Antallet lærekontrakter i Buskerud har over flere år vært økende. Dette er en helt nødvendig utvikling for samfunnet.

NHOs kompetansebarometer for 2017 viser at 60 prosent av bedriftene i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov. På landsbasis svarer 4 av 10 av dem med et udekket kompetansebehov at de har tapt kunder eller markedsandeler.

I underkant av 4 av 10 oppgir at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten, mens 2 av 10 har redusert virksomheten. Det finnes arbeidsplasser, bare ikke nok fagfolk.

Grete Karin Berg

Regiondirektør i NHO Buskerud

 

Næringslivet lykkes

Det er næringslivet som tar inn flest lærlinger, og det er flere årsaker til at vi lykkes med å øke antallet. Regjeringen har økt lærlingtilskuddet. Det er bra, selv om vi ønsker det var høyere. Det er innført lærlingeklausuler i offentlige anbud. Det tror vi også bidrar til å skaffe flere læreplasser.

Samtidig er det viktig hvordan det arbeides med rekruttering av læreplasser.

Når riksrevisjonen undersøkte hvordan det jobbes for å øke antall læreplasser (2016), fant de at det i mange fylker ikke ble jobbet aktivt og systematisk for å rekruttere nye lærebedrifter.

Dette er ikke fylkeskommunens ansvar alene. Alle må ta et ansvar.

15 av 19 fylkeskommuner oppga at de overlater rekruttering av lærebedrifter til opplæringskontor.

Samtidig svarte 40 prosent av opplæringskontorene i disse fylkene at de ikke aktivt markedsfører kontorets tjenester til bedrifter som ikke er medlemmer.

For å lykkes med å få flere læreplasser er det vesentlig at fylkeskommuner gjør som Buskerud; har etablering av nye læreplasser som satsningsområde og innarbeider det som en del av virksomheten.

Målrettet arbeid

Realiteten er at det må det jobbes målrettet med oppsøkende salgsarbeid for å øke antallet læreplasser. Dette må skje i tett samarbeid med arbeidslivet, være profesjonalisert, følges av dedikert ressurs og være mulig å revidere og utvikle over tid. Buskerud fylkeskommune er her eksempel til å følge etter.

Men dette er ikke fylkeskommunens ansvar alene. Alle må ta et ansvar.

NHO jobber aktivt med å informere og motivere flere av våre medlemsbedrifter til å ta inn lærlinger. Partene i arbeidslivet arbeider for oppfølging av samfunnskontrakten, med målsetning om at alle kvalifiserte søkere skal få læreplass. Da trenger vi også at det offentlige blir tar inn flere lærlinger.

Samtidig er det mer enn én vei til flere læreplasser. Når skole og arbeidsplasser knyttes tettere sammen om å øke kvalitet i fagopplæringen, tror vi det gir positivt utslag.

Samarbeid

Eksempler her i Buskerud er nylig etablerte Kongsberg kompetansesenter for yrkesfag, Industriløftet i Hallingdal med Ål videregående skole eller trevarebransjens samarbeid med Åssiden videregående skole.

Profesjonalitet i etablering av læreplasser handler også om samarbeidet mellom skole og arbeidsplass.

Yrkesfaglig fordypning (YFF) er en annen viktig inngang til læreplass. Enkelt sagt er dette praksisperioden for elever på yrkesfag, før de blir lærlinger. Vi vet at bedrifter som først tar imot elever på praksis, senere gjerne blir lærebedrifter. I dag er det seksjonsledere og faglærere som sammen med eleven, har ansvaret for å finne YFF-plasser. Det gjøres blant annet i samarbeid med bedrifter, opplæringskontor og bransjer.

Skolene må fungere som en god arena for dette samarbeidet. Profesjonalitet i etablering av læreplasser handler også om samarbeidet mellom skole og arbeidsplass.

En koordinator?

Yrkesopplæringsnemnda i Buskerud har reist spørsmål om det gode arbeidet som gjøres fra skolene, kan styrkes med skolearbeidslivskoordinatorer og har etterspurt en behovsutredning. Lier videregående skole har en slik ressurs. Det er ikke sikkert at andre skoler bør følge samme modell, eller har lignende behov. Dette vet vi ikke nok om. Derfor mener vi det bør utredes.

I Buskerud gjøres det mye godt innenfor skole-arbeidslivsamarbeid, det må vi sammen fortsette å utvikle. Alle gode krefter må sammen dra framover.

For å få flere læreplasser og fagarbeidere, må vi fortsette å spille hverandre gode og utnytte hverandres kompetanse og styrker. Bare da vil vi lykkes.