Når noe ikke gikk som det skulle, er det tid for selvransakelse. Så også for Ringerike Arbeiderlag. På medlemsmøte i september oppsummerte laget Aps katastrofevalg. Her er en forkortet versjon av arbeiderlagets vurdering.

Lokalt mener laget at nedgangen på 3,9 prosent for AP på Ringerike fra forrige valg i hovedsak skyldes to faktorer:

Det er liten tvil om at uviljen fra AP sentralt om å gi garantier for oppstart av Ringeriksbanen i 2019 hadde negativ virkning. Først på slutten av valgkampen, etter press fra ordfører og fylkespartiet samt buskerudbenken til AP på Stortinget, markerte partileder Jonas Gahr Støre partiets synspunkt i lokale og regionale media.

Den andre er at Ringerike Arbeiderparti feilet i det viktige arbeidet med å bygge opp vår lokale kandidats ry blant velgerne. Anne Sandum er fra Ringerike og var fjerdekandidat på Buskerud Arbeidspartis stortingsvalgliste. Med et godt valg ville et sete i nasjonalforsamlingen vente.

Sandum har lang politisk erfaring på høyt nivå. Fra kommunen, fylket og i perioder som møtende vara på Stortinget. Kvalifikasjonene for å jobbe godt for Ringerike er uomtvistelige.

Morten L. Kværnstrøm

Ringerike Arbeiderparti

Følg på: Facebook

Stein-Roar Eriksen

Ringerike Arbeiderparti

 

Vanskelige spørsmål

Men verken posisjon og geografisk tilhørighet gjorde positivt utslag på partiets stemmeandel i kommunen. I Sandums egen valgkrets Hallingby gikk AP tilbake med formidable 13 prosent i forhold til valget i 2015.

Partiet lokalt må derfor stille seg de vanskelige spørsmålene: Ble Anne markedsført for dårlig før og under valgkampen? Har hun ståsted, appell og tillit nok?

Vi tror at en av årsakene til nedgangen i stemmer lokalt er en konsekvens av at de skiftende styrer i Ringerike Arbeiderparti de siste årene har vært lite aktive i den offentlige debatten, og at dette har svekket partiets stilling i distriktet. Det til tross for en AP-ordfører som behersker kommunikasjonens kunst til fulle.

Det nytter ikke med gjesteopptredener i media når det nærmer seg valg. Manglende initiativ til å starte og delta i politisk debatt, samt liten evne til å lytte til velgerne over tid, har alltid negativ effekt. Som Ringerike Arbeiderlag ser det, har dette påvirket velgernes tro på at partiet ønsker å lede an i politikken i kommunen.

Amerikansk modell

Nasjonalt førte flere momenter til Aps svake valgresultat. Drittpakkene virket etter hensikten: Riksmediene bet på. Til tross for offentlig enighet om at disposisjonene rundt Gahr Støres private formue var lovlige, ble konsekvensen at partilederens tidligere anerkjente innsats som utenriks- og helseminister skallet av.

Fra å være en populær politiker med et renommé som dyktig og rettferdig, gikk Gahr Støre med medias ivrige hjelp til å bli en person man burde kikke i kortene. Hans politiske motstandere lyktes i strategien etter amerikansk modell.

Mediehåndteringen på tampen av valgkampen må Ap selv ta skylden for. Når personlige rådgivere med lang erfaring fra media – blant annet har Hans Kristian Amundsen vært redaktør for Nordlys – forsøker å presse NRK og andre medier på deres redaksjonelle frihet, tråkker man over den demokratiske sperrelinjen.

Sviktet i nord

Distrikts-, forsvars- og arbeidslivspolitikken ble for lite poengtert. Så sent som 1. september kom partilederen i avisen Klassekampen med en kronikk om sosial dumping, svart arbeid og utstrakt bruk av, selv om arbeidslivspolitikk ble kjørt fram som en kampsak fra starten av.

En krisemaksimering av arbeidsledighetsandelen ble heller ikke mottatt som troverdig blant folk flest.

Vedtak om nedleggelse av militærbasen på Andøya, helikopterbasen i Troms og nedbygging av Heimevernet førte til massivt tap av stemmer i nord. Partiets politikk for forvalting av fiskeressursene og kvotesystemet gjorde også sitt til det overraskende svake valgresultatet i de nordlige fylkene.

Å kjøre fram en konkret tallfestet skatteøkning uten å begrunne tydelig hva merinntektene skulle dekke, var neppe gjennomtenkt. Trenden i valgkampene er at populistiske utspill får stadig mer oppmerksomhet, og det selvsagt velkjent innen de politiske organisasjonene.

Til slutt: Partiets grunnfjell: Få av Arbeiderpartiets tillitsvalgte kommer fra industri, jord- og skogbruk og privat sektor.

Manglende tilhørighet

Svært mange av stortingsrepresentantene og høyere tillitsvalgte rekrutteres fra organisasjonslivet i offentlig sektor, fra ungdomsorganisasjonene eller fra sjikt med høyt utdanningsnivå.

Altfor få medlemmer med «vanlige jobber» og arbeidserfaring rekrutteres til ledende verv. Resultatet er at en del arbeidsfolk i privat sektor ikke lenger føler tilhørighet til partiet, men i stedet søker til andre partier – som for eksempel FrP.

Dette må partiet sentralt ta til seg, og åpne for dem som engang stiftet Arbeiderpartiet og bygget det mektig.