet utenfor det eksisterende baneområdet i Schjongslunden avsatt til LNF-område.

5. Ringerike kommunestyre vedtar 22.11.2007 sak 134/07, at rådmannen skal fremme egen orienteringssak til kommunestyret om blant annet de krav som skal innfris for å sikre natur, miljø og estetiske forhold og kvalitetssikre bevaring av byens grønne lunge.

6. Rapporten «Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss» (02.12.2014) gir Schjongslunden karakteren A. A-område har meget stor friluftsverdi. I henhold til retningslinjer for saksbehandling bør det ikke igangsettes tiltak / reguleringsplaner med formål som forringer områdets verdi som friluftsområde.

7. Gjeldende kommuneplan 2015-2030, samfunnsdel, vedtatt 30.04.2015, sier at bynære friluftsområder og vurdering og innarbeiding av Grønn Plakat skal være viktige temaer ved utarbeiding av byplan for Hønefoss.

Hvis en skal ta på alvor at Schjongslundens naturområde skal være sikret til rettigheter som friluftsområde for den lovfestede allemannsretten, må de natur- og opplevelseskvaliteter som verdsettes av allmennheten bevares og kvalitetssikres. Dette gjelder spesielt furulunden ved vestre adkomst og skogslunden lenger inn i friområdet.

Furulund og skogslund

Furulunden gir et overveldende skue av majestetiske, gamle furutrær som står som skulpturer innover på et grønt teppe av gress. De høyreiste furutrærne gir området et sjeldent egenartet og estetisk karaktertrekk.

I skogslunden, med sine høyreiste trær, oppleves årstidenes skiftninger på nært hold. Om våren kan en lytte til intens fuglesang, mens stillheten under de mektige trekronene er påfallende om sommeren. Gjennom trekronene sildrer lyset mellom bladverket i vekslende lyrisk spill.

Selve skogbunnen har sine hemmeligheter – tepper av blåveis og hvitveis. Og skogbunnen fortsetter å endres etter hvilke arter som tar over. I tillegg er det et rikt fiskeliv (blant annet storørret fra Randselvstammen) i elva. Byens grønne lunge er full av liv og stemning. Prosjektet «Hønefoss Elvepark», et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike Næringsforum og Ringerike kommune, forklarte med opplysningsskilt i sin tid Schjongslundens biologiske mangfold.

LES OGSÅ: Nå blir det enda mer liv på Livbanen

Naturkvaliteter

Det er stillheten og naturkvaliteter som allmennheten søker i Schjongslunden. Det er viktig å respektere skogen og området rundt, slik at allmennheten kan få den stillhet og rekreasjon som de søker i sin hverdag. Grønn Plakat (2000:8) sier at det er gjennomført undersøkelser for å kartlegge folks ønsker og prioriteringer til rekreasjonsarealer: «Undersøkelsene viser (…) behovet for naturopplevelse, å komme bort fra støy og forurensning, og å kunne stresse ned fra en travel hverdag.

Denne siden ved grønnstrukturen er enda viktigere enn behovet for trim og mosjon. Naturpregede områder, hvor leveområder for dyr og fugler opprettholdes, er særlig attraktivt for de fleste». Det er verdt å legge merke til at Grønn Plakat presiserer at naturopplevelse og stillhet er enda viktigere enn behovet for trim og mosjon. Som en innbygger en gang sa: «Freden i sinnet en får når en går her i denne vakre lunden er ubetalelig»!

Fem konsept

Nasjonale mål for friluftslivet er at alle skal ha anledning til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet – maksimalt 500 meter fra boligen. Det er en offentlig oppgave å sikre arealbehovet til friluftslivet. Da er det viktig at rivaliserende aktiviteter ikke legges for nære hverandre. De ulike konsept i mulighetsstudien lokaliserer scateboardramper enten nært opp til boligmiljøet i nord eller mot friluftsområdet i syd.

Men støyende nærmiljøanlegg skal ikke lokaliseres i eller i nærheten av verdifullt rekreasjonsområder for allmennheten. Scateboardaktivitet betyr støy fra slag og rulling mot underlaget. Støy er miljøforurensning. Ringerike kommune skriver på sin hjemmeside: «Støy fra nærmiljøanlegg som ballbinger, scateboardramper, ballbaner og ballvegger o.l. beregnet for fri lek og benyttelse, kan gi betydelig støyproblemer i nærmiljøet». Helsedirektoratets veileder nevner en konfliktavstand på 300 meter. «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2012), pkt. 2.3 sier: «Kommunen bør unngå å lokalisere nye støykilder slik at verdifulle rekreasjonsområder og stille områder forsvinner eller reduseres i omfang.

Fravær av støy er en forutsetning for at frilufts- og rekreasjonsområder og kulturmiljøer skal ha full verdi». Scateboardramper har slik ikke noe i Schjongslunden å gjøre, verken mot naboene i nord eller mot rekreasjonsområdet i syd. Scateboardramper bør anlegges innendørs i en hall, slik andre byer gjør. Årsaken til at scateboardramper bygges innendørs, er at aktiviteten medfører langvarig og plagsom støy.

Schjongslunden, som i sin tid ble ervervet til offentlig friluftsområde, ligger innenfor 100-metersbeltet langs Storelva og er LNF-område hvor bebyggelse ikke skal forekomme.

Av mulighetsstudiens fem konsept er det to konsept som delvis tar hensyn til denne beskyttelsen. De øvrige konseptene, med forslag om bygg og treningsanlegg både i furulunden og skogslunden, vil eliminere friluftsområdet til det minimale og gripe sterkt inn i de verdier som representerer natur- og opplevelseskvaliteter for allmennheten i Schjongslunden.

Må bevares

Rådmannen har ikke fremmet egen orienteringssak til kommunestyret om de krav som skal innfris for å sikre natur, miljø og estetiske forhold og kvalitetssikre bevaring av byens grønne lunge. Men kommunen har satt verdi på bynære friluftsområder. Schjongslunden er et A-område med meget stor friluftsverdi hvor tiltak/reguleringsplan som forringer områdets verdi som friluftsområde ikke bør igangsettes. Med den etablering som organisert idrett allerede har hatt i Schjongslunden med byggevirksomhet og tillaging av treningsbaner, er situasjonen rent arealmessig blitt forskjøvet slik at friluftsområdet er redusert bit for bit, mens idrettsarealet er økt på bekostning av friluftsarealet.

Det bør derfor være et krav at konseptene i mulighetsstudien og konsekvensene for Schjongslunden er å sikre det gjenværende LNF- og friluftsområdet mot støy og nedbygging. Dette verdifulle og bynære frilufts- og rekreasjonsområdet må bevares og kvalitetssikres for dagens og kommende generasjoner.

Det er stillheten og naturkvaliteter som allmennheten søker i Schjongslunden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags