Støy fra Kryptovault: En prøvestein for kommunen

NABOLAGET: Naboene til Kryptovault plages av støy fra anlegget.

NABOLAGET: Naboene til Kryptovault plages av støy fra anlegget. Foto:

Av

Vi forstår at verken folkehelse eller bomiljø er Kryptovaults hovedmål, – de har naturligvis etablert seg for å tjene penger, sier naboene til datasenteret på Follum i dette innlegget.

DEL

MeningerDet er flott med næringsutvikling i Ringerike kommune. Vi er glade for at Miljørettet helsevern og byggesaksavdelingen har tatt oss på alvor og i første omgang bidratt til at Kryptovault er i gang med støydemping.

På besøk i lagerbygningene på Follum informerte Kryptovault om at tiltakene i Lager Vest er komplettert nå. Det de har gjort hittil har hjulpet en del, men de er etter vår opplevelse og våre målinger dessverre ikke i mål ennå.

De arbeider nå med å sette opp nye tusentalls datamaskiner med kjølevifter i Lager Syd. Kryptovault lover at disse støyer mindre enn utstyret i Lager Vest og at de ikke starter opp i Lager Syd før effekten av støydempende tiltak er sjekket.

Støygrenser

Det er imidlertid et problem at Kryptovault mener at de skal operere med en støygrense på 45 dB både natt og dag, alle dager (inklusive julaften og 1. juledag), hele året.

De har ikke råd til mer støydemping sier de, – da må de si opp folk. De sier også at regelverket er utilstrekkelig for deres type virksomhet og at det derfor er opp til kommunen og fylkesmannen å sette støygrensen. Hensikten med støyregelverket er vel åpenbar: Å skjerme arbeids- og boforhold.

På folkemøtet på Follum sier de at de vil forholde seg til lover og regler. Lover og regler innebærer også at kommunen og miljørettet helsevern er gitt myndighet til å vurdere og sette støygrenser.

Når regelverkets spesifiserte støygrenser ikke passer til Kryptovaults aktiviteter, må det være kompetente myndigheters skjønn og ikke den næringsdrivendes egen oppfatning som skal gjelde.

Beregnet på industri

Kan Kryptovault bruke støygrenser beregnet på industri?

Definisjonen for industri er «......Med industriell aktivitet menes systematisk framstilling av råvarer og produkter ved omfattende bruk av maskinelt utstyr, samt vedlikeholdsarbeider…..»( ref. T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging) og så vidt vi kan skjønne faller Kryptovaults aktiviteter utenfor den definisjonen.

Kryptovault er heller ikke registrert som industri i Brønnøysundregistrene, men som tjenesteyter idet de driver med utleie av datakraft og drift av datamaskiner. Deres asiatiske kunder driver med bitcoin, men det er en annen sak.

Ettersom støy er et miljøproblem og omtalt i Forurensingsloven og Forskrift om begrensning av forurensing (del 2 Støy) henvendte vi oss til Miljødirektoratet. Heller ikke de betrakter virksomheten som industri, og de henviser til Folkehelseloven (kap. 3 Miljørettet helsevern) med tilhørende forskrifter.

I tillegg sier de at «bruken av folkehelseloven bør avpasses etter annet lovverk», og «bygge på medisinsk og miljøfaglig skjønn». Virksomheten til Kryptovault som altså ikke er industri, benytter kraftige, støysterke vifter som kjøler ned datamaskinene. Men viftestøy omfattes iflg. Miljødirektoratet av regelverket, og kan dermed reguleres gjennom Fylkesmannen og støyforskrift.

Samlet støy på Follum

Det er ikke bare Kryptovault som bidrar til støybildet på Follum, E16 og jernbanen rammer inn vårt boligområde, og bidrar til den samlede støybelastningen. Så vidt vi vet skal dette tas i betraktning når grensene settes.

Vi er ikke alene om å plages med støy fra Kryptovaults virksomhet. I forbindelse med tilsvarende sak i Dale, Vaksdal kommune er det gitt varsel om pålegg fra Miljørettet helsevern, Bergen.

De grensene som der er varslet er 35 dB natt- 45 dB dag – 40 dB kveld. De har begrunnet disse grensene i Folkehelseloven. De vurderer altså at grensen for nattlig støy må være streng, ut fra hensynet til folks helse.

Kryptovault vil ikke forholde seg til myndigheters vurdering i Dale. Når det gjelder dette anlegget bryr ikke Kryptovault seg om ansvarlig myndighets vurdering allikevel.

Tar ikke hensyn

De har nå svart på varsel om pålegg fra Miljørettet helsevern, Bergen. Kort sagt har de ikke tenkt å ta hensyn til folks behov for mindre støy på kveld og natt. 

Vi forstår at verken folkehelse eller bomiljø er Kryptovaults hovedmål, – de har naturligvis etablert seg for å tjene penger. De asiatiske kundene deres vil jobbe med bitcoin når de er våkne, og siden jorda snurrer rundt sin egen akse i bane rundt sola, – så blir det altså når vi her på Follum skal sove.

Vi mener det er bedre at kinesere er våken om natta (kinesisk tid) og taster på pc’ene sine av egen fri vilje, enn at vi på Follum blir tvunget til å være våken om natta (norsk tid) og høre på denne støyen. Det er for øvrig rart å tenke på at kineserne får lov til å bruke våre norske ressurser til bitcoin-eventyret, når kryptovaluta er forbudt i Kina (ref. Arne O. Holm, 2.sept 2018, Ytring, NRK).

Ikke bagatelliser støyplager!

Vi har hørt noen sukke over grensen på 35 dB «det er jo ikke mer enn som om noen hvisker», - men prøv å få sove hvis noen hvisker i øret ditt hele natta!

Små barn, syke, eldre, skolebarn og arbeidsfolk blir berørt av støyen: Vi trenger alle nattesøvnen vår!

Så til tross for at regelverket ikke er forberedt på internasjonalisering av støyproblematikken, ber vi så pent vi kan om at kompetent skjønn og hensynet til mennesker som skal leve og bo i byen blir lagt til grunn.

Vi vet at for hver 3. desibel dobles støytrykket, så 45 dB er ganske mye verre enn 35 dB. I tillegg er det sånn at støyen fra virksomheten er kontinuerlig hele døgnet alle dager, sannsynligvis inklusive julaften og 1. juledag, – de færreste kinesere bryr seg vel om julekvelden.

Flere kan bli rammet

Det er varslet at tusenvis av datamaskiner skal plasseres i ulike sentra på Ringerike, enten de selger sine tjenester til bitcoin-aktiviteter eller annet, er risikoen for støy formodentlig den samme, og flere områder i byen kan bli rammet.

Kommunens fasthet i støybegrensningen på Follum er derfor avgjørende for hvordan det skal bli for folk som vil bo i denne byen. Vi kan ikke la Hønefoss bli en mer eller mindre sammenhengende støysone.

Vi håper og tror at politikerne og kommuneadministrasjonen er seg sitt ansvar bevisst. Kryptovault Follum vil være prøvesteinen, er kommunen for slepphendt her, er det mye som kan gå tapt.

Vi vil at Ringerike også i framtiden skal være «et bedre sted å være»!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags