Ringeriksregionen står overfor store og krevende utfordringer i årene fremover.

Fra myndighetenes side forventes det tilrettelegging for betydelig vekst og utvikling for å gjøre Regionen fortjent til investeringene byggingen av Ringeriksbanen og ny firefelts E16 medfører.

Knutepunkt

For Ringerike kommune vil dette også medføre økt fokus på utvikling av Hønefoss by. Byen skal utvikles som knutepunkt med stasjonsløsning for InterCity og Bergensbanen midt i byen og det må legges til rette for framtidsrettede kommunikasjonsløsninger i og rundt sentrum.

Dette krever et godt og forutsigbart samarbeid mellom kommunen og aktørene i lokalsamfunnet.

I forrige uke møtte derfor representanter fra kommunens politiske- og administrative ledelse næringslivet ved representanter for både byutviklere og gårdeiere til dialogmøte i Næringslivets hus.

Ser behovet

Dette var en god fortsettelse av dialogen Ringerike Næringsforening (RNF) tok initiativ til for en god tid tilbake. Vi setter stor pris på at kommunens administrative og politiske ledelse stiller opp og ser behovet for jevn dialog med næringsaktørene.

RNF og Ringerike kommune er enige om at slike dialogmøter fremover skal rigges langt oftere. Heretter ønsker man å møtes til konstruktiv dialog hver annen måned.

Det er helt avgjørende at vi fortsetter den gode dialogen vi nå har på denne arenaen for å unngå unødige misforståelser og energi på avveie.

RNF og Ringerike kommune er enige om at slike dialogmøter fremover skal rigges langt oftere. Heretter ønsker man å møtes til konstruktiv dialog hver annen måned.

Hensikten med denne møteplassen er først og fremst at partene skal bidra til felles forståelse og utveksling av informasjon. Vi er inne i en svært spennende tid i Ringerike med mange store utviklingsprosjekter. Det er helt avgjørende at alle som har en rolle i dette bidrar til god dialog og godt samarbeid. Dette møtet bekrefter at både kommunen og næringslivet nå står sammen om viktigheten av dette.

Det er Ringerike Næringsforening som fasiliterer dialogmøtene og vil sammen med kommunen snart ha på plass en plan for møtene i 2017.

Åpen prosess

Det er positivt at denne arenaen benyttes jevnlig og konstruktivt. På den måten blir de ulike rollene til aktørene også tydeligere.

Samfunnsutviklingen på Ringerike styres ut ifra politiske vedtak som fattes av folkevalgte i en demokratisk og åpen prosess. I den tiden vi nå går inn i vil det bli mange saker hvor ulike interesser vil kunne stå opp mot hverandre. God dialog og rolleforståelse er derfor viktigere enn noen gang.