Gå til sidens hovedinnhold

Erik Grimm: Dammyrdalsveien - spørsmål til Ringerike kommune

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommentarer til

Kommunen svarer: Veien vil gi bedre adkomst til viktige friluftsområder

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole mottok søknad om bygging av landbruksvei i juli 2013. Den aktuell veitraseen ligger i både Ringerike og Hole kommune. Det er snakk om en veilengde som til sammen utgjør 1975 meter, hvor ca. 510 meter av traseen er eksisterende traktorvei og har altså vært opparbeida og i bruk fra tidligere.

I søknaden er interessene i veien oppgitt, hvor skogbruket er angitt med 70 prosent og annet med 30 prosent. Det er fra søkers side angitt at veien vil gi bedre adkomst til viktige friluftsområder og gi nye muligheter for rundturer med sykkel eller på ski.

Bedre utnyttelse

Når vi mottar søknader om bygging av landbruksvei blir de sendt på høring til statlige myndigheter og aktuelle interesseorganisasjoner som får mulighet til å uttale seg til tiltaket. Kommunen må i sin behandling vurdere de innspillene som kommer, og nytten av veien. Nytten går ikke bare på frakt av tømmer, men også på tilgang til området for skjøtsel av skogen (slik som planting og ungskogpleie) og som beredskap ved skogbrann. Denne veien vil knytte to eksisterende veianlegg sammen og det fører til en bedre utnyttelse av infrastruktur i denne delen av marka.

Området som veien skal bygges i ligger innenfor markagrensen og omfattes derfor av markaloven fra 2009. I denne saken har det vært ulike oppfatninger om hvorvidt tiltaket, med bygging av landbruksvei, omfattes av byggeforbudet i marka og hvorvidt tiltaket også skal behandles etter markaloven i tillegg til landbruksvegforskriften. Det har derfor vært flere runder og klagebehandlinger underveis.

Ringerike kommune er av den oppfatning at det juridiske spørsmål har vært tilstrekkelig vurdert og at vi har fått avklart hvilket lovverk tiltaket skal behandles etter.

Krav om utførelse

I kommunens vedtak om tillatelse til bygging av veien er det stilt krav om utførelse av tiltaket. Det er blant annet stilt krav om at veien skal bygges som en fyllingsvei (det vil si at veien skal bygges med så små inngrep som mulig). Videre er det også stilt krav om at brøyting kun skal skje når det er behov ut ifra hensynet til driften. Brøytingen skal skje i samråd med Skiforeningen. Det ble sist gjennomført befaring sommeren 2017, etter at kommunen ble kjent med at det var igangsatt byggearbeider, og det ble stilt spørsmål om trasé og byggemåte.

Kommunen er kjent med at Sivilombudsmannen ser på saken, og avventer utfallet av dette.

Heidi Skagnæs, enhetsleder miljø- og arealforvaltningen

vedrørende  mitt innlegg av 12. ds. (Heidi Skagnæs, enhetsleder miljø- og arealforvaltningen).

1. Dammyrdalsveiens lønnsomhet for skogsdriften. Du opplyser i ditt tilsvar at Løvenskiold i sin søknad har oppgitt at skogbruket er angitt med 70 prosent og «annet» med 30 prosent. Dersom den driftsmessige fordelen ved veien er under halvparten av kostnaden, skal veien ifølge landbruksveiforskriften reguleres i henhold til plan og bygningsloven.

Lønnsomheten av veianlegget er derfor meget viktig når det gjelder den formelle behandlingen av veiprosjektet. Landbrukskontoret har kun vurdert saken på grunnlag av Løvenskiolds tall og uten, på tross av gjentatte oppfordringer, å kontrollere beregningene. Det sier seg selv at lønnsomhetsberegninger er av stor viktighet og en forutsetning før byggetillatelse gis.

Jeg anmoder derfor landbrukskontoret å kontrollere lønnsomhetsberegning som er utført av tidligere avdelingssjef i Oslo kommunes skoger Jan M. Fredriksen med grunnlag i Løvenskiolds søknad og stedlig befaring. Det er kun innsparinger for skogsdriften som skal legges til grunn for å avgjøre om veiens lønnsomhet er over eller under 50 prosent.

2. Dammyrdalsveien som fyllingsvei med så små inngrep som mulig. Landbrukskontoret sier; «I kommunens vedtak om tillatelse til bygging av veien er det stilt krav om utførelse av tiltaket. Det er blant annet stilt krav om at veien skal bygges som fyllingsvei som betyr at veien skal bygges med så små inngrep som mulig.» Den siste befaringen ble gjennomført sommeren 2017, etter at kommunen ble kjent med at det var igangsatt byggearbeider, hvor det ble stilt spørsmål om trasé og byggemåte.

Oppfyller den praktiske og utførte byggemetoden av veien kommunens krav om at den skal bygges som fyllingsvei med så små inngrep som mulig?

Hvordan vil kommunen reagere overfor Løvenskiold dersom veien er bygget i strid med kommunens forutsetninger?

Les også

Erik Grimm: Ringerike kommunes rovdrift på Marka

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.