Til tross for enkelte negative nyheter som kan skape noe usikkerhet om framdriften for Ringeriksbanen og ny E16, har mer enn halvparten av Ringerikes Blads lesere fortsatt tro på at prosjektene blir realisert. Det har også vi som representerer næringslivet i regionen; vei og bane kommer!

Vi setter nemlig fortsatt vår lit til at statsministeren, finansministeren, samferdselsministeren, Venstre-lederen, KrF-lederen samt alle Høyre- og Frp-stortingsrepresentantene fra Buskerud har anstendighet nok til å sørge for at byggestart i 2021 faktisk skjer. Med så mange, konkrete løfter om oppstart for Ringeriksbanen og ny E16 – først i 2019, og deretter i 2021 – fra alle disse, så forutsetter vi simpelthen at de nå holder ord.

Vi regner også med at et tilnærmet enstemmig storting – som i NTP-behandlingen (Nasjonal Transportplan) i mai 2017 sluttet opp om 2021 som oppstartsår – forutsetter det samme.

Utsettelse?

Bane NOR tok oss alle «på sengen» for noen få uker siden med sitt innspill til Jernbanedirektoratets Handlingsprogram 2018-2021; Riktignok anbefaler Bane NOR i dette fortsatt oppstart for Ringeriksbanen i 2021 med ferdigstillelse i 2028, men det åpnes også i dokumentet altfor klart for en alternativ, ytterligere tre års utsettelse.

Jernbanedirektoratet sender sitt forslag til handlingsprogram ut på offentlig høring 9. april. Forhåpentligvis vil direktoratet stå fast på 2021 som oppstartsår for Ringeriksbanen/ E16 – ikke minst på bakgrunn av prosjektets svært tunge, tverrpolitiske forankring, dets modenhet og svært gode planmessige framdrift samt dets store, nasjonale viktighet. I motsatt fall – dersom Jernbanedirektoratet mot formodning skulle foreslå en utsettelse til for eksempel 2024 – setter vi som sagt vår lit til alle de nevnte politikernes anstendighet på bakgrunn av uttalelser som disse:

• 30. august 2015; statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Venstre-leder (og nå også kulturminister) Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide feiret realiseringen av Ringeriksbanen/ E16 med marsipankake på Sundvolden. Det ble da understreket at anleggsarbeidet skal starte i 2019.

• 3. mars 2016; statsminister Erna Solberg på Øst-Vest-konferansen på Klækken; «Vi arbeider ut fra byggestart i 2019. Det vil kreve mye av dem som planlegger, men så sant vi ikke møter på noe uforutsett i planleggingen, er det mulig med byggestart i 2019, og at banen står ferdig i 2024».

• 13. april 2016; samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (uoppfordret) om Ringeriksbanen/ E16 i Stortingets spørretime; «I 2019 går spaden i jorda, i 2024 skal den stå ferdig, rett og slett fordi vi har endret planleggingsmetodene».

• 28. desember 2017; samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Ringerikes Blad (innlegget ble også sendt ut som pressemelding fra Samferdselsdepartementet samt publisert på Bane NORs hjemmeside; ««Prosjektet jobber etter en framdriftsplan der forslag til reguleringsplan sendes på høring første halvdel av 2018, og vedtas i løpet av året. Med regjeringens forslag til bevilgninger til planlegging, kan ekstern kvalitetssikring gjennomføres i 2019, forberedende arbeider i 2020 og hovedarbeidene starte opp i 2021».

LES OGSÅ: Stor optimisme i næringslivet på Ringerike: – Med trua kommer også veksten

Ingen av Bane NORs argumenter for å utsette jernbaneprosjektene på Østlandet er dessuten relevante for Ringeriksbanen/ E16;

I Bane NORs innspill til Handlingsprogrammet, omtales Ringeriksbanen sammen med de tre, regionale InterCity-prosjektene på Østlandet. Ringeriksbanen er imidlertid så uendelig mye mer enn dette; Prosjektet sørger alene for at reisetiden med tog mellom Norges to største byer, Oslo og Bergen, reduseres med nærmere én time. Dersom Ringeriksbanen nå skulle bli utsatt, handler det derfor om ny, mangeårig utsettelse av den flere ganger vedtatte forkortningen av Bergensbanen. «Løftebrot om Bergensbanen» var derfor den presise overskriften på Bergens Tidendes lederartikkel 21. februar etter Bane NORs innspill.

En forkortelse av Bergensbanen vil være svært positiv – og nødvendig – for verdiskapingen og næringslivet i Bergensområdet og distriktene mellom landets to største byer. Ikke minst vil den være viktig for reiselivsnæringen i Hallingdal. Ringeriksregionen blir dessuten en helt ny bo- og arbeidsmarkedsregion, kun 30 minutter fra Oslo sentrum, som vil redusere presset på hovedstadsområdet.

Forkortelsen vil i tillegg være et meget viktig bidrag til framtidens miljøvennlige transport. InterCity-kampen handler om rene regionale utbyggingsprosjekter. Forkortelsen av Bergensbanen er imidlertid et svært viktig nasjonalt prosjekt. Dette skiller i betydelig grad Ringeriksbanen fra de tre andre InterCity-utbyggingene.

Det faktum at Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 består av både jernbane- og veiutbygging, skiller også prosjektet vesentlig fra de andre prosjektene; Hele tre av fire hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet går i dag nemlig via E16 Sandvika-Hønefoss, den kø- og ulykkesbelastede, norske veistrekningen som Aftenpostens lesere tidligere har stemt fram som den det haster aller mest med å utbedre. Ved å gjennomføre dette som ett, felles prosjekt, er det dessuten anslått en kostnadsbesparelse for samfunnet på over én milliard kroner.

Forslag til Reguleringsplan for Ringeriksbanen/ E16 er ferdig utarbeidet fra Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 i Bane NOR. Som et viktig, nasjonalt prosjekt, planlegges prosjektene som «statlig plan» med en dedikert og kompetent planstab i fellesprosjektet. Forhåpentligvis vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet sende Reguleringsplanen ut på offentlig høring rett etter påske.

– Ikke på etterskudd

Dersom departementet gjør det, vil også tidsplanen om endelig vedtak i løpet av inneværende år kunne oppfylles. Når Bane NOR sier at de i mange prosjekter er på etterskudd i planlegging, så gjelder det definitivt ikke våre prosjekter.

Regjering og storting har til nå bevilget ca. én milliard kroner til planlegging av Ringeriksbanen/ E16, som altså planlegges som «statlig plan». Dette har gjort det mulig å bygge opp en særdeles handlekraftig og kompetent organisasjon under prosjektdirektør Morten Klokkersveens fremragende ledelse. Når Bane NOR antyder usikkerhet om de har kompetanse til å ivareta InterCity-utbyggingen slik den er planlagt i NTP, kan heller ikke det gjelde for Ringeriksbanen/ E16.

Bane NOR er bekymret for at InterCity-utbyggingene på Østlandet vil skape store problemer for eksisterende trafikk. Dette gjelder imidlertid heller ikke Ringeriksbanen – som er en ny jernbane som i stor grad vil kunne utbygges uten nevneverdige konsekvenser for eksisterende trafikk.

– Ingen ny problemstilling

Bane NOR ønsker å prioritere en ny såkalt Oslo-tunnel. Ringeriksbanen derimot vil etter planen bli en forlengelse av den såkalte Mossependelen som allerede i dag går fra Moss til Stabekk gjennom dagens Oslo-tunnel. Ringeriksbanen med ruter hvert 30. minutt, vil derfor ikke medføre ytterligere belastning på dagens tunnel, men i stedet bidra til at eksisterende kapasitet utnyttes enda bedre.

I tillegg til disse punktene, frykter Bane NOR at jernbaneprosjektene vil kunne tøye kapasiteten i bygge- og entreprenørsbransjen så langt at det vil medføre høyere priser og således også kostnader for samfunnet. Heller ikke dette kan vi se at er et relevant argument i forhold til Ringeriksbanen/ E16 da dette prosjektet neppe er stort nok til å utfordre totalkapasiteten i den norske og europeiske bygge- og entreprenørsbransjen. Investeringsprofilen som ligger til grunn for Bane NORs bekymring, er dessuten den samme som ligger inne i gjeldende NTP som ble vedtatt for et snaut år siden. Denne problemstillingen kan således ikke hevdes å være ny verken for Bane NOR eller politikerne.

– Flaggskip

Ut fra alt dette, er det ingen som helst grunner – verken faglige eller politiske – for at ikke byggestart for Ringeriksbanen/ E16 skal komme i 2021 som så ettertrykkelig lovet. Dersom Kommunal- og moderniseringsdepartementet får lagt reguleringsplanen ut på offentlig høring i løpet av kort tid, og det rent teknisk her flyttes noen begrensede investeringsmidler for både jernbane og vei fra andre til første NTP-periode, vil Ringeriksbanen/ E16 fortsatt kunne bli det prosjektmessige flaggskip som både Regjeringen og samferdselsministeren opprinnelig ønsket.

Vi forutsetter derfor at regjeringen nå holder det som den her så mange ganger har lovet. Hvis ikke, forventer vi at Stortinget (inklusive regjeringspartienes representanter) setter foten ettertrykkelig ned; Regjeringen må da pålegges å følge det tverrpolitiske vedtaket fra i fjor vår om oppstart i 2021 med ferdigstillelse i 2024. For det kan vel ikke være greit at regjeringen i så fall neglisjerer et tilnærmet enstemmig stortingsvedtak?

Per-Arne Hanssen, Hønefoss Sparebank, Steinar Haugli, Sparebank1 Ringerike Hadeland, Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom, Ola Tronrud, Tronrud Engineering, Ole Sunnset, Ringeriks-Kraft, Aage Thoresen, Aka, Jan Erik Gjerdbakken, Ringerike Næringsforening.

Les også

Lars Olsen i Banevokterne: Hvorfor tror ikke flere på Ringeriksbanen?