Alle de positive konsekvensene av at Ringeriksbanen og ny, firefelts E16 kan være ferdige allerede i 2024, er i dag vanskelig å overskue.

Det som imidlertid er helt sikkert, er at Ringeriksregionen går en lys og spennende fremtid i møte - hvis vi bare griper denne historiske muligheten.

Media, både nasjonalt og lokalt, har vært fulle av positive saker om den gledelige pressekonferansen på Sundøya søndag 30. august. Sammen offentliggjorde statsministeren, finansministeren, samferdselsministeren og lederne for Kristelig Folkeparti og Venstre der beslutningen om å igangsette bygging av Ringeriksbanen og ny E16.

Det var nesten som om vi måtte klype oss selv i armen. Etter mangeårig usikkerhet om disse to prosjektene, kan vi nå ta for gitt at de blir realisert.

LES OGSÅ: Glede i hele regionen for lovnader om Ringeriksbanen

Planleggingsmidler

Som følge av «kakemarkeringen» på Sundøya, forventer vi at det i statsbudsjettet for 2016 og i videre budsjetter fremover vil bli bevilget de nødvendige planleggingsmidler for at Jernbaneverket og Statens vegvesen skal kunne holde fullt trykk på prosessen for å sikre byggestart i 2019.

Vi regner også med at de to transportetatene, som nå har fått «igangsettelsesordren» fra Samferdselsdepartementet, raskt vil legge frem et forslag om hvilket av de tre aktuelle traséalternativene som bør velges fra Kroksund til Hønefoss – og at Regjeringen deretter vil ta en hurtig beslutning basert på dette.

Motstand

Vi må forvente at det fortsatt vil være ulike syn på og motstand mot de fleste aktuelle løsningsalternativene.

Det må vi ha respekt for.

Vi forventer imidlertid at myndighetene tar de natur- og miljøhensyn som det er rimelig å ta, og deretter gjennom den vedtatte bruk av statlig plan gjennomfører prosjektene i tråd med de besluttede fremdriftsplaner. De aktuelle områdene er over mange år blitt så «gjennomundersøkt og -analysert» at det nærmest kan utelukkes at det vil dukke opp noen overraskelser underveis.

LES OGSÅ: Ikke en gledens dag for alle

Historisk mulighet

Regionen har fått en historisk mulighet som vi nå må gripe. Den handlekraft og gjennomføringsevne som nå er vist av Samferdselsdepartementet spesielt og Regjeringen med støttepartiene generelt, legger et sterkt press på lokale politikere og kommuneadministrasjoner.

Med ferdigstillelse av Ringeriksbanen og ny E16 allerede i 2024, har de tre kommunene bare tiden og veien for å komme i gang med nødvendige tiltak for å forberede de storstilte veksten som regionen kommer til å oppleve.

Det er gledelig å se at dette arbeidet allerede er godt i gang, men naturlig nok er det mye som gjenstår.

Ikke minst er presset nå på Ringerike kommune i forhold til meget raskt å få på plass fremtidsrettede by- og arealplaner for Hønefoss-området.

Vi i næringslivet forventer å bli invitert inn i en tett dialog med kommunale myndigheter om dette særdeles viktige arbeidet.

Gå hånd i hånd

Hver for oss er vi allerede for lengst i gang med å forberede veksten som kommer. Vi ønsker fortsatt aktivt å kunne gå hånd-i-hånd med kommunale myndigheter for å realisere de spennende muligheter som regionen står foran.

Vi forventer i den forbindelse også at det blir lagt et hardt press på beslutningstakere både i Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet for å sikre en god avkjøring fra nye E16 også til Hønefoss sør.

Avslutningsvis vil vi gjenta de kloke oppfordringene i Ringerikes Blads lederartikkel 1. september, som vi slutter oss 100 prosent til. Det er dette det handler om fremover:

«Nå trenger vi ikke kreftene som sier at det nok kommer til å spore av, denne gangen også. «Bare vent!» Vi trenger ikke dem som vil se banen ferdig før de skifter mening og fokus. Vi trenger å mobilisere dem som ser mulighetene og er villige til å gjøre noe med dem – nå. Proppen mange har skyldt på er nå borte. Nå må vi skape det samfunnet, de arbeidsplassene og de boområdene som realiserer potensialet. Regjering og storting kan vedta infrastrukturbyggingen, men ikke regional vekst. Utmattelse og mistro må erstattes med visjoner og hardt arbeid, i det som er en av de viktigste periodene i regionens historie».

Eller for å si det som ordfører Kjell B. Hansen konsist sa på et møte nylig: Nå må vi gå fra problemorientering til løsningsorientering.

Vi lover fra vår side at vi innenfor hver av våre virksomheter vil bidra til regional vekst og utvikling.

Ola Tronrud, Tronrud engineering

Haakon Tronrud, Tronrudgruppen

Aage Thoresen, Aka

Per-Arne Hanssen, Hønefoss sparebank

Steinar Haugli, Sparebank1 Ringerike Hadeland

Ole Sunnset, Ringeriks-Kraft

Jan Erik Gjerdbakken, Ringerike næringsforening