I likestillingskampen har vi vunnet noen kamper, men fortsatt er det slik at vi må kjempe for at kvinner i enkelte bransjer skal ansettes i hele stillinger og få en arbeidstid/fritid i samsvar med det øvrige samfunn.

Heltid er en forutsetning for likestilling og en viktig sak for Norsk Sykepleierforbund. Det er viktig å etablere en heltidskultur for at ansatte skal få en lønn de kan leve av, og opparbeide bedre pensjon. Det er også viktig for å rekruttere menn inn i yrket vårt.

Deltidskultur gir et svakere fagmiljø, dårligere kontinuitet, høy turnover og lite forutsigbarhet. Deltid er realiteten for mange sykepleiere, jordmødre, helsesøstre og helsefagarbeidere. Den etablerte deltidskulturen gir et dårligere fagmiljø, og går derfor ut over den tjenesten pasientene får. Deltid gir dårligere kvalitet og setter pasientsikkerheten er i fare.

Siden 2013 har Norsk Sykepleierforbund samarbeidet med Fagforbundet, Delta og KS om tiltak for å fremme heltid i kommunene. Det har blant annet resultert i Heltidserklæringen og at partene gjennom hovedtariffavtalen har forpliktet seg til å legge planer for å redusere deltid i sin kommune.

Nyutdannede sykepleiere sier at det er avgjørende at de kan få jobbe heltid for at de skal bli i yrket.

Målet med å redusere deltiden er blant annet å gi pasientene og brukere et bedre tilbud. Nyutdannede sykepleiere sier at det er avgjørende at de kan få jobbe heltid for at de skal bli i yrket.

Vi vet at allerede i dag mangler 4 av 10 kommuner sykepleiere. Løsningen vil være å øke antall heltidsstillinger, ha fokus på gode arbeidstidsordninger og tilby en anstendig lønn.

Det er politikerne som sitter med nøkkelen, de må ta på alvor hvilken framtid de mener befolkningen skal ha når det kommer til helse- og omsorgstjenester.

Det er derfor viktig å jobbe systematisk for å fremme heltidskultur. Vi er avhengig av godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledere, vilje til å løse utfordringene, og politisk forankring.