Kommunens forslag til byplan – et «veikart» for etablering av bomring | Arne S. Sørland

Av

Dersom det politiske flertallet vedtar administrasjonens forslag til områdeplan for Hønefoss sentrum (byplanen) lager de et fundament for byutviklingen, som høyst sannsynlig vil kreve innføring av bompengeavgifter, skriver Arne S. Sørland.

DEL

LeserbrevEr politikerne klar over dette, og tier stille om dette i frykt for at bompengemotstanden også skal nå lille Hønefoss før valget 2019?

Eller er ikke politikerne klar over dette, på tross av rådmannens (les: byplansjefens) mer eller mindre godt kamuflerte hentydninger til at bompenger må til, for å finansiere tiltak som følger av planen og redusere trafikken.

Hvor sannsynlig er det at gjennomføring av planen vil resultere i innkreving av bompenger?

Den mest sannsynlige grunnen er at trafikkmengden i bysentrum, og problemene som følger av dette blir så plagsomme, at bompenger må til for å redusere trafikken.

Dagens 1.000 innbyggere og de nye 3.000 beboerne vil kreve at ulempene fra trafikken gjennom sentrum reduseres. Planforslaget legger nemlig opp til at det skal bli enda flere biler i sentrum. Disse vil kreve sin rettmessige plass i trafikkbildet, og vil følgelig påføre bymiljøet enda større ulemper. I tillegg kommer den generelle trafikkøkningen og kollektivtrafikken kommer ikke fram!

Følgene av dette blir en håpløs trafikksituasjon med forurensing og trafikkstøy. Gående og syklende må ferdes langs sterkt trafikkerte veier/gater. Mer kontakt med elva, som mange politikere har talt varmt for, er og blir svært vanskelig, og det blir et lite sjarmerende sentrumsområde. Vil Hønefoss med en omtale som «køby» bli attraktiv?

Hva vi dette koste f.eks. næringsdrivende som i sin daglige virksomhet er avhengig av å forflytte seg innenfor byområdet?

Den andre sannsynlige grunnen er at transporttiltakene, som rådmannen antyder må gjennomføres, vil koste så mye at de aktuelle etater og utbyggere ikke vil bevilge nok over sine budsjetter. Disse tiltakene er: Dreie Hønefoss bro rett inn i Kongens gate, bussbru over Petersøya, gangbro ved Kvernbergsund bro, «Nordtangenten» og andre tiltak.

Byplansjefen antyder en sum på 1,2 milliarder kroner. Dermed må det bompenger til! Jeg vil tro at usikkerheten i anslaget er betydelige, ikke uvanlig med så mye som 40 prosent på dette stadiet i planleggingen. Det kan ikke forventes at staten og fylkeskommunen vil putte mye penger inn i prosjekter som ikke gir trafikkreduksjon og bedring i bymiljøet!

I tillegg har kommunen med sitt planforslag skuslet bort sine muligheter for å kunne kreve nødvendige bidrag fra aktuelle utbyggere til infrastrukturtiltak i bysentrum.

Politikere – dere har et annet valg – nå framover mot kommunevalget 2019!

Dersom flertallet av politikerne nå kan bryte ut av sin selvpålagte taushet, sette seg rundt bordet og vurdere alle de gode forslag og innspill som kommunen har mottatt, da blir det igjen håp for byen! Mange har fremmet gode innspill og forslag. Det er helt sikkert enda flere som er opptatt av å få en triveligere og levende by. Vi vil gjerne høre deres synspunkter, og håper at også politikerne er interessert i det.

4-mannsgruppen har kommet med sitt forslag, der det blant annet er skissert en alternativ trafikkløsning som ikke bare vil tjene sentrum, men også byområdet utenfor sentrumsplanen (Ringerikes blad 25. juni 2019).

Dersom kommunen gjør de nødvendige grepene, mener vi at dette forslaget kan slippe bompengefinansiering. Følgende begrunnelse ligger til grunn for en slik antakelse:

• Skissen som viser 4-mannsgruppas forslag til løsning i sentrum med nedgravd Kongens gate og Arnemannsveien, vil løse mange av hovedutfordringene, som foreslått byplan ikke løser. Disse er: Mer miljøvennlig bybilde, gjennomgangstrafikken får bedre flyt og finansieringssituasjon blir bedre. 4-mannsgruppas forslag vil også koste mye, men har mulighet i seg til å koste mindre enn rådmannens estimat. Det er likevel en stor forskjell. Vårt forslag har byens og bybefolkningens ve og vel som sentralt tema. Dyr og altfor dominerende bussbru over Petersøya bygges ikke, kun gang- og sykkelbru. Mer presise estimat på kostnader for de ulike alternativene må selvfølgelig utarbeides, men dette er rådmannens ansvar å få utført.

• Arnemannsveien nedgravd betyr at det nye overflatearealet («taket» på den nedgravde Arnemannsveien) som derved skapes, gir mulighet for en bedre og mer rasjonell og bymessig god utnyttelse av Øya-området – sannsynligvis også for Tippen-området. De strenge kravene fra fylkeskommunen/veivesenet bør i stor grad bortfalle, og det etableres andre muligheter og mindre arealkrevende krav.

«Taket» på Kongens gate kan også brukes, til ulike sentrumsformål ved siden av attraktiv infrastruktur for gående, syklende og kollektivreisende. En følge av dette er: Barrièren som hindrer god kontakt med elven fjernes, tilliggende eiendommer får et større utviklingspotensial og det skapes grunnlag for større økonomisk bidrag i utbyggingsavtalene med utbyggere!

• Siden dette alternativet skaper bedre bymiljø, bybilde og trafikkforhold, er det sannsynlig at staten og fylkeskommunen vil bidra mer økonomisk, i motsetning til foreliggende byplan som ikke løser disse problemområdene, og heller ikke bidrar til nullvekst for trafikken. Investerte midler bør tross alt resultere i bedre forhold både for byutviklingen og for gående, syklende og kollektivreisende. Det blir heller ikke aksept for bompenger uten at bilisten samtidig opplever vesentlig bedring i trafikksituasjonen.

For øvrig må områdene Øya og Tippen tas ut av planen midlertidig – for ny vurdering!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags