Gå til sidens hovedinnhold

Marit Stubbraaten: – Kampen om Petersøya er ennå ikke vunnet

Artikkelen er over 6 år gammel

– Føler ikke Ringerike Høyre seg forpliktet til å følge opp moderpartiets løfter om en bærekraftig byutviklingspolitikk ved lokalt å gå inn for vern av Petersøya som blågrønn lunge, spør Marit Stubbraaten i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Petersøya ble for alvor satt på kartet igjen som tur- og rekreasjonsområde etter at denne naturperlen midt i byen ble ryddet for busker og kratt i 2013.

Denne dugnadsinnsatsen er siden blitt fulgt opp av kommunens folk, som slår den store sletta, og av ildsjeler fra Petersøyas venner, som plukker søppel og holder krattjungelen nede.

Brukes hver dag

I dag brukes Petersøya hver dag året rundt av stadig flere brukergrupper som vet å sette pris på dette flotte nærturområdet. I en rangeringsrapport over bynære friområder får Petersøya toppkarakter som A-område «med meget store friluftsverdier», og det anbefales at «planer som forringer A-områdenes verdi ikke bør iverksettes».

Kommunens fagfolk fulgte opp denne utredningen ved at rådmannen fremmet forslag om at Petersøya ikke bør nedbygges med boliger, men i sin helhet reguleres som friluftsområde i den nye kommuneplanen.

Politikerne avgjør

Men velgerne bør merke seg at det er lokalpolitikerne som til slutt skal avgjøre Petersøyas skjebne. Og så sent som i siste formannsskapsmøte stemte representantene fra Høyre og Fremskrittspartiet for at Petersøya skulle utredes med tanke på boligbygging. heldigvis ble dette forslaget nedstemt, og de andre partiene støttet rådmannens anbefaling om at Petersøya i det videre planarbeidet ikke skal vurderes som framtidig boligområde.

Denne siste hendelsen viser at kampen om Petersøya ennå ikke er vunnet selv om det per i dag er flertall i kommunestyret for å bevare Petersøya som friområde.

I den forbindelse vil jeg gjerne minne om at ordboka definerer et friområde som «et åpent, ubebygd område til lek og rekreasjon», og nettopp slik brukes Petersøya i dag.

«Grønt miljø»

Høyres Arne Broberg og Conceptors talsmann Per Arvid Andersen er trolig nokså alene om å mene at Petersøyas verdi som friområde ikke blir forringet ved at store deler av grøntarealene bygges ned med boliger.

«Den balanserte utbyggingen» som Broberg sier ja takk til, betyr i praksis at både den vesle «hundremeterskogen» og den store sletta som er turmål og tumleplass for barnehagebarn og skoleklasser, vil bli nedbygd.

En slik politikk samsvarer dårlig med en resolusjon fra

Høyres landsmøte 2014 med tittelen «Blå politikk – grønt bymiljø». Her står det at Høyre vil:

  • Bevare parker og friområder i byene og skjerme disse mot utbygging.
  • Tilrettelegge slik at byenes grønne og blå lunger er tilgjengelige for alle.

Føler ikke Ringerike Høyre seg forpliktet til å følge opp moderpartiets løfter om en bærekraftig byutviklingspolitikk ved lokalt å gå inn for vern av Petersøya som blågrønn lunge?

Det er mange velgere som gjerne vil vite hvor Høyre og Fremskrittspartiet står i denne saken før de går til valgurnene. De andre partiene har for lengst tonet flagg og erklært at de vil beholde Petersøya som friområde til beste for fellesskapet i stedet for å privatisere og urbanisere størsteparten av området med boliger.

Bynære områder

I et mer langsiktig byutviklingsperspektiv blir det ekstra viktig å ta vare på bynære grøntområder som Petersøya siden kommunen ønsker at mange flere skal bosette seg i byen.

Og når Ringeriksbanen og nye E16 er på plass, spår mange at innbyggertallet kan bli fordoblet hvis Hønefoss klarer å markedsføre seg som en attraktiv by å flytte til.

Å kunne tilby et vakkert tur- og rekreasjonsområde i gang- og sykkelavstand fra byen og elva vil bidra til å lokke både urbane unge mennesker, barnefamilier og eldre til å bosette seg i byen.

Og ledige tomtearealer til nye boligområder finnes det heldigvis nok av andre steder i byen, så hvorfor skal vi da bygge boliger på den flomutsatte Petersøya? Å tillate boligbygging på byens mest populære friområde, vil også uten tvil svekke Hønefoss`omdømme som seriøs miljøby. Så for å få til en bærekraftig byutvikling bør lokalpolitikerne lytte til kommunens fagfolk, som sitter på mye relevant kompetanse.

Neglisjerer anbefaling

Dette gjelder ikke minst i Petersøya-saken hvor det virker underlig av Høyre og Fremskrittspartiet å neglisjere anbefalingen fra kommunens Miljø- og arealforvaltning, særlig fordi både Høyre og de store utbyggerne i flere avisinnlegg har etterlyst tydelige signaler og overordnede planer fra kommunens administrasjon..

Petersøyas venner er en upolitisk pressgruppe som jobber på flere fronter for å sikre vern av Petersøya som ubebygd grøntområde til beste for de mange som bruker «øya» som tur- og rekreasjonsområde. I løpet av 2014 fikk vi legge fram våre argumenter i flere partilag og foreninger. Og ikke minst møtte vi en overveldende positiv respons fra grasrota på Ringerike da vi gikk ut i byen og samlet over 2000 underskrifter til støtte for saken før vi satte foreløpig sluttstrek ved årsskiftet. Og på Facebook finnes det 395 registrerte venner av Petersøya.

I tillegg til dette har mange enkeltpersoner og foreninger engasjert seg som Petersøyas venner ved å skrive støtteinnlegg i Ringerikes Blad. Dette forteller om en bred, tverrpolitisk folkeopinion, som de folkevalgte politikerne ikke bør neglisjere når de skal avgjøre Petersøyas skjebne etter valget.

I en så viktig sak har velgerne krav på å få vite hvilke partier som vil bevare Petersøya grønn og uten boliger – før de avgir sin stemme ved høstens lokalvalg.

Og som velger kan DU påvirke utfallet av saken ved å stemme på rett parti.

LES FLERE LESERINNLEGG OM PETERSØYA:

Kommentarer til denne saken