Sats på Ringerike – stem Høyre! | Nils Helle (H)

Av
DEL

Valg 2019: DebattRingerike Høyre setter omstilling, vekst og utvikling for kommunen, som den viktigste saken vi som folkevalgte skal jobbe med i årene som kommer. Vi gjør dette for å kunne utvikle gode bo- og oppvekstmiljøer for alle. Derfor satser vi på å ferdigstille byplanen som en ramme for videre utvikling av Hønefoss, som en trygg, grønn og trivelig by. Og derfor satser vi også på utvikling og boligbygging på Nes, Hallingby, Sokna, Tyristrand og i Åsa.

For å få dette til er det nødvendig at Ringerike kommune ikke bare har et positivt syn på næringsutvikling. Ikke minst er kommunenes nye strategikontor viktig. Tilrettelegging for næringslivet vil være avgjørende for distriktets fremtid. Kommunens sentrale plassering gir et naturlig knutepunkt for gods- og persontrafikk, på vei og bane. Dette gir nærhet til arbeidskraft og nærhet til markedet. Det må reguleres næringsarealer og kommunen må kunne fatte avgjørelser knyttet til nyetableringer og utvidelser raskt. Bare slik kan vi sikre gode arbeidsplasser og en forbedring av skattegrunnlaget.

Ringerike Høyre mener at vi har mer å hente på å drifte kommunen mer effektivt. Effektivisering skal imidlertid gjøres i samarbeid med de ansatte, og ikke bestå i at den enkelte skal løpe fortere. Moderniseringen vil først og fremst dreie seg om å innføre bedre organisasjonsformer, velferdsteknologi og modernisere eiendomsforvaltningen.

Ringerike skal være en god kommune for alle, uansett livssituasjon. Kommunens innsats skal vektlegge brukernes prioriteringer og valg, og være tuftet på respekt for enkeltindividet. Det betyr at kommunen må ha alle varianter av helse og omsorgstjenester fra de helt enkle og til de mest krevende livssituasjoner. Det nye Heradsbygda Omsorgssenter er et eksempel på Ringerike kommunes satsing for å sikre gode omsorgstjenester.

Ringerike Høyre ønsker å støtte det gode frivillige arbeidet som gjøres i mange lag og foreninger, og er derfor opptatt av gode løsninger for idrettsanlegg og kultur. Eksempelvis for Kultursenteret og Samferdselshistorisk senter.

Den gode skolen skal gi elevene optimalt utbytte av skolegangen. Flertallspartiene har fått bygget to nye barneskoler og rehabilitert Sokna skole. Nes skole og barnehage skal bygges ut, og fornyelse av Hov ungdomsskole er vedtatt. Debatten har likevel dreiet seg mest om Hønefoss skole. Ringerike Høyre mener at Hønefoss skole er et utmerket utgangspunkt for en oppgradert og modernisert sentrumsskole som møter opplæringslovens krav.

Men en oppgradering krever at skolen tas ut av bruk for en periode på flere år. Det er ikke realistisk med skoledrift på en byggeplass. På kort sikt kan derved driftsmidlene omfordeles til andre skoler for sikre kvaliteten på de skolene som er i drift, mens Hønefoss skole som en tredje sentrumsskole planlegges og oppgraderes, og tas i bruk når behovet melder seg noen år frem i tid.

Ringerike Høyre har samarbeidet med Ap, KrF og Venstre for å sikre et langsiktig, styringsdyktig flertall. Dette har vært til stor nytte for Ringerikssamfunnet. Likevel tok det ca. 8 år å komme ut av ROBEK og å vinne tilbake beslutningsmyndigheten i egen kommune. Deretter har Ringerike kommune kunnet investere i skoler, vann- og kloakkrenseanlegg, brannstasjoner mv. i hele kommunen. Og for tiden investeres det i Heradsbygda omsorgssenter.


De gode erfaringene med samarbeidet tilsier at Ringerike Høyre også i kommende periode vil søke samarbeidsløsninger-forutsatt at vi får godt gjennomslag for vår politikk. Så en stemme til Høyre vil være en stemme på sterk gjennomføringsevne og fortsatt satsing på utdanning, helse og omsorg, næringsutvikling og modernisering av Ringerike kommune.
PS Vi er imot bompenger!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags