Gå til sidens hovedinnhold

Hans-Petter Aasen: Politisk elitesjikt

Artikkelen er over 5 år gammel

"Nyordningen vitner mer om en politisk avtale, enn forankret i faktisk behov", skriver SPs Hans-Petter Aasen om at varaordføreren blir heltidspolitiker.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et flertall i formannskapet i Ringerike kommune vedtok 23. august å innføre ordningen om at varaordfører blir heltidspolitiker. Altså at ordførers faste stedfortreder skal være på rådhuset hver dag. Det legges opp til at stillingsprosenten økes fra 20-100 prosent. Ordningen skal tre i kraft fra 01.09.16.

Elite

En slik endring av stillingsbrøken kunne ikke opposisjonspartiene i formannskapet, Sp og Frp, stille seg bak. Vi er for en revitalisering av det politiske arbeidet, vi er for sterk politisk styring og vekst og utvikling.

Men vi er ikke med på å innføre ordninger som fører til et nytt politisk elitesjikt og et usynlig maktsentrum utover allerede politiske organer.

Vi ønsker heller ikke å legge til rette for uklare linjer om hvem som kan forplikte og representere kommunen utad. Nyordningen vitner mer om en politisk avtale, enn forankret i faktisk behov.

Kan ikke forplikte

Saken reiser også prinsipielle sider. En varaordfører har ingen formell posisjon, så lenge ordfører er tilstede.

Han kan ikke forplikte kommunen og har ingen særskilt rolle utover andre politikere så lenge ordføreren er i funksjon.

I ethvert demokrati må det videre være en viss balanse mellom posisjon og opposisjon. Dette har vært et viktig hensyn ved utformingen av gjeldende reglement for politisk virksomhet i Ringerike kommune. Nå velger flertallet å forrykke denne balansen. Det er betenkelig.

Saken blir fremstilt som et nødvendig grep for at Ringerike skal oppnå vekst og utvikling. Det er en avsporing av debatten. Ringerikes vei inn i fremtiden skapes gjennom vedtak, plandokumenter og en felles innsats mot et felles mål. Det krever deltagelse fra et bredt politisk miljø.

Orden i eget hus

I tiden vi går inn i skal man være forsiktig med å pakke ting inn under fanen «vekst og utvikling». En av de viktigste forutsetningene for at dette skal skje, er at kommunen har orden i eget hus. At vi har kontroll på økonomien, og at vi viser moderasjon og måtehold.

Disse elementene er ikke i motstrid til ambisjonen om å legge til rette for utvikling i forkant av at Ringriksbanen kommer.

For ett år siden vedtok Ringerike kommune nytt godtgjørelsesreglement for politiske organer.

Ingen snakket da om større stillingsandel til varaordfører. Så er kommunevalget unnagjort, vi er ute av ROBEK, - og da tilgodeses posisjonspartiene med enda en politiker som er frikjøpt. Jeg merker meg at det ikke foretatt noen utredning om pengene kunne vært benyttet til å styrke andre deler av kommunen innen for eksempel arealplanlegging eller næringsutvikling, hvor effekten kunne vært målbar og etterprøvbar.

Krevende jobb

Ordfører har en krevende jobb, og det er krevende å være tilstede på alle arenaer som forventes. Derfor er gjeldende godtgjørelsesreglement innrettet slik at varaordfører trer inn ved behov. Dette skulle således ivareta behovet for fleksibilitet.

Vi merker oss at det ved behandlingen i formannskapet ikke ble orientert noe om i hvor stor grad dette er benyttet så langt i 2016. Jeg tror mange som sitter på lærerværelsene, på vaktrommene på helseinstitusjonene våre eller i barnehagene, ikke føler at de har behov for at politikerne bruker penger på at en vara skal betales for å være standby 5 dager i uken.

De er blitt oppfordret til moderasjon, måtehold og effektiv ressursutnyttelse. Slike holdninger må gjennomsyre organisasjonen fra topp til bunn.

Kommentarer til denne saken