Arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033 er i gang. Styringsgruppen med veidirektør Terje Moe Gustavsen i spissen har i høst prisverdig invitert næringslivet til regionvise innspillsmøter.

Samferdselsetatene fikk med seg klare innspill da de i Drammen møtte representanter for næringsliv lokalisert i Statens vegvesen region sør.

Et velfungerende samfunn er avhengig av god mobilitet. Dette er viktig både for folk flest, næringsliv, transportsektoren og offentlige virksomheter. Dette har også til alle tider vært en driver for utbygging av veier, jernbane, flyplasser og havner i landet vårt.

Det er positivt at samferdselsplanleggingen også legger til grunn flere viktige hensyn som trafikksikkerhet, miljø, utvikling av naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner og byutvikling.

Grete Karin Berg

Regiondirektør i NHO Buskerud

 

Samferdsel er samfunnsutvikling

Samferdsel handler ikke lenger bare om å få på plass infrastruktur fra et sted til et annet. Samferdselsplanleggingen handler også om hvilken samfunnsutvikling vi ønsker oss.

Fremtidens velferd er avhengig av et verdiskapende næringsliv. Derfor må det i all planlegging av samfunnsutvikling, også utviklingen av samferdselsløsninger, legges stor vekt på næringslivets behov.

Varer skal fram til kundene på en mest mulig effektiv måte, både innen landets grenser og til utlandet. Råvarer skal også fraktes fra inn- og utland. Bygg- og anleggssektoren og tjenestesektoren trenger også god og forutsigbar infrastruktur, ikke minst reiselivet som skal tiltrekke seg kunder fra hele verden.

Effektive samferdselsløsninger er viktig for bedriftenes produktivitet og konkurranseevne. Arbeidskraft er en viktig innsatsfaktor og for mange bedrifter spiller effektive kollektivløsninger en stor rolle for deres muligheter til å tiltrekke seg den rette kompetansen.

LES OGSÅ: Vi må satse mer offensivt på yrkesfag | Grete Karin Berg 

God næringspolitikk

Å legge til rette for effektive samferdselsløsninger for næringslivet er god næringspolitikk. Dette er også bakgrunnen for at både bedrifter og NHO Buskerud så tydelig understreket betydningen av blant annet Ringeriksbanen/E16 med oppstart senest i 2021, Kongsbergbanen, effektive jernbaneløsninger for Midt-fylket, tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden, Buskerudbypakken, bygge undergang/overgang, samt fjerning av planovergang ved Gol og Geilo stasjoner. Buskerud fylkeskommune jobber aktivt for gjennomføring av disse prosjektene.

Arbeidet med NTP for 2022–2033 bør gi en god plan for morgendagens mobilitet, der også utvikling av ny teknologi og digitale løsninger legges til grunn. Vi står foran et epokeskifte innen samferdselssektoren med digitalisering og økende grad av automatisering.

Det gir mulighet for optimalisering av transportløsningene, et grønt skifte og utvikling av et nytt, eksportrettet næringsliv som skaper arbeidsplasser. Utprøvinger av nye løsninger er på gang både innen person- og godstransport. Førerløse busser kjører eksempelvis rundt i Kongsberg.

 

Førerløse brøytebiler

Forberedelser til drift av førerløse brøytebiler og autonome containerskip er i gang. Droneindustrien vokser hurtig i Norge og er til nytte for mange sektorer.

Transportsektoren og verdikjedene knyttet til denne kan være viktige satsingsområder for den norske næringsutviklingen. Norske fortrinn innen automatisering og digitalisering er knyttet til sterke eksisterende næringsmiljøer, bl.a. Kongsbergindustrien.

Digitale løsninger legger også grunnlaget for å planlegge utbygging av infrastruktur på en ny måte, for eksempel ved etablering av nye havner, ved planlegging av kollektive trafikkløsninger m.v.

Næringslivet ser muligheter for utvikling av nye løsninger og ny industri knyttet til mobilitet. Det er nå viktig at myndighetene legger til rette for de nye effektive løsningene både gjennom innovative anskaffelser, myndighetsutøvelse og infrastruktur. Vi står overfor store vinn-vinn-muligheter for landet vårt!