Oslo er Europas raskeste voksende by, forteller nyhetene. Regjeringen satser på mottiltak med tilrettelegging for pendling til byen. Ønsker å stimulere til vekst i distriktene. Intercity-togene skal være løsningen. Stasjoner der folk bor. Og milliardene ruller.

Aftenposten har i en artikkelserie beskrevet de mange utfordringer. Ski, Hamar, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Larvik, Tønsberg. Ringerike er kommet med som mulig intercity-område. Og Ringeriksbanen som tiltak for Bergensbanens forkortelse er nedtonet, for vektlegging av behov for raskere pendlerforbindelse fra vårt distrikt til hovedstaden.      

Splitting av E16

Fellesprosjektet Ringeriksbane/E16 planlegges for 4-felts E16 fra Rørvik i bru til Pilevika i Kroksund og videre i tunnel til Kjellerberget og i dagtrase videre til Helgelandsmoen og Ringerike. Og 2-spors jernbane fra tunnel til dagtrase gjennom Sundvollen og Kroksund via samletunnel med E16 ut ved til Kjellerberget og videre til Ringerike.

Torgeir Haave Bentsen

Hole

 

Tungtransport på E16 mellom Sandvika og Hole/Ringerike har økt drastisk de senere årene. Og er en viktig årsak til at ny E16 planlegges som 4-felts. Helt til Hønefoss, for derfra å fordeles på riksvei 7 / Hallingdal og E16 /Valdres. På 2-felts veier til fjells og til Vestlandet.       

Spørsmål: hvorfor er det ikke vurdert å splitte 4-felts E16 fra Rørvik, slik at lokaltrafikken gjennom Hole kan forsette på eksisterende veinett. Mens en gjennomgangsvei bygges slik som påtenkt direkte til Hønefoss? 2-felts trase krever mindre areal. Og hvorfor må bru fra Rørvik bygges inn i Pilevika? Bedre løsning, som sparer boliger og dyrket mark, er flytting av traseen noen meter lenger sørvest. Slik som påpekt i planuttalelser.

Spare oss for kostnader                                                                                                        

I lys av de enorme kostnader som opprusting av eksisterende InterCity-strekninger innebærer, og pengeslukende styrking av Forsvaret, er det lite rom for mange 20-talls milliarder kroner til en Ringeriksbane.

Nærliggende å spå: prosjekt jernbane fra Sandvika til Hole/Ringerike vil lide samme skjebne som ved byggingen av Bergensbanen. Det var den gang planlagt en togtrasé direkte fra Oslo. Men Stortinget valgte likevel Roalinjen fra Gjøvikbanen, for å spare penger. Store protester i vårt distrikt, men det hjalp ikke.

Hvorfor presse fram en togtrasé via Sandvika, til en enorm kostnad, til et InterCity-opplegg for et område som mangler trafikkgrunnlag? Sandvika er ikke hovedreisemål for pendlere fra vårt område. Det er Oslo. Og kapasiteten på banenettet Oslo-Sandvika er overbelastet for lengst, med de trafikkproblemer det innebærer.

Stopp hele Ringeriksbaneplanleggingen. Og spar oss for ytterligere store uttellinger i plankostnader. Blir ikke overrasket om Stortinget vraker Ringeriksbanen, og velger effektivisering og gjenoppretting av persontrafikken på Bergensbanen fra Oslo via Gjøvikbanen.   Sommertoget gledet oss!    

Milliardene til nærkommunene?                                                                                    

Oslo er raskest voksende by i Europa. Men regjeringen er motvillig til å desentralisere statsmakt og statlige organer. Hvorfor la dette fortsette, hvorfor ikke stimulere til vekst i distriktene?                        

I kommunene har utbyggere og grunneiere i dag tatt makten. Skammelig, og skremmende, slik jeg ser det. Det haster med gjenoppbygging av kompetanse og ressurser til å ivareta fellesskapet interesser. For grunnerverv, regulering og bebyggelse. Og for kompetent tilrettelegging og oppfølging av lokalt næringsliv. Vårt distrikt har enestående natur, historie og geologi å markedsføre. Her er ennå mye ugjort! 

Tankekors for politiske partier: lokal arbeidsplass betyr sterkere tilhørighet i kommunen og stimulerer til engasjement i lokalpolitisk arbeid. Pendling er slitsomt og pasifiserende. Derfor – flytt intercity-milliardene til kommunebudsjettene og til arbeidsplasser i nærkommunene!          

LES OGSÅ: