Gå til sidens hovedinnhold

Ringeriksbanen er ikke skrinlagt | Ketil Solvik-Olsen

Artikkelen er over 3 år gammel

«Jeg har merket meg at enkelte nå svartmaler og gir inntrykk av at Ringeriksbanen nærmest er skrinlagt. Det er ikke riktig», skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dette leserinnlegget.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det pågår en storstilt satsing på jernbanen i Norge. Både investeringer og vedlikehold har økt kraftig, og satsingen skal fortsette framover. Enkelte i opposisjonen hevder hardnakket at hele satsingen er en bløff, at bevilgningene kuttes og at jernbanen nå kollapser. Slik svartmaling er verken riktig eller konstruktiv.

Regjeringen har i snitt bevilget 22,9 milliarder 2018-kroner i året til jernbanen, mot 14,5 milliarder 2018-kroner i samme periode før regjeringsskiftet. Vi planlegger ytterligere vekst framover. Det blir derfor meningsløst når enkelte gir inntrykk av at bevilgningene kuttes.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister, Frp

 

Regjeringen arbeider for at persontogtilbudene skal være ryggraden i kollektivtransporten i og mellom de store byområdene, samtidig som vi vil legge til rette for at mer gods skal fraktes på skinner. Økte bevilgninger og bedre organisering gir resultater.

Stadig flere reiser med tog, det er flere avganger og kundetilfredsheten blant de reisende har økt. Tallene for 2017 viser nedgang i uforutsette hendelser, og etter mange år med nedgang ser vi nå oppgang i containertrafikken på bane for andre år på rad. Men vi er langt fra i mål.

Debatten har mistet litt perspektiv

I år starter vi opp flere store investeringsprosjekter. Dette er i tråd med Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP), som har en økonomisk ramme på over 1.000 milliarder kroner. Jernbanen er prioritert historisk høyt, med hele 45 prosent av investeringsmidlene i planen. I NTP prioriterer vi rekkefølgen på prosjektene vi skal bygge, slik at vi bygger infrastruktur som henger sammen, er framtidsrettet og gir et godt reisetilbud. Noen prosjekter er tilnærmet byggeklare, andre krever fortsatt veldig mye arbeid, blant annet for å velge trasé og kartlegge grunnforhold.

Jernbanedirektoratet har nå lagt fram et utkast til handlingsprogram. Dokumentet viser hvordan etaten mener NTP skal settes ut i livet.

Da vi presenterte NTP for et drøyt år siden, la vi til grunn den best tilgjengelige kunnskapen om prosjektene. Imens har vi styrket planleggingsarbeidet i jernbanesektoren.

Bare i 2018 brukes det nominelt tilnærmet like mye penger til planlegging som i de fem siste årene under forrige regjering. Fagfolkene har nå en langt bedre mulighet til å modne prosjekter og se på helheten. Det er både viktig og nødvendig når mange gamle ønsker endelig skal omgjøres til konkrete byggeprosjekter. Men det betyr også at vi får kunnskap om utfordringer som må løses. Det har skapt en debatt som har mistet litt perspektiv.

LES OGSÅ: Solvik-Olsen avviser kritikk: – En fullstendig avsporing

NTP som planlagt i hovedsak

La meg derfor minne om at Jernbanedirektoratets planer viser at NTP i all hovedsak går som planlagt.

Les også

Anne Sandum (Ap) etter orientering i Stortinget: – Vi er vant til at han slår på stortromma, men i dag synes jeg han var spak

 

Store og små investerings- og vedlikeholdsprosjekter skal gjennomføres. Aktivitetsnivået i sektoren skal økes kraftig, og det legges ikke opp til kutt i satsingen, slik enkelte gir inntrykk av. Men på noen strekninger er det avdekket utfordringer som må håndteres. Noen steder har man avdekket mer kvikkleire der man trodde grunnforholdene var gode.

Slike opplysninger  vi forholde oss til. Man kan ikke si som opposisjonen at man er lei av å høre om grunnboring. Det burde være barnelærdom at man ikke bygger huset sitt av strå eller på sand. Da står det ikke lenge. Dette gjelder også for jernbaneinfrastruktur. Arbeidet med trasévalg for å frigjøre båndlagt areal er også viktig, slik at byutviklingen ikke stopper opp.

LES OGSÅ: Vil starte byggingen av Ringeriksbanen i 2022

Dersom det settes inn buss for tog på mange strekninger samtidig i byggeperiodene, frykter fagfolkene at det blir pendlerkaos. De ønsker å ta lærdom av erfaringene fra omfattende vedlikeholdsarbeid de siste somrene. Fagfolkene har også gått grundigere igjennom kontraktstrategier og observert den politiske debatten rundt byggingen av Follobanetunnelen.

De anbefaler en litt større spredning av kontraktene, slik at entreprenørmiljøene kan jobbe bedre med anbudene. Det bør man i det minste tenke over før man konkluderer, siden fagfolkene anslår at vi kan spare et tosifret milliardbeløp. For alle som ønsker å se norske entreprenører vinne kontrakter, er det også et pluss.

Disse momentene tar ikke Jernbanedirektoratet opp på grunn av pengemangel, slik enkelte aviser har hevdet. Dette er gode råd som vil gi bedre gjennomføring av prosjektene, bedre reisehverdag for pendlere og bedre bruk av skattebetalernes penger. Man kan alltid si at disse rådene burde kommet for mange år siden, men det gir oss ikke den luksus å ignorere innspillene når de først kommer.

Mener alvor med Ringeriksbanen

Jeg har merket meg at enkelte nå svartmaler og gir inntrykk av at Ringeriksbanen nærmest er skrinlagt. Det er ikke riktig.

Vi har løftet prosjektet fram for realisering, og bruker i 2018 over en halv milliard kroner på planlegging og forberedelser. En halv milliard kroner!

Vi bruker ikke så mye penger på planlegging dersom vi ikke mener alvor med å bygge. Nylig ble også planprogrammet for prosjektet sendt på høring, det bekrefter framdriften for prosjektet.

Uverdig? Lite konstruktivt!

Enkelte mener at situasjonen rundt prosjektet er «uverdig».

BAKGRUNN: Banevokterne: – Situasjonen begynner å bli veldig uverdig

Vi kan selvsagt legge opp til den type debatter, men det er svært lite konstruktivt. Ønsket om Ringeriksbanen mellom hovedstadsområdet og Hønefoss er over 150 år gammel. Denne regjeringen skal realisere et prosjekt som tidligere regjeringer bare har pratet om. Jeg ønsker selvsagt at byggingen kommer i gang så raskt som mulig.

Samtidig vil jeg være sikker på at prosjektet er bra når vi begynner å grave og at vi har kontroll på kostnadene. Tunnelprosjektet på Stortinget burde være en påminnelse om at godt forarbeid er viktig. Jernbanedirektoratet anbefaler byggestart i 2022, men peker på mulighet for 2021. Det er en mer offensiv tilnærming enn Bane Nor la til grunn. Det er bra.

Tiden foran oss bruker vi best dersom vi jobber med prosjektets innhold og utforming.

Ny reisehverdag

Ringeriksbanen vil gi en ny reisehverdag.

Banen vil redusere reisetiden mellom Oslo og Hønefoss med om lag én time, og Jernbanedirektoratet legger opp til halvtimesfrekvens mellom Oslo og Hønefoss ved ferdigstilling.

Dette vil blant annet knytte bo- og arbeidsmarkedsregionene på Ringerike nærmere hovedstadsområdet og styrke konkurransevilkårene for reiselivsnæringen i Hallingdal. Dette er en fantastisk mulighet.

Les også

Kjell B. er «tålelig fornøyd», men vil fortsatt ha byggestart i 2021

 

Svartmalingen er uriktig

Våre visjoner for jernbanen står vi ved. Satsingen de siste fem årene viser at vi mener alvor.

Handlingsprogrammet viser at det meste går som planlagt, men at noen prosjekter anbefales justert, basert på begrunnede faglige vurderinger. Opposisjonen svartmaler når de da gir inntrykk av at jernbanesatsingen kollapser.

Det tar jeg med stor ro, fordi jeg vet at svartmalingen er uriktig. Men jeg håper dette innlegget bidrar til at alle som er glad i toget legger uroen til side, og i stedet bidrar til at vi bygger en bedre jernbane.

Les også

Aldri har arbeidet med Ringeriksbanen kommet lenger. Likevel tror nesten halvparten av leserne at den aldri kommer

 

Kommentarer til denne saken