«Veikart» for etablering av bomring? | Arne S. Sørland

Av
DEL

Valg 2019: DebattDet er tydelig at Lise Bye Jøntvedt, og de hun representere, fortsatt ikke vil lytte til innbyggere som har andre tanker, kunnskap og forslag til den foreslåtte byplanen. Byplanen skal sluttbehandles før kommunevalget. Hun hevder at det er logiske brister i mine resonnementer (Ringerikes blad 21.8.2019).

I sitt innlegg ordlegger Jøntvedt seg slik at det dannes et inntrykk av at jeg ikke vil ha flere innbyggere i sentrum. Hvor har hun det fra? Både byplanen og jeg m.fl. har lagt til grunn en økning på 3.000 til 4.000 innbyggere i sentrum. Å påstå noe annet, er å bringe usannheter inn i diskusjonen.

Det er ikke bare undertegnede som peker på brister i byplanen, og foreslår deler av planen utsatt for ny vurdering. Det er fremført gode argumenter for dette fra mange hold. I stedet for å bryte ut av tausheten og gå i dialog med sine innbyggere, velger de styrende politikerne fortsatt taushet.

Holder avstand

I stedet for å være nysgjerrig på hva kommunens innbyggere føler, mener og foreslår – velger politikerne å holde avstand til dem som våger å stille spørsmål ved det konsulentutarbeidede byplanproduktet.

Jøntvedt velger riktig nok ikke taushet, men hun velger heller ikke dialog og nærhet i debatten. Hun velger i stedet å avfeie begrunnede meninger som ulogiske. Det er altså et slikt verdigrunnlaget hun ønsker å stå på, når hun nå ønsker å bli valgt inn i det nye kommunestyret.

Jeg mener fortsatt at dersom den fremlagte byplanen blir vedtatt, må ringeriksregionen belage seg på å betale bompenger for å besøke eller kjøre gjennom Hønefoss sentrum.

Jøntvedt bekrefter i sitt innlegg (Ringerikes Blad 23.8.2019) at det ikke kommer mye penger fra Viken fylke, dersom lokalbefolkningen ikke er med på å betale selv. Betalingsmåten for lokalbefolkningen vil da sannsynligvis bli enten via skatteseddelen eller med bompenger.

Når vi vet hvor svak den økonomiske situasjonen for Ringerike kommune er, er det vanskelig å tenke seg tilstrekkelige midler bevilget i de kommunale budsjettene fremover. Da gjenstår bompenger! Det er tross alt snakk om milliardbeløp!

Skaper mertrafikk

Vel – det gjenstår ett alternativ til. Som følge av manglende finansiering (kommunal egenkapital) blir det heller ikke statlige eller fylkeskommunale midler. Følgelig blir ikke de bebudede infrastrukturtiltakene bygget – og i mellomtiden har man kanskje sluppet løs utbyggingen i sentrum med den mertrafikken det skaper.

Det er nødvendig å fjerne hovedtyngden av trafikk i sentrum. Byplanen gjør ikke det!

Det er pekt på en løsning med nedgravd Arnemannsvei og Kongens gate pluss «Nordtangenten» m.m. Denne løsningen gir mulighet for å fjerne mesteparten av biltrafikken fra områdene der vi ønsker sentrumsformål og ferdsel for gående, syklende og kollektivreisende. Forslaget leggere til rette for en unik mulighet for et godt og spennende bymiljø langs aksen fra Nordre Torg, over bybrua, gjennom Øya/Tippen, langs Brutorget og til Søndre Torg/Fengselet.

Byplanen derimot, opprettholder dagens trafikkproblem, og vil sannsynligvis redusere den allerede dårlige fremkommeligheten for kollektivtrafikken. Infrastruktur for gange og sykkel må konkurrere med bilen om plass, og vil i tillegg bli sterkt belastet med støy og forurensing fra bilkøene.

Bussene blir ikke prioritert. Personlig tror jeg ikke at byplanen oppnår en så stor kollektivandel og gange- og sykkelandel at det vil redusere trafikken i nevneverdig grad.

Nullvekst i trafikken

Min begrunnelse for det er: Det er vedtatt nullvekst i trafikken selv om det blir ca. 7.000 nye innbyggere innenfor Hønefoss by – 3.000 i sentrum og 4.000 i ytre byområder. Disse tallene fremkommer ut fra politikernes målsetting om 10.000 flere innbyggere fram mot 2030. Med en bil pr. boenhet blir dette ca. 3.500 flere biler innenfor Hønefoss by!

Dersom denne målsettingen skal kunne oppnås, må regionens innbyggere kjøre mindre privat bil når de skal til og gjennom byen – og de 7.000 nye innbyggerne må bruke privatbilen minimalt. Det betyr en meget stor og systematisk satsing på gang- og sykkelveier, og kollektivtilbudet med fokusering på fornuftige ruter, frekvens, tilpassede busstørrelser, komfort og pris.

Dette vil ikke være mulig uten at det blir en helhetlig transportplan for hele byområdet. Hvordan dette skal løses sier verken kommunens vedtatte byutviklingsstrategi for 2018–2040 eller foreslått byplan noe om.

Staten forutsetter ikke bare fortetting i kollektivknutepunktet. Staten forutsetter også betydelig bedring i kollektivtilbudet fra steder utenfor Hønefoss og inn til kollektivknutepunktet. I sum betyr dette betydelig flere busser som, dersom byplanen vedtas slik den nå er, må kjempe seg fram i bytrafikken. Den kampen vil de sannsynligvis tape – med mindre man legger sterke restriksjoner på privatbilen – for eksempel bompenger.

Investeringer i infrastruktur bør fortrinnsvis gå til tiltak som gir ønsket resultat. Alternativt forslag i byplanen legger til rette for bedre bymiljø, bedre bybilde og bedre transportløsninger.

I dag, tirsdag 27. august, skal formannskapet behandle byplanen og gi sin anbefaling til kommunestyret, som skal sluttbehandle planen torsdag 5. september. Like etter dette er det kommunevalg!

Spar oss for forhastet behandling

Det er viktig at den politiske behandlingen vedtar gode og fremtidsrettede løsningene for hele byen og Ringerikssamfunnet. Hønefoss sentrum er en særdeles viktig del av dette. Spar oss for en forhastet politisk behandling.

Gi rådmannen i oppdrag å vurdere de alternative forslagene. Da kan vi få svar både på stigningsforhold og andre tekniske, miljømessige og økonomiske forhold.

Skulle det bli slik at bompenger må til, og lokale myndigheter vedtar det, er det viktig at bilistene samtidig opplever vesentlig bedring i trafikksituasjonen. Særlig viktig er dette for de næringsdrivende.

For øvrig må områdene Øya og Tippen tas ut av planen midlertidig – for ny vurdering!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags