Verktøyene for å forkorte planleggingstiden på samferdsel finnes.

29. februar 2016 er en spennende dag for mange. Da legger transportetatene frem sine forslag til utbyggingsprosjekter for de neste årene. Vi har alltid forventninger til at dette skal bli en viktig dag også for Buskerud. Fremragende infrastruktur er nødvendig for framtidig utvikling og er grunnlaget for næringsutvikling og arbeidsplasser i fylket vårt.

Det er 25 år siden jeg begynte å arbeide i NHO, og fortsatt venter en rekke store og viktige samferdselsprosjekter på å bli gjennomført i regionen. Jeg nevner i fleng Ringeriksbanen, E16 mot Hønefoss, stabil Øst-Vest forbindelse, Rv 23 Oslofjordforbindelse og Buskerudby-prosjektet. Andre viktige prioriteringer er krysningsspor på Bergensbanen, godsterminal-løsning og havnefasiliteter.

LES OGSÅ: Rett inn i Nasjonal transportplan på mandag?

Lang tid

Dette viser at ting tar tid – veldig lang tid!! Gjennomsnittlig planleggingstid for vei- og jernbaneprosjekter er hele ti år. NHO mener dette bør halveres.

Kunne man kutte kommunedelplaner og gå rett på reguleringsplaner, kan det spares inntil to år. Et slikt konkret grep kan bety mye for et fylke hvor en rekke prosjekter har levd sitt lange liv i en kommunal spissrotgang uten ende. Det er liten tvil om at dette har bidratt til trenering av framkommelighet for næringslivet og tapt verdiskapingen.

For det er dette det handler om for næringslivet, å gjøre veien fra festtaler til snorklipping kortest mulig. I tillegg til å kutte kommunedelplan, finnes det også andre virkemidler som: tidsfrister, økt bruk av statlig plan og begrense muligheter til å utrede nye alternativer i planfasen.

Vår erfaring er at etatenes innspill til neste Nasjonal transportplan (NTP), som skal vedtas i Stortinget neste vår, er et godt faglig begrunnet dokument.

Utfordring

Utfordringene innenfor samferdselssektoren er enorme. Både ved at man fremdeles har et stort vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur, men også at vi skal vi kunne legge til rette for arbeidsplasser og en betydelig befolkningsvekst de kommende årene. Det vil sette infrastrukturen på prøve.

Norsk næringslivs konkurranseevne påvirkes av hvilke rammebetingelser man stilles ovenfor. Situasjonen er at flere og flere bedrifter møter stadig tøffere internasjonal konkurranse. Utbygging av god samferdsel blir da en viktig forutsetting for å kunne ha et konkurransedyktig næringsliv. Det er ikke minst viktig i disse omstillingstider.

Positiv endring

Ambisjonsnivået til gjeldende NTP er store og dette har også blitt fulgt opp med bevilgninger over statsbudsjettet. Vi har etter mange tiår med underinvesteringer, heldigvis sett en positiv endring de senere årene. Investeringsbehovet frem mot 2050 er anslått til 1500 milliarder kroner og vi har et vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur på 35-65 milliarder kroner.

Skal vi løse disse utfordringene har NHO forventninger til at de økonomiske rammene i neste NTP må øke, og at halvparten av investeringsbehovet dekkes i neste NTP. Konkret gir dette en investeringsrammen som samlet sett bør økes til 780 milliarder kroner (inkl. bompenger).

Forventninger

Vi har forventninger om at planforslaget prøver å adressere viktige problemstillinger; som hvor mye midler skal man bruke, hvor prioriterer vi disse midlene, hvordan bruker vi midlene mest mulig effektivt, og hvordan sørge for at man har klare planer. For NHO Buskerud er det særlig viktig at planforslaget har prioritert prosjektene E16 Sandvika – Hønefoss, Ringeriksbanen, Rv 23 Dagslett – Linnes, E 134 oppgradering Strømsåstunellen, Oslofjordforbindelsen del 2 og Øst-Vest-forbindelsen, Rv52 og flere krysningsspor på Bergensbanen.

Det må være lov å være optimist.