Ringerike uten sykehus er ikke Ringerike.

Sykehus er trygghet. Sykehus er fagfolk. Sykehus er samfunnsutvikling. Dette vet venner av Ringerike sykehus.

Derfor er det mobilisert for sykehuset over mange år. Derfor består også sykehuset, med sine velfungerende funksjoner, på tross av ulike helseministre sine skjulte planer.

Fullverdige sykehus

Senterpartiet mener det samme på Ringerike, som i fylket og på Stortinget: Det skal være tre fullverdige lokalsykehus med stedlig ledelse i Buskerud.

Det betyr at det må satses både på kompetanseutvikling og utvidelse av Ringerike sykehus. I tillegg til at det må investeres slik at Drammen sykehus også blir et solid områdesykehus.

Sykehus uten kirurgisk akuttberedskap forvitrer gradvis.

Akuttkirurgien er nødvendig for å beholde kvalitet i andre funksjoner, et godt fagmiljø og rekruttering. Uten akuttkirurgi blir resultatet ykestue eller distriktsmedisinsk senter.

60.000-80.000

Det var derfor med bekymring vi i januar hørte sykehustalen til helseminister Bent Høie om at sykehus med akuttkirurgi bør ha 60.000- 80.000 innbyggere i sitt opptaksområdet.

Helseministerens ekspertgruppe leverte en rapport der de oppga 100.000 innbyggere som passende grense. Det betyr nedleggelse av den kirurgiske akuttberedskapen ved om lag halvparten av alle norske sykehus.

Helseministeren har på spørsmål i Stortinget ikke framskaffa en faglig begrunnelse for planene. Tankegangen har likevel oppslutning i Høyre og Frp, i byråkratiet og hos enkelte profesjonsinteresser.

Men Legeforeningen er på vår side. Bare en sterk folkelig allianse av lokale krefter og dyktige fagfolk kan klare å snu skuta. 12. august i år var flere hundre fra hele landet, også Ringerike, samla til aksjon for lokalsykehusene foran Stortinget.

Mange partier var fraværende. Senterpartiet stilte med sin helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe.

Pasientundersøkelser i Norge viser at folk fortrekker det nære tilbudet og er godt tilfreds når sykehuset får arbeidsro. Risikoen for spredning av antibiotikaresistente bakterier og sykehusinfeksjoner er størst ved de største sykehusene.

Nært samspill

Det er et nært samspill mellom sykehusene i Norge. Sju av ti pasienter får fullgod behandling på et lokalsykehus.

De spesialiserte oppgavene skal til de store sykehusene, men lokalsykehusene med medisinsk og kirurgisk akuttberedskap, anestesi, fødeavdeling, røntgen og laboratorium, yter en kvalitativ god behandling: billedlig sagt som eikene i navet til de store spesialiserte sykehusene.

Alle er enige om at lokalsykehusene står for livsviktig lokal beredskap, dette gjelder også i ringeriksregionen. Senterpartiet er derfor på parti med alle som vil videreutvikle og styrke Ringerike sykehus.