Vi påvirkes av reformer og sentralisering | Harald Antonsen (Sp)

SP-POLITIKER: Harald Antonsen fra Jevnaker.

SP-POLITIKER: Harald Antonsen fra Jevnaker. Foto:

Av

– Er svaret færre og større enheter og sentralisering? Skal bare penger få styre? Jeg mener at svaret er nei.

DEL

Valg 2019: DebattFor ganske nøyaktig to år siden skrev jeg et innlegg om reformer og sentralisering i forbindelse med stortingsvalget. Det nærmer seg valg igjen. Hvordan står det til i dag?

Kommunereformen er en av mange strukturreformer som den sittende Solberg regjeringen har fått vedtatt i Stortinget med varierende støttespillere. I 2016 hadde vi folkeavstemninger på Ringerike og Hadeland. Det ble ingen sammenslåinger da, men vi kan forvente en ny runde kommunereform fra 2020 av. Er Jevnaker, Lunner og Hole trygge?

Siden 2016 er 31 kommuner slått sammen med tvang. Jevnaker Senterparti har støttet Senterpartiets «Selvstendighetsgaranti» og garanterer å kjempe for at Jevnaker skal bestå som egen kommune de neste fire åra!

Regionreformen. De nye fylkene Innlandet og Viken er snart et faktum. Jevnaker og Lunner vedtok å gå til Viken. I Jevnaker foreslo Senterpartiet å avvente situasjonen og stemte derved imot å gå til Viken.

Viken fylke er en unaturlig konstruksjon som blir for stor, dyr og tungdrevet. Senterpartiet vil oppløse Viken.

Dersom Viken blir oppløst vil Jevnaker Senterparti fremme forslag om folkeavstemning i Jevnaker kommune for å få folkets råd om fylkestilhørighet. Valget vil etter Jevnaker Senterparti sitt syn stå mellom Buskerud eller Innlandet.

Politireformen er neste. Den kjenner Ringerike, Hole og Jevnaker også godt til. Nordre Buskerud politidistrikt har blitt redusert til Hønefoss politistasjon og politidistriktet flyttet til Tønsberg. For Hadeland sin del er det i Hamar ledelsen for Innlandet politidistrikt befinner seg.

På landsbasis er det slått sammen eller lagt ned 15 politidistrikt. 122 lensmannskontor er lagt ned. Regjeringens såkalte «Nærpolitireform» er i praksis det største sentraliseringsprosjektet i politiet noen gang.
Senterpartiet gikk imot reformen i Stortinget og vil framover jobbe med å avbøte skader som er kommet som følge av reformen. Jevnaker senterparti ønsker en større politistyrke i Hønefoss.

LES OGSÅ: Dette er oss og dette står vi for | Harald Antonsen (Jevnaker Sp)

Domstolene. Regjeringen har sagt at denne strukturen skal endres, med sikte på å redusere antall domstoler. Å styrke kapasitet og kompetanse er begrunnelsen. Forslag til hvilke som skal legges ned vil ikke bli presentert av regjeringen før etter kommunevalget.

Senterpartiet vil opprettholde en desentralisert domstolsstruktur for å ivareta den lokale rettspleien og sikre folk lett tilgang til konfliktløsning.

Lokalsykehus. Det har vært kamp om akuttfunksjoner ved flere sykehus de siste årene. Det kan komme til å fortsette og sentralisering av tjenester til store regionale er i gang.
La det være helt klart. Buskerud Senterparti sine kandidater til fylkestinget i Viken har følgende programforpliktelse med seg inn i valget: «Sykehusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike skal bestå og skal ha fødeavdeling og fulle akuttmedisinske funksjoner.»

Høgskoler og universiteter. For to års siden skrev jeg «Også her er det iverksatt en strukturreform. Målet er nok en gang «færre og sterkere» institusjoner. 12 institusjoner er tatt bort ved sammenslåing, men ingen studiesteder er så langt lagt helt ned.» Situasjonen i dag er at to studiesteder er lagt ned; Nesna og Sandnessjøen.

Også Universitetet i Sørøst-Norge har åpnet for å diskutere nedleggelser. Senterpartiet har gått imot reformen og har varslet omkamp i Stortinget om nedlegging studiesteder.

Brann- og redningstjeneste. I Stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet mener regjeringen at det er behov for «færre og større» brann- og redningsvesen. Det skal også utredes strengere krav for ledelse, bemanning og krav til utdannelse.

Senterpartiet har advart mot nye krav som kan svekke små brann- og redningsvesen, som ofte er basert på frivillig personell. Jevnaker Senterparti vil ikke gå inn for noe som svekker brann- og redningstjenesten i Jevnaker.

Forsvaret. Stortinget vedtok en ny langtidsplan for Forsvaret høsten 2016. Langtidsplanen legger opp til flere endringer i baser og lokalisering som må ses på som sentralisering av tjenestene. Jevnaker Senterparti vil ha et sterkt forsvar som er rustet for sin hovedoppgave, forsvar av norsk territorium, og støtter Forsvarets arbeidsplasser i vårt nærområde.

Harald Antonsen

1. kandidat, Jevnaker Senterparti

Strukturreformen i NAV. 19 regionkontor er blitt 12. Den regionale utviklingen vil i 2019 dreie seg om endringer på kommune- og kontornivå. Når kommuner slås sammen etableres også nytt felles NAV-kontor. Samtidig etableres mange vertskommunesamarbeid. Vertskommunesamarbeid innebærer at kommuner samarbeider om felles NAV-kontor.

Samlet sett er ca. 180 NAV-kontor i en sammenslåingsprosess. Senterpartiet gikk imot målet om færre og større kontor, fordi partiet mener NAV må ha best mulig lokal forankring. Vi vil at NAV-kontoret på Jevnaker skal bestå.

Skattekontor reformen. For to års siden skrev jeg at Finansdepartementet hadde besluttet å redusere antall skattekontorer fra 107 til 61. Begrunnelsen er at digitalisering reduserer behovet for personlig frammøte og større og bedre fagmiljø. I dag er 50 skattekontor lagt ned.

Senterpartiet forslo at Stortinget skulle behandle omorganiseringen og ba om en utredning av kontorstrukturen ut fra distriktspolitikk og hensyn til arbeidsplasser.

Så vil jeg til slutt ta med at halvparten av landets passkontor er nedlagt og at antall dager for postombæringen blir redusert fra 5 til 2,5 dager pr. uke. Deretter skal vi få lov til å hente den sjøl i nærmeste post i butikk.

Det er viktig å se litt tilbake til hva som har skjedd rikspolitisk og hvordan dette påvirker kommunene. Hva er best for din kommune og deg?

Er svaret færre og større enheter og sentralisering? Skal bare penger få styre? Jeg mener at svaret er nei.

LES FLERE INNLEGG:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags