Nei, Arnfinn, behovet for sosialhjelp er stabilt | Runar Johansen (H)

UENIG: - Regjeringen har altså ikke strammet inn, men tvert imot styrket innsatsen på mange av de områder Arnfinn Holten er opptatt av, skriver Runar Johansen.

UENIG: - Regjeringen har altså ikke strammet inn, men tvert imot styrket innsatsen på mange av de områder Arnfinn Holten er opptatt av, skriver Runar Johansen.

Av

Antallet som er avhengig av sosialhjelp, har ikke økt vesentlig fra 2017, lik Arnfinn Holten påstår, skriver Runar Johansen (H) i dette innlegget.

DEL

MeningerArnfinn Holtens innlegg i avisen 12. november krever tilsvar, fordi noen av hans påstander er misvisende.

I kommunens budsjett for 2018 ble kostnader til utbetaling av sosialhjelp redusert med 7 millioner kroner, fordi man mente man kunne redusere kostnadene ut ifra at en rekke nye tiltak skulle settes i gang.

Tilbakeført penger

Dette har vist seg ikke å slå til, slik at man har tilbakeført 7 millioner 1. november for å komme på samme nivå som forrige år. Antallet som er avhengig av sosialhjelp har derfor ikke økt vesentlig fra 2017 slik Holten påstår, men er derimot ganske stabile.

Holten påstår regjeringen har strammet inn på de statelige hjelpeordninger for arbeidsledige. Jeg vil komme med noen faktiske opplysninger fra det framlagte statsbudsjett for 2019, så får leseren selv bedømme om dette er reduksjoner eller styrking av tiltak:

Det går nå klart bedre i norsk økonomi, etterspørselen etter arbeidskraft øker og det er blitt færre arbeidsledige. Utsiktene for arbeidsmarkedet i 2019 tilsier at tiltaksomfanget kan reduseres, fordi det er færre uten arbeid.

LES OGSÅ: Staten velter store utgifter over på kommunen. Nå har flere havnet på sosialhjelp | Arnfinn J. Holten (KrF) 

Grupper som stiller svakere på arbeidsmarkedet vil bli prioritert når det gjelder arbeidsmarkedstiltak i 2019. Det vil si at ungdom, langtidsledige og innvandrere fra land utenfor EØS-området blir prioritert.

Jobbstøtte

Som en del av inkluderingsdugnaden foreslår regjeringen å styrke ordningen med individuell jobbstøtte med 50 millioner kroner i 2019. Styrkingen skal bidra til at flere med moderate og alvorlige psykiske helseproblemer kan få integrert helse- og arbeidsrettet bistand med sikte på overgang til arbeid.

Regjeringen gjør endringer i de to arbeidsmarkedstiltakene lønnstilskudd og opplæring, for å legge til rette for enklere og mer effektiv bruk av disse ordningene. Lønnstilskudd kan bidra til å få flere arbeidssøkere med redusert eller varierende produktivitet i arbeid. I løpet av 2019 vil ordningen med lønnstilskudd forenkles og bruken økes.

For å kunne tilby flere personer med rusproblemer tiltaksplass, foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 16,4 millioner kroner til denne gruppen.

LES OGSÅ: Sp-Aasen kritisk til budsjettkutt: – Skyver regningen over på innbyggerne 

Beregningsteknisk gir bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak samlet sett rom for å gjennomføre om lag 59 000 plasser for ledige og personer med nedsatt arbeidsevne i 2019. I tillegg kommer anslagsvis 10.300 plasser i varig tilrettelagt arbeid.

For å sikre at flere brukere får tilbud om varig tilrettelagt arbeid (VTA), foreslås bevilgningen til VTA styrket med 22,5 mill. kroner i 2019. Satsingen inkluderer personellressurser.

Fontenehuset

I tillegg finner jeg noen eksempler fra statsbudsjettet 2019: 5 millioner kroner til ferietiltak for barn fra lavinntektsfamilier. 46 millioner kroner til gratis kjernetid i barnehage for toåringer fra familier med lav inntekt, 60 millioner kroner til å styrke bostøtteordningen for barnefamilier og andre store husstander. Fontenehusene i Norge 34,1 millioner i støtte og 1 million fra kommunen lokalt.

Regjeringen har altså ikke strammet inn, men tvert imot styrket innsatsen på mange av de områder Holten er opptatt av.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags