Nå må du gi innspill til byplanen | Lise Bye Jøntvedt

HØYHUS? -  Forutsetningen må være at det er gode siktlinjer mellom de enkelte byggene, sier Lise Bye Jøntvedt.

HØYHUS? - Forutsetningen må være at det er gode siktlinjer mellom de enkelte byggene, sier Lise Bye Jøntvedt. Foto:

Av

– Vår sjel er hele området omkring Nordre torg, fossen, elvene, Søndre torg og sentrum, kanskje så langt ned som til og med Sundgaten, sier Lise Bye Jøntvedt, som er opptatt av folk engasjerer seg i byplanarbeidet.

DEL

Meninger20. mars er siste frist for å gi innspill til forslaget til byplan. Det er din siste mulighet til å si din ærlige mening.

Dette er min høringsuttalelse:

Høringsuttalelse til Områderegulering Hønefoss – «Byplanen»: Generelt er undertegnede fornøyd med planen og vil gi byplansjefen og administrasjonen ros for godt, og ikke minst raskt, arbeid. Jeg har imidlertid noen forslag til endringer, og ett nytt innspill.

Belysningsplan

Byplanen mangler helt en strategi for god, offentlig belysning.

Belysningsplanen må sette krav til armaturen slik at vi får et estetisk og helhetlig uttrykk i hele byen. Aller viktigst er imidlertid hvilket lys som velges. Det riktige er å velge langbølget, gult, varmt lys på minimum 3.000 Kelvin og 80 Ra.

Vi er kjent med at Ringerike kommune i det siste har byttet omkring 2.000 lampepunkter og dessverre valgt LED gatelys med 4.000 Kelvin og Ra70. Det gir dårlig langsgående jevnhet, er under minimumskravet fra Statens vegvesen, og kan gi høy synsnedsettende blending.

Det nye gatelyset i Hønefoss og noen av tettstedene i kommunen gir dobbelt så mye blått lys og bare halvparten så mye varmt, rødt lys som brukes og anbefales i mange storbyer i hele verden. Kortere bølgelengder, som sterkt, blått lys gir, påvirker døgnrytme negativt. Det øker søvnløshet, kan føre til hormonforstyrrelser, og øke risikoen for noen typer kreft.

Lise Bye Jøntvedt

Kommunestyrerepresentant for Høyre

Uheldig blått lys

Dårlig utformet belysning truer vår sikkerhet om natten fordi blending og kontrastfylte lysnivåer gjør det vanskeligere å se. Sterkt lys får pupillene våre til å trekke seg sammen og kan føre til akutt blinding, eller gi senskade over tid. Oslo kommunes belysningsplan (fra 2011) spesifiserer 3.000K og Ra80, som gir et behagelig lys å oppholde seg i.

Norges Blindeforbund anbefaler minst Ra80. Det gir bedre fargegjengivelse, noe som hjelper svaksynte å se kontraster bedre. Det er verdt å merke seg for en by som ønsker å bli en by for mennesker. Fortsetter vi å sette inn ledpærer med kaldt, blått lys vil hele byen om kvelden og natten bli blå og grå og ikke hyggelig å oppholde seg i.

Jeg ber derfor om at det innarbeides en belysningsplan for Hønefoss og alle tettstedene våre, der det påbys 2700 eller maksimum 3000 Kelvin og Ra 80.

Ny vei

Pkt. 4 – Planens lag, fra vei til gate: Jeg aksepterer ikke at Kongens gate – bybrua – Hønengata fortsatt skal være hovedtransportgaten gjennom sentrum. Bybulevard eller ikke.

Jeg ber om at det settes av areal for en ny vei vest via jernbanestasjonen, straks arbeidet med ny arealdel i kommuneplanen settes i gang.

Jeg ser at Byplanen inneholder en rekke grep som forhåpentligvis vil medføre at trafikken gjennom Hønefoss i det minste ikke øker. Men da vil likevel 20.000 biler passere gjennom bybulevarden hver eneste dag året rundt. Selv om antallet biler skulle synke under 20.000 vil det likevel være en betydelig trafikk som deler byen i to på en uakseptabel måte.

Når det gjelder Kongens gate ser jeg av illustrasjonene at gang- og sykkelvei og fortau er lagt til vestsiden av gaten, mens det på østsiden mot boligområdene bare planlegges fortau.

Jeg ber om at dette snus, slik at fortau, gang- og sykkelvei planlegges på østsiden. Dette fordi biltrafikken da vil komme lengst mulig fra boligområdet, i tillegg til at det som er tenkt plantet av trær og gress vil komme på den siden folk bor.

Fartsgrensen må ned

I tillegg til de andre tiltakene Byplanen skisserer for å få gjennomgangstrafikken ned, som prioritet for buss, gående og syklende, mener jeg fartsgrensen i Kongens gate må ned fra 40 til 30 km/t, og at «grønn mann» i lyskryssene må få noen ekstra sekunder slik at også de som ikke går så fort lenger rekker å komme seg trygt over.

Jeg ber byplansjefen ta kontakt med Statens vegvesen og komme med en plan for hvordan vi kan få trafikken ned i perioden fra Byplanen vedtas og fram til den er realisert.

Nye broforbindelser over elva må prioriteres først, slik jeg ser det. Broen over Petersøya bør tillates for kollektivtrafikk, også sett fra et beredskapssynspunkt. I tillegg til de foreslåtte broene bør det også planlegges en bro fra Benterud mot Tolpinrud. Når disse broforbindelsene står ferdige vil det effektivt minske behovet foreldre har for å kjøre barn til skolen.

LES OGSÅ: Foreldrene frykter for barnas sikkerhet: – Det blir for farlig å gå til skolen 

Enig i mye

Avslutningsvis: Jeg er enig i det byplanen foreslår om kvartalsprinsippet, høyder, materialvalg, fargepalett og grønne gårdsrom med lekeplass for barn, elvelangs fra Tippen til Schjongslunden, grønne kantsoner ved husene, blågrønne innslag i bybildet, siktlinjer mot elva og parkeringsstrategien.

Når folk flest er ute og reiser er det gjerne «gamlebyen» som oppsøkes. Det er oftest der vi finner kosen, utestedene, torghandel, spennende butikker, kafeer, gatemusikanter og gatesalg – kort sagt byens puls og sjel. I Hønefoss er det nettopp det området Byplanen tar for seg.

Vår sjel er hele området omkring Nordre torg, fossen, elvene, Søndre torg og sentrum, kanskje så langt ned som til og med Sundgaten. I hele dette området mener jeg eksisterende bebyggelse må legge føringen for hvor høyt det blir anledning til å bygge nytt. Byplanen foreslår noen hensynssoner som vil bidra til dette.

På Tippen og Øya åpner Byplanen for at det kan bygges høyhus. Det er jeg enig i. Forutsetningen må være at det er gode siktlinjer mellom de enkelte byggene, slik at man fremdeles kan se fossen og elva fra Kongens gate og bybroen, at det blir gangveier og grønne rom mellom bygningene, og at strandsonen er åpen for allmennheten.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags