Ja, vi kommer til å høre togene når de passerer- kanskje nesten like godt som den sammenhengende støyen fra dagens E16 som ligger helt innpå tettbebyggelsen etter gammelt mønster.

Erland Røed

Det er svært positivt at Staten vil investere stort i ringeriksregionen.

Dette vil gi grunnlag for lokal utvikling og bedre trafikksikkerhet. På nasjonalt nivå er ny bane et overmodent prosjekt som vil binde landets to største byer bedre sammen og gi økt sysselsetting i flere år mens byggingen pågår.

Dommedagsprofetier

Ingeborg Bech og Eva Bekkelund-Eriksens krisemaksimering i Ringerikes Blad endrer ikke sakens kjerne: Samlet sett er regionen utrolig heldig som får denne gavepakken fra Staten.

Ja, vi kommer til å høre togene når de passerer- kanskje nesten like godt som den sammenhengende støyen fra dagens E16 som ligger helt innpå tettbebyggelsen etter gammelt mønster. Men nei - tog som skal stanse i Sundvollen vil ikke dundre gjennom Sundvollen i bortimot 200km/t.

For øvrig kan man enkelt sjekke lydnivået på moderne tog f eks på jernbanestasjonen i Sandvika - togene er svært lydsvake. I mange deler av landet lever folk godt med jernbanen i nærheten.

Jernbanen deler ikke bygder eller byer i to. Man kan jo spørre seg om Hallingdalen er delt på langs? Eller Hønefoss på tvers?

Bilene blir ikke borte

Manglende fremkommelighet på E16 er ikke bare et spørsmål om bekvemmelighet. Næringstrafikk og nødetater står i den samme køen som hyttefolk og du og jeg.

Vi kan like det eller ikke, men bilen blir altså ikke borte, tvert imot så vil antallet biler høyst sannsynlig øke. Firefelts vei er helt nødvendig for å dekke dagens behov for sikkerhet og fremkommelighet.

Steinsfjorden

Bech og Bekkelund-Eriksen mener at utbygging av vei og bane vil omdanne Steinsfjorden til en giftig pøl med slimete alger- uten ørret.

Påstanden er bemerkelsesverdig; Steinsfjorden er forurenset i dag – vi ser stadig slimete alger og ørreten er borte.

LES OGSÅ: – Bane og vei kan gi fjordåpning

Kilden til forurensningen er ikke vei og bane. Bech og Bekkelund-Eriksen er bekymret for at ny bane gjennom Sundvollen skal forkludre muligheten for «eksport» av forurenset vann fra Steinsfjorden inn i Tyrifjorden.

Tanken fremstår som lite bærekraftig.

Faglig ekspertise er velkommen

Ifølge Bech og Bekkelund-Eriksen har våre folkevalgte (lokalt) i stor grad overlatt avgjørelsen om trasévalg for bane og vei til statlige aktører.

Så bra! Statlige aktører er i denne sammenheng tunge fagetater som Jernbaneverket, Staten vegvesen, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet med flere.

Disse etatene er kompetansemessig rustet til å ta gode beslutningene i samråd med lokalmiljøet. Det er dette vi trenger for å komme raskt i gang med byggingen av vei og bane.

LES OGSÅ DETTE LESERINNLEGGET: Ole Walberg: Hole tar copyright på tusseladdismen