Byens blågrønne profil – nå eller aldri | Knut Fure

ELVELANGS: - Hønefoss har et unikt område «elvelangs» fra Glatved, Tippen, Petersøya, Søndre park, Schjongslunden og Benterud, sier Knut Fure.

ELVELANGS: - Hønefoss har et unikt område «elvelangs» fra Glatved, Tippen, Petersøya, Søndre park, Schjongslunden og Benterud, sier Knut Fure. Foto:

Av

– Etablering av flere transportveier bidrar ikke til å løse byens allerede store trafikkproblemer, men vil tvert imot forsterke disse, sier Knut Fure i dette innlegget.

DEL

MeningerDet foreligger ambisiøse planer og forventninger i Ringerike kommune og blant entreprenører om en massiv boligutbygging, herunder «fortetting» av Hønefoss by, som følge av antatt betydelig økning av folketallet i kommunen. Dette synes i stor grad å bygge på forutsetningene om at Ringeriksbanen og ny E16 blir fullført i nær framtid, og at dette alene vil bidra til en betydelig befolkningsvekst.

I dag bor det ca. 30.000 personer i Ringerike kommune. Ifølge kommuneplanen skal det bo 40.000 innen 2030.

HSN rapporten (2016) har «prognose» på at det skal bo 83.000 i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole, Jevnaker) i 2044, med mulig 3 prosent årlig befolkningsvekst, 100.000 personer.

Grunnlaget for siste «antakelse» er at samlet befolkningsvekst på 30.000 i Oslo og Akershus er flyttet til Ringerike kommune. Dette skal angivelig utløse et behov for mellom 500 og 600 nye boligenheter hvert år. 70 prosent av forventet befolkningsvekst skal angivelig skje i Hønefoss.

SSBs normalindeks (0,8 prosent) tilsier at det bor 34.413 personer i Ringerike kommune i 2040. Det bør være grunn til adskillig skepsis til realismen i disse forutsetningene.

Omfattende boligbygging, basert på Ringeriksbanens ferdigstillelse, medfører ikke oppnåelse av forventet befolkningsvekst. Mulige innflyttere vil også etterspørre attraktive arbeidsplasser, barnehageplass, skole- utdanningstilbud, helse, kultur, sport- fritidsaktiviteter og nære rekreasjons- og friluftsområder. Byutviklingen kan ikke være avhengig av banen.

Knut Fure

Uavhengig av Ringeriksbanens framtid og mulige konsekvenser (positive og negative), er det viktig at Ringerike kommune snarest får på plass en framtidsrettet byplan.

Denne planen må ivareta både hensynet til forsvarlig økonomisk, funksjonell, og miljømessig utbygging, og samtidig bevare byens historie og særpreg. I dette ligger det at det tas hensyn til både innflyttere og eksisterende innbyggeres behov.

Hønefoss har et unikt område «Elvelangs» fra Glatved, Tippen, Petersøya, Søndre park, Schjongslunden og Benterud. Disse eksisterende sentrumsnære fri- og grøntområdene er uerstattelige ressurser, og en del av byens DNA.

Det synes (omsider) å være bred politisk enighet om at Petersøya må bevares og utvikles som et felles, framtidig «grønt» natur- og rekreasjonsområde.

Høringsdokumentets pkt. 4 bryter imidlertid med dette når det foreslås utredning av kollektivbru (buss) eller gang- og sykkelbru, eventuelt tofelts bilvei, over Petersøya.

Det er mange argumenter mot etablering av en bru for motoriserte kjøretøy:

Byplanens målsetting er at nye elvekrysninger skal gjøre sentrum mer tilgjengelig for at «flere skal kunne bevege seg fra bolig til fots for daglige gjøremål i sentrum», og «prioritet til de myke trafikantene med sammenhengende gang- og sykkelveier»

En dominerende kollektivbru over byens blå- grønne lunge vil i sterk grad forringe natur- og friluftsområdet, og samtidig redusere byplanens intensjon om en blå- grønn profil. Kollektivbruk vil medføre en betydelig høyere kostnad enn en gang- og sykkelbru.

En så omfattende konstruksjon vil også kunne berøre private interesser (grunneiere) og utløse mulig krav om ulempeerstatning m.v. Kollektivbru vil også åpne for senere privatbilferdsel, og økte trafikk og miljøproblemer.

Etablering av flere transportveier bidrar ikke til å løse byens allerede store trafikkproblemer, men vil tvert imot forsterke disse.

Det foreligger ingen kost- nytte beregninger om mulig trafikkgrunnlag (busstransport) som kan forsvare en så stor bruk av skattebetalerpenger.

Forslaget om kollektivbru er tidligere utredet. Statens vegvesens konseptvalgutredning (2015) og Rambølls konsekvensutredningen (2019) går imot en slik etablering. Det er vist til påvirkning av natur- og friluftsinteresser på Petersøya, og en svært høy investeringskostnad.

En arkitektonisk og funksjonell gang- og sykkelbru som knytter Vesterntangen til Petersøya vil derimot være positivt. Fullfør samtidig, i praksis, «Sykkelbyavtalen Hønefoss 2015-2020».

Administrasjonen og utbyggeres uttalelser om at Tippen både tåler og egner seg for bygging av «høyhus» (12 etasjer), bør ikke forfølges; Strategidokumentet; «Tippen og Elvelangs utvikles til et attraktivt byrom med en elvepromenade for allmennheten som del av Elvelangs»

Tippen må ikke bli en mur av massiv og høy bebyggelse som stenger allmennheten ute fra det blågrønne elvelandskapet. Brutorget er et «kaldt», skyggefullt og pregløst eksempel på hvordan det ikke bør bli. Området nærmest elva bør tilrettelegges og utvikles som en sentrumsnær møteplass med aktiviteter for byens befolkning. Byen må ikke vende ryggen til elva ved bygninger og bruer, men utfylle den blå- grønne strukturen langs elva.

Ev. bebyggelse bør avgrenses til det bakenforliggende området og med maks. 4–5 etasjer. Med massive høyhus på Tippen hjelper det lite med såkalt «siktlinjer» til fossen og elva.

Søndre park bør bevares og utvikles som en framtidig «grønn lunge» for rekreasjon, trim og kultur.

Schjongslunden er et sentralt og viktig område for idrettsaktiviteter. Det er ikke rom for ytterligere utbygging av området langs elva. Gjenværende grøntområde må bevares for ettertiden, og bestå som et supplement og bruksområde til de aktuelle aktivitetene.

Private utbyggere har ikke planer om utbygging uten at det er tilstrekkelig økonomi i prosjektene. Dette forutsetter stort volum og en massiv utbygging, slik planene viser. Profittmotiv er legitimt nok, men må aldri styre byens utvikling og framtid.

Det er også bekymringsfullt når enkelte utspill fra administrasjonen etterlater inntrykk av at mange av føringene om utbygging allerede er bestemt.

Det har de siste månedene vært et stort engasjement fra byens innbyggere i forhold å ivareta byens identitet og historie, herunder den blågrønne profil og bevaring av byens signalbygg (eks. Hønefoss skole, stasjonsbygningen). Det må forutsettes at Ringerike kommune lytter til og reelt tar hensyn til dette i den videre prosessen.

Det er politikerne i Ringerike kommune, med det mandat de har fått av sine velgere, som har det endelige ansvaret for en helhetlig og framtidsrettet utbygging som ivaretar byens særpreg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags