Jørgen Moe: Med Ringerike tuller´u ikke!

Rektor Kaia Erlandsen sammen med elever i 1MUA.

Rektor Kaia Erlandsen sammen med elever i 1MUA. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

– Skal Ringerike kunne holde på sin sterke posisjon, og skal vi være rigget for den veksten som det nå planlegges for, så er et rikt og mangfoldig tilbud til unge mennesker under utdanning helt avgjørende, skriver Jørgen Moe i dette innlegget.

DEL

LeserinnleggHva ligger egentlig i begrepet stedsattraktivitet, og hvordan måles det?

Og hvilke samfunnsstrukturer bidrar til denne attraktiviteten?

Momenter som ofte fremheves for et godt og meningsfylt liv, er materiell trygghet, stabile familie- og vennskapsforhold, meningsfylt arbeid, god helse, personlig frihet og interessante fritidsaktiviteter.

Da blir også kvaliteter i lokalsamfunnet selv viktige, som barnehager og skoler, idrettsplasser og kulturarenaer, næringsliv og forretningsvirksomhet.

Er det så viktig...?

Er virkelig en musikklinje og en idrettslinje i videregående skole viktig for verdiskapingen og utviklingen av Ringerike?

Jeg er sikker på at det er flere enn meg som har tenkt tanken:

Er det ikke viktigere at vi sikrer og utvikler de mer tradisjonelle arenaene for videregående opplæring, slik som yrkesfagene og studiespesialiserende?

Er det ikke riktig at vi legger ned kultur- og idretts-fag, når fylkeskommunens økonomiske situasjon er så dårlig, for å konsentrere oss om det som er de viktigste fagområdene?

Nei, jeg tror ikke det.

Argumentasjonen

Den langsiktige strategien for det offentlige videregående skoletilbudet i Buskerud behandles nå i høst.

På grunn av den krevende økonomiske situasjonen foreslår fylkesrådmannen blant annet at de studieforberedende programmene Musikk, dans og drama og Idrettsfag på Ringerike videregående «konverteres til studiespesialisering». I praksis betyr det nedleggelse av tilbudene slik de er i dag.

Fylkesrådmannen argumenterer med at når skolene hvert år «får fokus på stram økonomi», vil dette tære på dem over tid.

«Det er viktig å fortest mulig få økonomien i balanse slik at skolene igjen kan rette mest mulig fokus på det viktigste; nemlig det pedagogiske innholdet i skolen.»

Jeg er ingen pedagog, men jeg har inntrykk av at skolene alltid har fokus på dette. For meg er det vanskelig å forstå at skolens arbeid med læringssyn og pedagogikk skal bli bedre av at fagtilbudet snevres inn og at flere elever som egentlig ønsker full fordypning innen kunst og kultur eller idrett, skal inn på studiespesialisering.

Mistrivsel og frafall

Ungdommens fylkesting sier i sin høringsuttalelse mye om dette, og setter det naturlig nok også i sammenheng med potensiell mistrivsel og frafall, som i neste omgang har mye med økonomi å gjøre, men som ikke analyseres i saksframlegget.

Ett av vedleggene til fylkesrådmannens saksframlegg i denne saken er en underskriftsliste med 1.800 underskrivere som uttaler seg mot at tilbudet på Ringerike vg forringes.

Den viser lokalt engasjement langt ut over pedagogenes rekker.

Jeg tror at mange av de 1.800 ser disse fagenes betydning også for lokalsamfunnet og den regionale utviklingen.

Studieretninger som idrettsfag og musikk, dans og drama produserer ikke primært idrettsutøvere, kulturarbeidere og kunstnere. De er mestringsarenaer for unge mennesker med motivasjon - og i mange tilfeller- særskilt begavelse.

Av alle studieretningene i videregående skole, var det i 2015 størst andel elever ved idrettsfagene som hadde oppnådd studiekompetanse fem år etter avsluttet grunnskole. (NIFU/Udir 2015)

Samfunnets kostnader ved å ikke gi alternativer innafor studieforberedende retninger i videregående skole, vil bli svært store.

Store kostnader

Samfunnets kostnader ved å ikke gi alternativer innafor studieforberedende retninger i videregående skole, vil bli svært store.

Det er beviselig en direkte sammenheng mellom elevers utfoldelse og følelse mestring, og deres gjennomføringsevne.

Forslaget «svekker mangfoldet, og kan presse ungdom inn i studieforløp der de har mindre interesse og motivasjon til å gjennomføre», heter det i høringsuttalelsen fra Ungdommens fylkesting.

Færre alternativer

Dersom mangfoldet i den videregående skolen blir begrenset, og unge mennesker får færre alternativer til å tilegne seg nødvendig kompetanse for å fortsette utdanningsløpet og yrkeskarrieren, vil samfunnet plukke opp regningen – først gjennom et betydelig frafall i videregående skole, deretter gjennom lavere produktivitet og mindre verdiskaping.

På samme måte som struktur og kvalitet i yrkesfagene er viktig for næringsutviklingen, har musikk, dans, drama og idrett også en større betydning enn at de er viktige for den personlige utviklingen og læringen hos hver enkelt elev.

Mangler betraktninger

Jeg savner betraktninger om hvilken betydning disse studieretningene har i regionen.

Kultur og idrett er for eksempel sentrale begreper i de utviklingsstrategiene som motiverer oss i Ringeriksregionen.

Strukturforslaget snevrer inn den viktige bredden i opplæringstilbudet i vår region.

De aller mest motiverte elevene vil nok kunne dra nytte av det samme tilbudet i Drammen, og det vil kunne tilbys programfag innenfor studiespesialisering, men dette kan ikke kompensere for dagens tilbud.

Den direkte rollen som studieretningene i dag har for de fleste elevene og for miljøet i skolen selv, for det lokale kulturlivet og for den regionale utviklingen på sikt, går tapt.

Stedsattraktivitet

De 1800 ringerikingene på underskriftslista mot nedleggelse av Musikk, dans og drama på Ringerike, har helt sikkert både et personlig engasjement og en overbevisning om at tilbudet har en betydning for lokalsamfunnet.

Når jeg spør noen på Ringerike om hva de er mest stolte av, svarer de fleste:

«Utviklingen og mangfoldet i kulturtilbudet», forstått som kultur i vid forstand, inklusive idretten.

En anerkjent modell som gjør det mulig å sortere betydningen av de ulike faktorene, for å forstå et steds attraktivitet, har følgende hovedkategorier:

a) boliger og bygninger

b) ameniteter (goder, tilbud og tjenester) og

c) identitet og stedlig kultur. Innenfor hver kategori er det faktorer som har betydning for henholdsvis bedrifter, besøk og bosted.

(Telemarksforskning 2013 – Hva er attraktivitet?).

Kort oppsummert er en av konklusjonene at vår lokale identitet og vår stedlige kultur må være preget av blant annet samarbeidsånd og utviklingskultur.

Vi retter herved en advarsel til de som mener at Ringerike, og regionens videregående skoler ikke er riktig sted å investere: Med Ringerike tuller´u ikke!

Det pekes på viktigheten av å tilrettelegge for aktiviteter, et rikt kulturliv, sport og friluftsliv. I tillegg må tilbudet av kommunale og fylkeskommunale tjenester som barnehager og skoler være rikt, bredt og tilgjengelig.

Avgjørende mangfold

Skal Ringerike kunne holde på sin sterke posisjon, og skal vi være rigget for den veksten som det nå planlegges for, så er et rikt og mangfoldig tilbud til unge mennesker under utdanning helt avgjørende.

Å kutte i dette tilbudet vil være negativt for oss som allerede er her, og det vil hemme den utviklingen som er så godt i gang.

Til de som falt for fristelsen å tenke slik som jeg først gjorde, å anta at idrettsfag og kulturfag er en luksus som vi raskt og lettvint kan kutte i når vi har dårlig råd i dag:

Det kan få uante konsekvenser i morgen.

Vi retter herved en advarsel til de som mener at Ringerike, og regionens videregående skoler ikke er riktig sted å investere:

Med Ringerike tuller´u ikke!

LES OGSÅ: Stormønstring for å redde skoletilbudet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags