Hva er vitsen med utsettelsen, annet enn å kjøpe seg tid? | Kåre Bech

FYLLING: - Bane Nor opptrer som å ha fri adgang til å fylle maksimalt ut i Tyrifjorden med tunellmasser, hevder Kåre Bech.

FYLLING: - Bane Nor opptrer som å ha fri adgang til å fylle maksimalt ut i Tyrifjorden med tunellmasser, hevder Kåre Bech. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Bane Nor behøver ikke å frykte en ny forsinkelse, den kommer automatisk ved å oppfylle lovpålagte krav, skriver Kåre Bech i dette innlegget.

DEL

MeningerForsideopplysningen i planprogrammet for Ringeriksbanen om at den inneholder konsekvensutredning er gal – der finnes ingen relevant utredning. På tross av ubegrensede bevilgninger gjennom 4 – 5 år til prosjektering, har Bane Nor ikke kunnet/villet redegjøre for tilkopling til Asker/Drammenbanen.

Arbeidsstykket er fjernet fra planprogrammet. Bane NOR anser for øvrig det aller meste av planleggingen utført. Mot denne bakgrunnen kan det være nyttig å peke på en bredere del av prosjektet, slik det foreligger i oktober 2018:

Kost/nytte

• Det finnes ingen kvalifisert kostnadsberegning for Ringeriksbanen.

• Det finnes intet reelt anslag over forventet passasjermengde.

• Det foreligger følgelig ingen kost/nytte-beregning.

• Ringeriksbanens hovedhensikt var i 2015 å avhjelpe presset på Oslo. I 2018 er formålet endret til å «knytte Ringerike tettere til hovedstadsområdet». Når kommer den virkelige grunn?

• Det er ikke utarbeidet konsekvensutredning for noen del av anlegget.

• Store og risikable forhold vedrørende tunneldriving er ikke avklart. Kfr. de ingeniørgeologiske utredninger i egen rapport.

• Overveiende sannsynlighet for kvelning av Steinsfjorden som følge av utfyllinger i Kroksund og to nye broer over sundet.

• Bane Nor opptrer som å ha fri adgang til å fylle maksimalt ut i Tyrifjorden med tunnelmasser. Ved denne ulovlige selvtekt forsvinner Østlandets mest kjente landskapsbilde. Forurensningen fra leirholdige bunnmasser, som følge av utvasking, vil ikke opphøre i overskuelig framtid.

• Ingen plan for vasking av sprengstein, som Fylkesmannen krever, før tømming i Tyrifjorden.

• Ingen plan for kryssing av Mælingen.

• I Planprogrammet av 2016 forklares hvorfor Naturmangfoldloven ikke gjelder for akkurat Ringeriksbanen! I 2017 utgaven er denne villedningen fjernet etter å ha blitt avslørt, men uten synlige følger for Planprogrammet.

• Ingen vedtatt plan for økologiske kompensasjonsarealer eller ordninger for ødelagte biotoper i forbindelse med Mælingen og Kroksund.

• En av de viktigste forutsetningene for bygging av Ringeriksbanen, er at den ekskluderer alt hva vi har av miljølovgivning! Her også medregnet Plan- og bygningsloven og Naturmangfoldloven som er en del av Grunnloven. Ramsarkonvensjonen, som Norge har ratifisert, settes til side og gjør landet vårt til en illojal avtalepartner.

• Ingen vedtatt plan for stasjonsløsning i Hønefoss eller trasé inn til byen. Ingen samordning med ny byplan som er under planlegging, men ingen vet når ferdigstilles.

• Ingen opplysning om hittil brukte planleggingspenger. En milliard er nær sannsynlig.

• (Solvik-Olsen i Klassekampen 20 juli 2018).

• Ringeriksbanen ble i sin tid lansert til 20 mrd. kr. I dag er 80 mrd. mer aktuelt.

• Ingen alternativ linjeføring er utredet, noe som kreves etter pbl.

Underestimerte kostnader

Store offentlige anlegg presenteres ikke så sjelden for Stortinget med grovt underestimerte kostnader for lettere å passere. Gitt at Ringeriksbanen blir igangsatt på det grunnlag som Bane Nor har beskrevet, vil prosjektet snart seile opp til Norgeshistoriens største bygge- og miljøskandale.

Siden det forekommer at Stortinget kan være lettvint i sin saksbehandling når det gjelder økonomi, risikerer Stortinget selv å bli en ufrivillig pådriver for gale avgjørelser.

En trasé med utgangspunkt på Gjøvikbanen løser de fleste problemer, og vil bli et tilbud til en langt større befolkning, men gir, av en eller annen uforståelig grunn, ikke den samme prestisjen.

Ringerikes Blad brakte 3. oktober et intervju med Knut Sørgaard i Bane Nor. Anledningen var en varslet halvårsutsettelse av reguleringsplanen for Ringeriksbanen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Utsettelsen begrunnes «med de mange og tunge» høringsuttalelsene som hadde innløpt, og som måtte «tas på alvor».

Kåre Bech

Slurv og et skuebrød

Kan det tydeligere uttrykkes at Bane Nor har håndtert oppgaven i å være grundig kjennetegnes ved slurv? Kanskje var hele høringsrunden et skuebrød for å oppfylle kravet om høring?

Knut Sørgaard sier samtidig at utsettelsen ikke vil påvirke anleggsstart, og at prosjektets øvrige arbeid med vei og bane pågår for fullt.

Hvis det ikke her foreligger et «Missing link» i tankegangen, må konklusjonen bli at likegyldig utfall av en ny gjennomgang, endres ingenting av betydning. Hva er så vitsen med utsettelsen annet enn å kjøpe seg tid? Han behøver ikke frykte en ny forsinkelse, den kommer automatisk ved å oppfylle lovpålagte krav.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland skal etter planen komme til Ringerikskonferansen 18. oktober for å propagandere for Ringeriksbanen.

Krymper statens utgifter

Hun sitter i en regjering som målbevisst arbeider for å krympe statens utgifter på nær sagt alle områder, fra Posten til å la det lyse et blått lys over NRKs enmannskontor i Hønefoss.

I fortielse og hemmelighold kan knapt noe annet sivilt anlegg i Norge måle seg med Ringeriksbanen. Måtte Monica Mæland ha evnen til mer enn bare å skue hunden på hårene.

Innlegget er forelagt Bane Nor for samtidig tilsvar og kommentar. Bane NOR ønsker å komme tilbake til dette om noen dager.

Red.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags