Fra og med 2009 har Ringerike kommune vært innmeldt i registeret for offentlig kontroll og godkjenning.

Dette er et register for kommuner som er i økonomisk ubalanse. Det betyr at kommunen for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt lovligheten av budsjettvedtak, skal kontrolleres.

Økonomisk ubalanse

Ved inngangen til 2009 utgjorde kommunens akkumulerte underskudd cirka 100 millioner kroner, hvorav hele 85 millioner framkom i 2008! Årsakene er sammensatte. Kommunen var dermed i økonomisk ubalanse og Fylkesmannen grep da inn.

I 2009 reduserte kommunen underskuddet fra 2008 med 60 millioner kroner. Det førte til at det akkumulerte underskuddet likevel økte til 125 millioner kroner.

I årene 2010-2012 reduserte man akkumulert underskudd med 105 millioner kroner! Dermed sto man til rest med cirka 20 millioner kroner ved inngangen til 2013.

Tilbakeføringer

2013 ble et år med nytt underskudd på cirka 6 millioner, mens man i 2014 reduserte akkumulerte underskudd med 25 millioner.

Ved inngangen til 2015 var rest akkumulert underskudd på marginale 2 millioner kroner, som ventes innfridd nå ved årets slutt.

Dette betyr at Ringerike kommune i perioden 2007-2014 har håndtert en ekstraordinær anstrengt økonomisk situasjon med underbalanse på 133 millioner kroner.

I årene fra 2010 til 2014 oppnådde man å tilbakeføre 131 millioner kroner av disse.

Dette hovedsakelig som følge av endringer i drift og solid innsats fra de ansatte sin side.

Merkbart

At brukere av kommunens tjenester har merket denne prosessen i form av endringer i tjenestetilbud og innhold er helt klart.

Det hevdes at kommunens tjenester er forsvarlige, men ikke alle opplever det slik.

Eiendomsskatt

Jeg tror det også er greit å henvise til innføringen av utvidet eiendomsskatt.

For årene 2009-2015 har dette gitt en akkumulert ekstra inntekt på om lag 150 millioner kroner. Ser man den akkumulerte underbalansen i lys av dette forstår man at utvidet eiendomsskatt har hatt betydning og fortsatt vil ha det i årene framover.

Utbytte

Det samme gjelder utbytteinntektene fra Ringerikskraft samt nedsalg av 15 prosent av aksjene.

En prosess som startet i 2012.

Driftsåret 2014 ga et resultat som muliggjorde tilbakeføring av 25,5 millioner kroner i akkumulert underbalanse det året. Inntektene fra eierskapet i Ringerikskraft tilsvarer nevnte beløp.

LES OGSÅ: Plasserer 121 millioner kraftkroner i fond

Rosverdig snuoperasjon

Det er all grunn til å rose Ringerike for denne økonomiske snuoperasjonen som her er beskrevet.

Samtidig er det nok tegn i tiden som bør bringe fram vær varsom plakaten.

Ta lærdom

Nå bør man evaluere erfaringene.

Ta lærdom av hvordan det raskt kan gå dersom utgiftene på nytt framstår høyere enn reelle inntekter.

Man skal selvsagt være framoverlent med optimisme og pågangsmot. Man bør ikke ta risiko ut over bæreevne over tid.

Det bør erfaringene med Robek og kommuneøkonomi ha lært oss.

LES OGSÅ: Rådmannen: – Nå har vi råd til å satse på vekst