Igjen blir det presentert en illusorisk skisse av alle muligheten en utbygging av Petersøya vil gi byen og kommunen. En grønn lunge kan det synes som, med små dukkehus klumpet sammen i sentrum av øya og med en liten dukkepark.

Solidaritetslista har hele tiden gått imot utbygging, og vi vil ikke gi. Til de politikere som fortsatt tror at dette vil gå gjennom, så vil jeg minne om rapporten som Miljødirektoratet har utferdiget.

Petersøya er en sjelden naturtype, en såkalt stor elveør med flomdammer, og derfor bør det ikke foretas en ytterligere gjenfylling av våtmarksvika. Rapporten konkluderer med følgende: «Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep. Kantsonen av skog mot lokaliteten bør forsøkes bevart.»

Men tilbake til innlegget fra Arne Broberg, Ringerike Høyre, i Ringerikes Blad 26.8. Det som ikke kommer fram på skissen og som bare blir forsiktig nevnt, er at øya må heves.

En utbygging betyr jo at området må flomsikres, og dette ser vi ikke på de illusoriske skissene som er presentert i lokalavisen. Et flomvern medfører at øya må «heves» 1,5 til 2 meter for å sikre bebyggelse og infrastruktur ved en større flom. Dette er ikke kommunisert til kommunens innbyggere.

Elvekanten vil følgelig bli en «mur» av grov stein hellende mot elva – ikke spesielt grønt og ikke særlig attraktivt som friområde, og et reelt teknisk inngrep. Petersøya er noe helt spesielt, og det skal den fortsatt være.

Den skal bevares og forvaltes slik at denne sjeldne naturtypen kan være til glede for alle. Støtt derfor Solidaritetslistas kamp for varig vern av Petersøya.

LES FLERE LESERINNLEGG OM PETERSØYA: