Fellesprosjektet truer natur, klima og miljøverdier | Jørn M. Hanssen

MÆLINGEN: - Rødlistet våtmarksområde som byggegrunn for vei og jernbane, skriver Jørn M. Hanssen i dette leserinnlegget.

MÆLINGEN: - Rødlistet våtmarksområde som byggegrunn for vei og jernbane, skriver Jørn M. Hanssen i dette leserinnlegget. Foto:

Av

– Det ligger i dette prosjektet an til store overskridelser, trolig blir den reelle totalkostnad på minst 60–70 milliarder, skriver Jørn M. Hanssen.

DEL

MeningerNorges myndigheter er i disse dager i Polen for å samtale og forhandle om en videreføring og innstramming av en forpliktende Paris-avtale med fokus på globale og nasjonale klima og miljøutfordringer. Her må oljenasjonen Norge ta sin del av de store utfordringene med å redusere utslippene som allerede nå truer menneskehetens eksistens på jordkloden.

Forverring

Skalerer en ned situasjonen til hjemlige og regionale forhold, så synes det nå klart at en realisering med oppstart av byggingen av det «særinteressemotiverte» Fellesprosjektet Ringeriksbanen/ny E16, vil føre til en drastisk forverring av utslipp med negativ effekt for den nasjonale og globale klima og miljøsituasjonen.

Jørn M. Hanssen

Her passer det da bra med en opplisting av realitetene tilknyttet prosjektet, som alle i stadig sterkere grad underbygges av tilgjengelig dokumentasjon:

1. Den planlagte toglinja vil ikke kunne ta miljøvennlig godstrafikk på bane på grunn av utfordringer med linjenett/logistikk/stigningsforhold/grunnforhold trase. Firefelts vei parallelt med jernbane vil redusere den positive effekten av jernbanen, siden folk heller velger å kjøre bil hvis det er alternativet.

Lastebiltrafikken vil også øke sterkt med ny vei, negativt for trafikksikkerheten, men med utsikter til bedret økonomisk inntjening for aktørene. Det uheldige er at dette i sin tur gir økte klimagassutslipp som svekker muligheten til etterkomme internasjonale forpliktelser i forhold til en Paris-avtale. Hvor blir det av GODS PÅ JERNBANE-satsingen?

Sparer for lite tid

2. Forventet innkorting av reisetiden fra Oslo til Bergen vil bli for liten til at folk reelt vil velge tog istedenfor fly og hvor ble det her av utredningen av lyntog med kombinert bruk av spor? Den mulige toglinjen fra Sandvika til Hønefoss vil ha et svært lite befolkningsgrunnlag sammenlignet med dagens linje om Drammen eller et alternativ om Nittedal og Jevnaker. Det vil også nå bli kostbart å drifte tre toglinjer mellom Oslo og Hønefoss, her også fordi det ikke ligger an til noen eksplosiv økning i befolkningen i Norge.

3. Et oppgitt argument for bygging av prosjektet, hvor det rettes fokus på bo og arbeidsmarkedssituasjon rundt Oslo, holder ikke mål. Befolkningsveksten flater ut og sentral-Oslo vil heller selv forsyne de kommende behovene for boliger. Det må da være mer miljøvennlig å flytte en god andel av store arbeidsplasser ut av Oslo enn å frakte halve Norge inn i Oslo-gryta for å jobbe. Mye tyder på at Ringeriksregionen fint vil kunne stå på egne bein uten en for nær tilknytning til Oslo og at en balansert og bærekraftig vekst er veien å gå hvor områdets unike kvaliteter bedre kan ivaretas for framtiden. Folks helsesituasjon og livskvaliteter vil da også i mye større grad kunne ivaretas siden gode boområder og nærmiljø kan opprettholdes uten nedbygging.

Enorme klimagassutslipp

4. Prosjektet er såpass utfordrende med tanke på forhold knyttet til geologi (grunnforhold og berggrunn), at anleggsperioden med bygging vil føre til et enormt forbruk av ikke fornybare energikilder og ikke fornybare naturressurser. Dette på grunn av høyt forbruk av energikrevende betong og armeringsstål (i bruer/murer/tunneltak osv.) og behov for et enormt antall anleggsmaskiner i drift og store avstander for massetransport med lastebiler osv. Under bygging blir klimagassutslippene her så enorme at jernbanens positive effekt på sikt ikke vil kunne tjene inn eller nøytralisere utslippene i løpet av strekningens forventede levetid. 

6. Den negative påvirkningen av ikke prissatte naturverdier er svært uheldig med dette prosjektet ut ifra et klima og miljøperspektiv; vi snakker om reduksjon av et stort og viktig biologisk mangfold hvor habitater fragmenteres med rasering av kulturlandskap, skog/utmark og våtmarks/vassdragsområder, forringelse av viktige vannressurser (drikkevannskilden til 1,5 millioner mennesker) og ødelagt matjord i de berørte landbruksområdene, reelt snakker vi her om tap av 800–1000 dekar av høyproduktiv matjord.

Omfattende inngrep

7. Samfunnssikkerhet og beredskap settes også på spill siden drikkevannskilder forringes, matjord bygges ned, flomsituasjonen i Storelva forverres med rasering av flomdempende våtmarksområder og det legges også opp til omfattende inngrep i ras og skredutsatte løsmasseområder som i dag ligger urørt og stabilt. Folks helse og liv settes også på spill, både på kort og lang sikt, med nærføring til anleggsområder og ødeleggelser av nærmiljø og boområder. 

8. Det ligger i dette prosjektet an til store overskridelser, trolig blir den reelle totalkostnad på minst 60–70 milliarder, uavhengig av den allerede negative samfunnsnytten med kalkulasjoner fra 9 milliarder til 22 milliarder Prosjektets foreløpige kostnadsestimat ligger på 32 milliarder, som nå må kunne sies å være underkalkulert og siktet inn på et oppstartsvedtak i Stortinget. Resultatet er at andre samferdselsprosjekter med bedre samfunnsnytte og gode klima og miljøprofiler settes på vent med flere tiår. Prosjektet mangler også utrolig nok en godkjent KVU (Konseptvalgutredning skal ifølge lov/regelverk være gjennomført for investeringer over 750 millioner kroner) som på en god måte skal begrunne investeringen. Merk her at vi snakker om det som defineres som Norges største samferdselsprosjekt.

Ringeriksbane Nord

KONKLUSJON: Vedtaket av reguleringsplanen er nå utsatt og prosjektet kan nå på ingen måte lenger kalles et pilotprosjekt for hurtig planlegging, til det er utfordringene nå for store og tidkrevende.

Bør man ikke nå heller bruke tid og ressurser på å utrede mer miljøvennlige alternativ for behovene, forutsatt at de er godt nok kartlagt og belyst?

En Ringeriksbane Nord om Nittedal og Jevnaker, vil sammen med ny Gjøvikbane utgjøre et bedre konsept som nå heller må utredes, gjerne sett sammen med en opprustning av Randsfjordbanen.

Videre må utbygging av valgt stamvei for strekningen Oslo-Bergen prioriteres som i sin tur vil gi en reduksjon i trafikk på dagens E16 hvor en etter forsering av ny vei under Sollihøgda først å fremst må søke tiltak for å bedre trafikkflyten gjennom Hole og Ringerike på de dager med økt utfart av turister, pendlere og hyttefolk.

Det er en gåte at utredningen av dette samferdselsprosjektet ikke tidligere har klart å avdekke de her opplistede forhold, eller er det slik at politikerne har vikarierende grunner å ikke ta realitetene inn over seg?

Hvis regjeringen Erna Solberg fortsatt ønsker å oppleve våren i Paris eller trivielle konferanser andre steder i verden, så inviterer jeg den til å argumentere imot disse faktabaserte påstandene jeg her framlegger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags