Spørsmålet om velferdsteknologi innenfor eldreomsorgen er et aktuelt tema, som bør oppta mange, spesielt også fordi Ringerike har en større andel eldre over 70 år enn sammenlignbare kommuner,

Det er innledningsvis nødvendig å poengtere og understreke at velferdsteknologiske løsninger ikke kan være en erstatning for eksempelvis sykehjem eller andre institusjonsbaserte løsninger, men heller som et supplement.

For eldre med så svekket funksjonsevne at de ikke klarer å gjøre seg nytte av velferdsteknologiske løsninger i sitt eget hjem, er sykehjem den beste løsningen. Men også her kan velferdsteknologi komme til nytte både for beboere og de ansatte.

Nødvendig å kartlegge

Det er hensiktsmessig å legge bedre til rette for at brukere av hjemmetjenester kan ta i bruk velferdsteknologi i hjemmet sitt, slik at eldre kan bli mest mulig selvhjulpne og mestre oppgaver gjennom tilrettelegging. Det er derfor nødvendig å kartlegge behov og ønsker for typen omsorg hos eldre mennesker for å avdekke det reelle behovet for slik teknologi. Det vil da være lettere å finne et omsorgstilbud mest mulig tilpasset den enkeltes behov og forventninger.

Det er åpenbart for meg at en god eldreomsorg vil kreve mye penger og flere ansatte for å møte den nært forestående sterke veksten i antall eldre. Det er derfor hensiktsmessig med nok ansatte, men også god kunnskap om helse og velferd hos eldre for at beboere eksempelvis ved sykehjem får en forsvarlig pleie og et godt aktivitetstilbud. Økt bruk av velferdsteknologi krever tilstrekkelig arbeidskraft innenfor ergonomi og nok ressurser til opplæring i bruk av hjelpemidler hos eldre. I tillegg vil støtte til velferdsteknologi koste mye penger, spesielt om støtten til løsninger skal utvides. En av de vanligste formene for tilskudd til velferdsteknologi er installasjon av heis eller rampe for eget hjem.

Tidlig innsats

Det vil alltid være behov for sykehjemsplasser for de lengst levende blant oss. Imidlertid kan velferdsteknologiske løsninger redusere noe av behovet for institusjonsbaserte tjenester for eldre. Jeg vil påpeke betydningen av tidlig innsats og forebygging overfor eldre mennesker.

Det er spesielt viktig å bruke ressursene innenfor eldreomsorgen til de som har størst behov for pleie og omsorg (sykehjem), samtidig som flere kan bo i sitt eget hjem lengst mulig. Det er hensiktsmessig i denne sammenheng å tenke best effektive omsorgsnivå (beonprinsippet).

Ringerike Venstre har i sitt valgprogram for 2015–19 programfestet utprøving av velferdsteknologiske løsninger hos hjemmeboende eldre, men også hos institusjonsbeboere.