Hvem er politikerne til for? | Hege Irene Fossum (KrF)

Hege Irene Fossum

Hege Irene Fossum Foto:

Av
DEL

MeningerErik By har sagt: «Politikerne må en gang lære både i Norge og andre steder – at de er ikke våre herrer. I demokratiet, skal de være klar over hver eneste dag de våkner og hver eneste dag de går og legger seg, at de er våre tjenere. De er folkets tjenere».

Å være folkets tjener og folkets representant i kommunestyret er et stort ansvar, og medfører mange dilemmaer. Nettopp fordi innbyggerne har forskjellige meninger, ønsker og prioriteringer. Og fordi den ideologien hvert enkelt parti har som utgangspunkt er forskjellig. Alle partiene ønsker å gjøre det beste for innbyggerne i sin kommune, men politisk ideologi fører til ulike vurderinger og løsninger.

Derfor er det viktig at du gir din stemme ved valget, for å påvirke hvilken retning politikken skal ta i de neste 4 årene.

KrF setter mennesket i sentrum for vår politikk, med det kristne menneskesynet, nestekjærlighet og forvalteransvar som våre grunnverdier. Derfor satte Hole KrF foten ned da Hole kommune måtte gjøre dramatiske nedskjæringer i budsjettet for 2016 etter at kommunen mistet betydelige skatteinntekter og derfor fikk et stort underskudd:

Av hensyn til barna ville ikke KrF støtte et budsjett der voksentettheten i barnehagene skulle reduseres, og det ble enighet i flertallssamarbeidet om å skjerme dette området.

Høyre ville kutte enda mer i ulike tjenesteområder enn det rådmannen foreslo, for å ta økonomisk styring og unngå å komme i Robek (under offentlig administrasjon ved fylkesmannen).

KrF satte foten ned her også, sammen ned Frp. Vi gikk ikke med på ytterligere budsjettkutt i pleie og omsorgssektoren, slik Høyre ville. Kvalitet og forutsigbarhet i disse tjenestene var viktigere for KrF enn å unngå å havne i Robek en kortere periode.

Kostnadsnivået i alle tjenesteområdene måtte ytterligere ned, for å tilpasse driften til den nye økonomien. For KrF var det viktigere å bruke tid på omstillingene og sikre gode forutsigbare prosesser enn å skjære ned kostnadene så kraftig over så kort tid at det var mulig å unngå Robek-spøkelset.

KrF var med på å innføre midlertidig eiendomsskatt fra 2016 for å betale ned underskuddet raskere (komme fortere ut av Robek). Eiendomsskatten bidro til et mer forsvarlig budsjettnivå under omstillingen, og var et viktig bidrag for å komme i balanse og få tilbake styringsretten over kommunens egen økonomi.

Kommunen er ute av Robek fra og med 2019. Høyre, Frp og Røberg (uavhengig) sto bak kommunestyrets flertallsvedtak om å fjerne eiendomsskatten f.o.m. 2019. KrF stemte imot fordi vi mener det var for tidlig å fjerne den.

Kommunen er ikke i mål med å bygge opp igjen et stort nok disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette svingninger, og for å kunne håndtere lån.

Kommunen har heller ikke tilstrekkelig investeringsfond. En av konsekvensene kan bli at kommunen ikke får råd til å gjennomføre nødvendig utbygging av ungdomsskolen, som må stå ferdig til et større ungdomskull om to år. Det hadde vært bedre å ha eiendomsskatten minst ett år til av hensyn til skolegangen for ungdommene i bygda.

Igjen var det menneskene og ikke prinsippene som var viktigst for KrF. Flere innbyggere ba oss om å beholde eiendomsskatten litt til av hensyn til eldreomsorgen og muligheten til å investere i skole og omsorgsboliger.

Hole KrF vil prioritere å bygge opp igjen en bærekraftig økonomi i kommunen for å sikre gode tilbud til barn, unge, eldre og funksjonshemmede i barnehage og skole, pleie og omsorg m.m.

I kommende periode vil KrF bidra til alle barn og unge skal få være med i fritidsaktiviteter, og Hole KrF vil fylle på det kommende fritidskortet med ekstra kommunale midler. Tilgang til friluftsområder og kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for alle er et prioritert område for oss, der mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få mulighet til å delta på lik linje med andre.

Vi vil styrke psykisk helse, helsestasjon, tidlig innsats for barn og unge og bekjempe mobbing. KrF vil også videreføre den gode kvalitet i eldreomsorgen i kommunen og styrke livskvaliteten gjennom godt utbygde aktivitetstilbud, tilgang til kultur- og naturopplevelser og mulighet til å praktisere sin egen tro eller livssyn

Hole KrF har over mange år arbeidet for å sikre nok midler til kirken. I sist periode fikk vi flertallspartiene med oss på et betydelig løft som har styrket den kirkelige virksomheten til gode for innbyggerne, utvidelse av gravplassen i bygda så vi har nok gravplasser framover, bedre arbeidsforhold for gravplassarbeiderne og ikke minst fått ned noe av vedlikeholdsetterslepet på kirkebyggene.

Hole KrF vil fortsette denne linjen framover. Politikken er til for menneskene, og KrF skal drive politikk for dem som trenger det mest.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags